Da Åbenbaringens bog er en bog for de sidste dage, og da den bygger på Jesus og hans opstandelse, ville man kunne forvente at finde nogle interessante bemærkninger i bogen med hensyn til den kirkelige traditions helligholdelse af søndagen til minde om hans opstandelse.

Men mærkeligt nok er dagen overhovedet ikke nævnt. Og hvad der er endnu mere mærkeligt er, at skønt dagen nævnes otte gange i andre af Det nye Testamentes bøger, så gives der intetsteds nogen anbefaling om at holde den hellig. Hvorfor er Bibelen så tavs angående dette emne, når millioner af oprigtige og bibeltro kristne tilbeder på og helligholder søndagen?

Kunne det tænkes, at mere er involveret her, end hvad man lige ser på overfladen?  Svaret er “ja”! En af de største profetier i Åbenbaringens bog har med søndagshelligholdelse at gøre. En af vore seminar-lektier vil behandle dette yderst vigtige emne i detaljer.

Men det vil være umuligt at forstå denne vigtige profeti, medmindre dagens emne bliver forstået fuldt ud. Så lad os undersøge de otte skriftsteder i Det nye Testamente, som nævner ugens første dag. Det er indlysende, at hvis der findes en befaling om at holde søndagen hellig, så skulle vi kunne finde den i et af disse skriftsteder.

OTTE SØNDAGS-TEKSTER

1. Læs tre af disse ny-testamentlige tekster, som omtaler Jesu Opstandelse: Mark 16,9 (NT 69); Matt 28,1 (NT 42); Joh 20,1 (NT 146). Antyder nogle af disse skriftsteder, at dagen skal anses for at være hellig?

Svar: _________________________________________________

BEMÆRK: I Bibelen kaldes søndagen altid “den første dag i ugen”.

2. Det fjerde skriftsted er Mark 16,1-2. (NT 68). Hentyder dette skriftsted til,  at dagen er hellig?

Svar: _________________________________________________

BEMÆRK: Dette skriftsted fortæller os noget interessant. Det fortæller os, at søndag ikke er sabbat. Det siger, at sabbatten allerede er overstået ved søndagens begyndelse.

3.  Luk 24,1 (NT 112) er den femte tekst, som omtaler den første dag i ugen. Siger denne tekst noget om, at dagen er hellig?

Svar: _________________________________________________

BEMÆRK: Lukas-Evangeliet er skrevet af en hedninge-kristen ca.  30 år efter Jesu himmelfart, men ingen forandring af helligdagen er nævnt.

4.  Lukas, som var læge, Kol 4,14 (NT 262) skrev både Lukas-Evangeliet og Apostlenes Gerninger. Begge er skrevet til en af hans venner ved navn Teofilus,  Luk 1,3 (NT 70); ApG 1,1 (NT 148)). I ApG 1,1-3 (NT 148) siger Lukas noget meget betydningsfuldt om sit evangelium (hans tidligere brev, det vi kalder Lukas-Evangeliet). Hvor meget hævder Lukas at have skrevet i sine to bøger om Jesu aktiviteter?

Svar: “I mit første skridt fortalte jeg dig, Teofilus, om ________ , hvad Jesus ________ og _____ fra begyndelsen af.

BEMÆRK: Dette er et meget betydningsfuldt skriftsted. Lukas siger her, at han i sit evangelium har medtaget alt, hvad Jesus gjorde og lærte inklusive enhver BEFALING, som var blevet givet til disciplene. ApG 1, 2 (NT 148). Men Lukas’ to skrifter nævner kun den første dag i ugen én gang og det uden nogen som helst hentydning til at holde den hellig.

5.  Den sjette NT tekst, som omtaler den første dag i ugen, er Joh 20,19 (NT 146). Nogle hævder, at disciplene var forsamlede til dette møde for at indvie overholdelsen af den første dag i ugen som en helligdag. Men hvorfor var de forsamlede til dette møde, ifølge Joh 20,19 (NT 146)?

Svar: af ___________________ for ______________________

BEMÆRK: Disciplene kan ikke have været forsamlede for at indvie en ny helligdag til minde om Jesu opstandelse, for indtil Jesus havde vist sig for dem, nægtede de at tro, at han var opstået fra de døde. Mark 16,14 (NT 69)

6.  Den syvende ny-testamentlige henvisning tolden første dag i ugen finder vi i 1 Kor 16,1-2 (NT 227). Flere spørgsmål skal stilles og besvares her:

Siger dette skriftsted noget om, at dagen er hellig?

Svar: ___________________________________________

Siger dette skriftsted: “Kom pengene i kollektkurven, når den bliver sendt rundt den første dag i ugen”?

Svar: ___________________________________________

Skriftsteder siger: “Hver første dag i ugen skal enhver af jer lægge noget til side HJEMME…” Hvad betyder HJEMME?

Svar: ___________________________________________

BEMÆRK: Udtrykket “HJEMME” betyder at gøre det derhjemme, privat hos dig selv. Paulus samlede midler ind til de kristne i Jerusalem, som sultede på grund af hungersnød der. ApG 11,27-30 (NT 165); Rom 15,26 (NT 208-209). Så han skrev et brev til de menigheder, han ville besøge, og bad om, at hver troende ville lægge penge tilsidesat derhjemme hver uge sådan, at de kunne være klar til at blive indsamlet, når han kom. Disse kristne helligholdt sabbatten og har åbenbart brugt søndagen til “regnskab” eller “lønningsdag”, så det var et ideelt tidspunkt at planlægge, hvor meget de ville give.

7.  Den ottende og sidste ny-testamentlige tekst, som omtaler den første dag i ugen, er ApG 20,7-12 (NT 178). Står der her noget om, at man skal helligholde søndagen?

Svar: ______________________________________

Siges der noget om, at. sabbatten var blevet ændret til søndag?

Svar: ______________________________________

Siges der,  at de mødtes hver søndag for at holde gudstjeneste?

Svar: ______________________________________

BEMÆRK: Paulus var her ude på sin afskedsrejse. ApG kapitel 20 og 21 (NT 177-181) nævner i det mindste fem andre menigheder, som Paulus besøgte på den samme afskedsrejse. Da han fortalte dem, at det var sidste gang, han så dem, græd de meget. ApG 20,37-38 (NT 179); 21,13-14 (NT 179-180). Mødet i Troas var et specielt afskedsmøde. Det var derfor, det varede så længe. To andre ting skal også pointeres:

a. Det faktum, at de brød brødet eller fejrede nadveren ved dette møde, betyder ikke, at dagen var hellig, for Bibelen siger, at de brød brødet hver dag. ApG 2,46 (NT 151).

b.  I Bibelen regnes et 24 timers døgn fra aften til aften, hvilket betyder fra solnedgang til solnedgang. 3 Mos 23,32 (GT 137); Neh 13,19 (GT 533); Mark 1,32 (NT 44). Ligeledes kommer den mørke del af dagen, aftenen, først i Bibelen, og derefter kommer den lyse del, dagen. 1 Mos 1,5 (GT 1). Dette møde fandt sted på den mørke del af søndagen (lysene var tændt, ApG 20,8 (NT 178) den del af dagen, som vi i dag kalder lørdag aften. Visse bibeloversættere oversætter det med lørdag aften. Ifølge Bibelens måde at regne dagen ud på begynder den mørke del af søndagen, når solen går ned lørdag aften. Så dette specielle afskedsmøde fandt sted på det, vi ville kalde lørdag aften. Derfor kan den på ingen måde være en hentydning til søndagshelligholdelse, for søndagshelligholdere begynder ikke deres helligdag før klokken tolv midnat.

HERRENS DAG

8.  Tror du, at hvis Jesus og disciplene havde gjort søndag til en hellig dag, at Paulus så ville have fortalt os det?  ApG 20,27 (NT 178)

Svar: Ja __________ han gav os ___________ Guds _________

BEMÆRK: Apostlenes Gerninger beskriver en periode på ca. 23 år fra Jesu himmelfart og til Pauli fangenskab i Rom. Sabbatten nævnes i otte forskellige kapitler, men intetsteds nævnes det, at sabbaten er blevet forandret.

9.  Kunne disciplene have forandret sabbatsbudet, hvis de havde ønsket at gøre det?  Matt 5,18 (NT 5); 5 Mos 4,2 (GT 197)

Svar: ____________________________________________

10.  Det er ofte Satans strategi at få mig til at ignorere eller bryde bare ét af Guds bud. Ved du hvorfor? Jak 2,10-12 (NT 296-297)

Svar: “Den,  der på ________ punkt snubler er blevet _________ i alle.“

BEMÆRK: Guds lov er som en tusinder fæstning. Kun en side skal brydes ned, før fjenden kan komme ind.

11.  I Åb 1,10 (NT 316) fortæller Johannes, at han “på Herrens dag kom under Åndens magt”. Hvilken dag er ifølge Bibelen “Herrens dag”? 2 Mos 20,10 (GT 80); Es  58,13 (GT 731); Mark 2,28 (NT 46).

Svar: _________________________________________

BEMÆRK: Man kalder ofte søndagen for Herrens dag. Men Bibelen kalder sabbaten for Herrens dag.

TIL MINDE OM JESU OPSTANDELSE

12.  Hvad kaldes dagene, inklusive søndagen, i Ez 46,1 (GT 853)?

Svar: “De seks ______________________________________”

13.  Eftersom Bibelen kalder søndagen en hverdag og ingen steder antyder, at den er hellig, hvor kommer da den opfattelse fra, at søndagen er en speciel eller hellig Kristen dag?  Matt 15,3-9 (NT 21).

Svar: Fra __________ traditioner og overleveringer.

BEMÆRK: Vildledte mennesker har indført en anden hellig- og gudstjenestedag end sabbaten.

14.  Mange mennesker overholder søndagen som en helligdag til minde om Jesu opstandelse, men hvad var det, Jesus indstiftede for at minde os om hans død, begravelse og opstandelse? Rom 6,3-6 (NT 197); Kol 2,12 (NT 260).

Svar: ______________________________________

15.  Er kalenderen ikke blevet forandret, så vi ikke med sikkerhed kan vide, hvilken dag der er den syvende? (Læs bemærkningen og læg mærke til kalenderen i bilag 11.5, før du besvarer spørgsmålet).

Svar: ______________________________________

BEMÆRK: Romerne,  som herskede på Jesu tid, har givet os vor moderne kalender. Kun én forandring er blevet foretaget. I oktober 1582 fjernede man 10 dage fra kalenderen. Men forandringen havde ikke nogen betydning for ugedagene, for kalenderen gik fra torsdag den 4. oktober til fredag d.  15. oktober. Vi lægger ligeledes en dag til den 29. februar hvert skudår, men det forandrer heller ikke ugedagenes rækkefølge. Det var ikke alle lande, der foretog denne nødvendige kalender forandring i 1582, men den samme forandring blev efterhånden foretaget overalt. Derfor er den syvende dag den samme syvende dag, som Jesus holdt. Se bilag 11.5 og Bilag 11.6.

NAGLET TIL KORSET

16.  I Kol 2,14-17 (NT 260) fortæller Paulus os, at der er visse sabbater, der ikke længere er bindende, fordi de ophørte ved korset. Hvad var det for sabbater?

Svar: De sabbater, der var “en skygge af ___________, der _________.

BEMÆRK: Gud gav sit folk forskellige slags instruktioner gennem Moses. Han gav dem MORAL LOVEN (De ti bud), som beskriver menneskets pligt over for Gud og hans pligt over for sine medmennesker. Sådan en lov er permanent eller evig af natur. Han gav dem også RITUELLE eller CERMONIELLE LOVE, som var forskrifter for offersystemet, som symboliserede Kristi offerdød og præstelige tjeneste. Hebr 10,1 (NT 289). Ved hjælp af disse sidste love underviste Gud Israel om evangeliet (Hebr 4,1-2 (NT 284)) eller frelsesplanen. Gennem ofringerne og præsternes forbøn så de den kommende forløser. Det er indlysende, at de rituelle eller ceremonielle love er midlertidige — indtil Jesu komme, hvad de var et forbillede på. De årlige sabbater var en del af dette rituelle system — hver af dem pegede frem til et eller andet aspekt i Kristus selv eller i frelsesplanen. Som et eksempel kan nævnes påskens rituelle sabbat, som var et billede på Jesu død. 1 Kor 5,7 (NT 214). Alle disse årlige sabbater ophørte ved korset.
MEGET VIGTIGT: Gennemlæs nu grundigt bilag 11.1, bilag 11.2 og bilag 11.4, som alle sammenligner Gud og hans lov (moralloven) og viser forskellen mellem moralloven og den ceremonielle eller rituelle lov. Endelig gives der en oversigt over De ti Bud i Det nye Testamente.

17.  Hvad siger de menigheder, som har gudstjeneste om søndagen, til dette problem?

BEMÆRK: Se bilag 11.3, der har overskriften “Kirkerne svarer”, for at kunne besvare dette spørgsmål.

MIN KÆRLIGHED OG LYDIGHED

18.  Hvorfor tror du, at Åbenbaringens bog lægger så stor vægt på, at Guds folk vil holde hans bud?  Åb 12,17 (NT 326); 14,12 (NT 328); 22,11 (335).

Svar: Hebr 5,9 (NT 285): “Han blev ____________ til _________ frelse for alle, som er ___________ mod ham”.

BEMÆRK: I Åbenbaringens bog lægger Jesus vægt på, at frelsen er bragt til veje for den lydige og ikke for den ulydige. Matt 7,21-22 (NT 9) gør det helt klart, at mange aktive kirkemedlemmer vil blive overraskede, når de bliver lukket ude fra Himmelen på grund af uenighed, på trods af, de gjorde mange fantastiske  ting i Herrens navn.

19.  Hvilke to afgørende ting siger Jesus til os alle i dag med hensyn til dette problem? Matt 15,3 (NT 21); Joh 14,15 (NT 138).

Svar: a. “Hvorfor _________ I selv _________________ for jeres ___________ skyld”.
Svar: b. “Hvis I ______ mig, __________________ mine ____________.”

BEMÆRK: Vi tjener den, vi adlyder. Rom 6,16 (NT 197). Vil vi tjene Jesus og tilbede ham på hans hellige dag, eller vil vi tjene og således tilbede vildledte mennesker, som har været ledet af Satan, for at de skulle forandre Guds hellige dag?  Jesus sagde helt tydeligt, at hvis vi elsker ham, vil vi med glæde holde hans befalinger. Dette indbefatter sabbats-helligholdelse, som er det fjerde bud.

20.  Er DU villig til at følge Jesus? Selv om vejen somme tider kan synes svær, så leder den til livets træ i Guds evige stad.

Svar: ___________________________________________

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *