Overrasker det dig, at Gud har et specielt tegn, et segl eller et mærke, som han sætter på sit folk?  

Overrasker det dig at få at vide, at medmindre man bærer dette mærke, når Jesus kommer tilbage, vil man ikke kunne få adgang til Guds rige?

Hvad vil du sige til oplysningen om, at de fleste mennesker er totalt uvidende om dette mærke og derfor ignorerer det?

Hvordan ville du stille dig til den pludselige kendsgerning, at Gud ikke kan godtage, at mennesker i dag totalt overser hans omhyggeligt valgte tegn?

Chokerer det dig at få at vide, at hovedformålet med Åbenbaringsbogen er både at identificere og genoprette Guds segl/mærke blandt hans folk?

Ja, hvor usandsynligt det måtte virke, så er de fem ovenforstående udtalelser sande. Der er næsten intet andet, der er så vigtigt for Gud som hans segl, og det er trist, at man må sige det, men når Gud ser på de fleste af de mennesker, som tilhører ham, må han ryste bedrøvet på hovedet og sige: “Mit segl mangler!” Man finder næppe et mere interessant emne at studere end netop dette, og du bør bede meget, idet du gennemgår dette.

GUDS BESKYTTENDE SEGL

1. Lad os straks gå til kernen i dette emne ved at læse Åb 7,1-3 (NT 321.322). Bemærk, at en engel befalede, at “jordens fire vinde” (den sidste krig og store ødelæggelse) ikke måtte slippes løs, før en meget vigtig ting havde fundet sted. Hvilken vigtig ting?

Svar: “Gør hverken jord eller hav eller træer nogen skade, før vi har _____________ vor _____________________ på deres _________________________.”

BEMÆRK: Englen siger, at Gud ikke vil tillade en endelig ødelæggelse af denne Jord, før hans folk har modtaget hans segl eller mærke. Denne “mærkning” har altså en meget høj prioritet hos Gud. Husk, at vinde repræsenterer krig, stridigheder og ødelæggelse. Se bilag 1 i lektie 1.

2.  Hvor vidt omkring skal det alvorlige budskab i Åbenbaringsbogen, inklusive sandheden om Guds segl og mærke, nå? Åb 14,6 (NT 328)

Svar: “ … for alle __________ og __________ og __________ og __________ .

BEMÆRK: Ordene “segl”, “tegn” og “mærke” bruges i flæng i Skriften. Rom 4,11 (NT 195); Ez 9,4 (GT 809); Åb 7,2-3 (NT 322).

3.  Hvad er et “segl”? Hvordan bruger man det som billedsprog? Rom 4,11 (NT 195); Ef 1,13 (NT 247) og 4,30 (NT 251).

Svar a: “ … fik han som et ___________________ på den retfærdighed af tro ….”
Svar b: “Bedrøv ikke Guds Helligånd, som I blev ___________________ med …”

BEMÆRK: I Bibelen anvendes “segl” i to former for billedsprog:

a.  Et segl kan stå for en sandhed eller et krav fra Gud.
b.  
Et segl kan betyde Guds ejendom eller Guds godkendelse.

4.  Hvilke tre ting findes i et lands/en stats officielle segl?

Svar: En regerings segl bruges for officielt at kunne identificere nationale love og give autoritet til lovformelige dokumenter. Et sådant segl må indeholde autoritetens NAVN, TITEL og LANDOMRÅDE for at vise, hvad det er, vedkommende hersker over.

5.  Hvad udgør så Guds segl i hans hellige lov, De ti Bud? 2 Mos 20,8-11 (GT 80)

Svar: “….  men den __________ dag skal være ___________ for ________ din Gud … Thi i seks dage ____________ Herren himmelen, jorden og havet ….”

BEMÆRK: Det fjerde bud må udgøre Guds segl i hans ti bud, fordi det indeholder både GUDS NAVN (Herren din Gud), HANS TITEL ELLER EGENSKAB SOM SKABER (han “gjorde”) og DET TERRITORIUM, HAN HERSKER OVER (Himmelen, Jorden og havet). Det fjerde bud giver således klart og tydeligt De ti Bud deres autoritet – autoriteten fra vor skaber og Guds regering.

6.  Åbenbaringsbogen er klar og tydelig: vi tilbeder Gud, fordi han er vor SKABER, Åb 4,10-11 (NT 320) og vor FORLØSER, Åb 7,10 (NT 322). Hvad har Gud givet sit folk som et tegn/segl/mærke på hans SKABENDE og FORLØSENDE magt? 2 Mos 31,16-17 (GT 95); Ez 20,12 (GT 821).

Svar:  _________________________________________________________

BEMÆRK: Gud selv indstiftede sabbaten som et tegn på sin SKABENDE og FORLØSENDE magt. Idet jeg helligholder den, viser jeg min godkendelse af HAM som min SKABER og FORLØSER.

7.  Hvor skal, ifølge englen i Åb 7, dette mærke/segl sættess på et menneske? Åb 7,3 (NT 322).

Svar: På deres ____________________________________________________

BEMÆRK: Panden repræsenterer sædet for vort intellekt. Vi tjener Herren med vort sind, Rom 7,25 (NT 199). Når vi bestemmer os for at holde Guds sabbat, så besegles vi i vort sind, som altså repræsenteres ved vor “pande”. Tænk nøje over dette: Guds engle holder Satans ødelæggende kræfter tilbage, indtil Guds folk har modtaget hans segl.

GUDS HELLIGE SABBAT

8.  Hvornår indstiftede Gud sabbaten? 1 Mos 2,1-4 (GT 2).

Svar: Da han skabte __________________________________________

BEMÆRK: Efter seks skabelsesdage indstiftede Gud sabbaten på den syvende dag.

9.  Hvad var det, Gud gjorde til sabbat? 2 Mos 20,10 (GT 80).

Svar: Den ____________________________________ er sabbat.

BEMÆRK:  Gud dannede sabbaten af et 24-timers døgn (dag) – den syvende. Den består af tid, og det er netop tid, man behøver for at kunne udvikle et varmt venskab med Herren. Han tilbyder mig 24 timer om ugen af sin dyrebare tid, for at han og jeg kan danne et varmt og nært venskab. Et ægteskab vil aldrig kunne bestå, dersom ægtefællerne ikke tilbringer tid sammen. Således vil mit forhold til Gud heller ikke kunne bestå, hvis ikke vi tilbringer tid sammen. Hvor mange mennesker ville ikke betragte det som en stor ære, dersom dronningen tilbød at ville tilbringe en hel dag om året sammen med dem. Man ville nok gøre alt for at holde aftalen. Tænk så over dette: Universets hersker har i sit travle tidsskema indlagt en aftale om at møde med mig en gang om ugen. Hvordan skulle jeg kunne forkaste et sådant tilbud?

10.  Hvilke tre ting gjorde Gud ved skabelsen, som netop gør den syvende dag til noget specielt? 1 Mos 2,2-3 (GT 2).

Svar: Han ___________________ på den syvende dag … og Gud _____________ den syvende dag og _________________ den.

BEMÆRK: “Hellige” betyder at sætte til side til helligt brug. Akkurat som Bibelen er forskellig fra andre bøger, og Dannebrogsflaget er forskelligt fra andre stykker stof, så er SABBATEN anderledes end alle andre dage. Disse 24 timer blev gjort hellige af Gud.

11.  Når Gud velsigner noget, hvor længe hviler da hans velsignelse over det? 1 Krøn 17,27 (GT 454).

Svar: “Du, Herre, har velsignet det, og det bliver velsignet _____________ “

12.  Til hvem skabte Gud sabbaten? Mark 2,27-28 (NT 46)

Svar: Sabbaten blev til for _________________________

BEMÆRK: Nogle påstår, at sabbaten kun blev til for jødernes skyld og ikke for hedningerne. Men Jesus siger, at den blev til for alle mennesker alle steder.

13.  Læs sabbatsbudet i 2 Mos 20,8-11 (GT 80). Hvilken særlig befaling gives der angående netop sabbaten?

Svar: Kom _________________ i hu, så du  _________ den ______________.”

BEMÆRK: Dette bud er klart og tydeligt. Det er det eneste af De ti Bud, som indeholder formaningen: Kom ihu. Gud så, at mennesket ville glemme det.

SABBATEN I DET NYE TESTAMENTE

14.  Er de ti Bud, som indeholder sabbatsbudet, nogen sinde blevet forkastet? Luk 16,17 (NT 99).

Svar: “Snarere skal ____________ og __________  ___________ end en ____________ af _______________  _________________ bort.”

BEMÆRK:  Guds Lov og hans bud er en og samme ting. Matt 5,17-19 (NT 5); Rom 13,8-10 (NT 206).

15.  Hvad helligholdt både Jesus og Paulus? Luk 4,16 (NT 76); ApG 17,2 (NT 173)

Svar: ____________________________________________________

16.  Hvordan bør jeg personligt reagere, når jeg nu ved, at Jesus selv helligholdt sabbaten? 1 Pet 2,21 (NT 302).

Svar: Kristus er vort eksempel, og vi bør gå i hans ______________________

BEMÆRK: Dersom Jesus har sat et eksempel for mig, også i helligholdelse af sabbaten, da vil jeg ønske at følge ham også i dette.

17.  Helligholdt de hedningekristne sabbaten? ApG 13,42 (NT 168).

Svar: ________________________________________________________

BEMÆRK: Vers 43 fortæller os, at disse sabbatsholdende hedningekristne også var under Guds nåde.

18.  Hvad sagde Jesus, så vi kan vide, at han ikke havde planer om at forandre sabbaten efter sin opstandelse? Matt 24,20 (NT 34).

Svar: Jesus sagde, at de skulle bede om, at deres flugt ikke måtte ske om vinteren eller på ____________________ , når Jerusalem faldt.

BEMÆRK: Da Jesus kom med denne udtalelse, vidste han, at Jerusalem ville blive ødelagt næsten fyrre år frem i tiden, og alligevel sagde han, at de skulle bede om, at flugten ikke måtte finde sted om sabbaten. Han forventede altså, at de fortsat ville holde sabbaten hellig selv 40 år efter hans opstandelse.

GUDS FOLK IDENTIFICERET

19.  Hvordan omtaler Åbenbaringsbogen de mennesker, som skal frelses ind i Guds rige? Åb 14,12 (NT 328) og 12,17 (NT 326).

Svar: Det er mennesker, som ____________________________________

BEMÆRK: Dette inkluderer sabbatsbudet, siden det er det fjerde bud.

20.  Hvorfor er det så alvorligt at bryde Guds bud? 1 Joh 3,4 (NT 310).

Svar: Fordi vi __________ når vi bryder loven, og syndens løn er ____________ Rom 6,23 (NT 198)

21.  I Es 58,1 (GT 731) siger Gud: “Råb højt … forkynd mit folk dets brøde … “ Hvilken synd nævnes der specielt i det 13. vers?

Svar: Gud fortæller, at folket vanhelligede ________________________

BEMÆRK: På Esajas’ tid trådte man Guds segl under fode, og mennesket i dag gør det samme. Gud siger, at hans eget elskede folk vanhelliger sabbaten, men at der skal “råbes ud” og forklares om hans sabbat for dem, fordi de elsker ham og vil følge hans ønske om helligholdelse af sabbaten med glæde, når de får forståelse for det. Hans folk længes efter at behage Gud, og det er netop derfor, han gør krav på dem som sine får.

22.  Hvilken dag skal de frelste helligholde på den nye jord? Es 66,22-23 (GT 737).

Svar: _________________________________________________

23.  Hvad skulle motivere mig til at være lydig imod Guds bud? Joh 14,15 (NT 138).

Svar: Kærlighed til ___________________________________________

24.  Hvordan fremstiller Åbenbaringsbogen den kendsgerning, at et specielt budskab om sabbatstegnet/seglet skal forkyndes i verden lige før Jesu genkomst? Åb 14,6-7.12.14 (NT 328).

Svar: “Tilbed _____________ som har ___________  _____________ og _____________ “ … “ de hellige, der _______________________ fast ved ___________________ og _______________ .

BEMÆRK: Denne sidste forkyndelse af evangeliet opfordrer Jordens befolkning til at vende tilbage til at tilbede Skaberen og anvender i sin forkyndelse citater fra det fjerde bud. ”… tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden og havet.” Vi godkender automatisk Gud som Skaberen, idet vi godkender og helligholder hans sabbat. Den minder os også om vore “rødder”: børn af en mægtig skaber, Gud. Resultatet af de sidste budskaber fra de tre engle i Åb 14,6-12 (NT 328) er, at et folk skal samles, et folk, som er lydigt imod Guds bud og beredes for Jesu genkomst. Det er disse mennesker, som vil have Guds segl (sabbaten) på deres pander.

25.  Hvad siger Gud i De ti Bud, at jeg må gøre for at vise, at jeg tilbeder Skaberen? 2 Mos 20,8.11 (GT 80).

Svar: “Kom ______________ i hu, så du _____________ den _____________ . … Thi i seks dage _______________________________________________ .

BEMÆRK: Gud byder, at jeg helligholder sabbaten som et vidnesbyrd om, at jeg godkender og tilbeder ham som Skaberen. Betydningen af dette bud kan ikke fremhæves for kraftigt. Hvis mennesket ned gennem tiderne havde holdt dette bud, så havde der ikke været en eneste evolutionist, afgudsdyrker eller ateist i dag. Det er ikke så mærkeligt, at Gud kalder sit folk tilbage til sabbatshelligholdelse på denne tid af verdens historie.

26.  Hvorfor burde sabbatshelligholdelse være af særlig interesse for alle, som følger Jesus? Mark 2,28 (NT 46).

Svar: Fordi sabbaten er _____________________________________ dag.

BEMÆRK: Kom i hu! Jesus skabte alt sammen med sin Fader. Joh 1,1-3.10.14 (NT 114.115); Hebr 1,1-2 (NT 281); Ef 3,9 (NT 249); Kol 1,13-17 (NT 258.259). Dette gælder naturligvis også sabbaten. Sabbatsdagen er en glædens dag, netop fordi den har Jesus som sit centrum. Det er HANS dag. Den repræsenterer HANS magt til at skabe, HANS kærlighed, HANS magt til at frelse fra synd, og HANS mirakler. Tænk, at Jesus sætter denne dag til side for at være sammen med os og for at hjælpe os til at blive lig ham. Jesus gav i Edens have mennesket to ting, der skulle gøre dem overordentlig lykkelige: ægteskabet og sabbaten. Hvor må det have bedrøvet ham mange gange at se, hvorledes vi har ignoreret disse to kærlighedsgaver, blot for at sidde tilbage med sorg og ødelagte liv.

27.  Esajas 58,13-14 (GT 731) og andre skriftsteder peger på, at velsignelser og ubeskrivelige glæder tilflyder alle, som helligholder sabbaten. Ønsker du at begynde at få del i disse velsignelser ved at holde denne dag sammen med Jesus?

Svar: __________________________________________________________

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *