Vidste du, at Gud for næsten 3500 år siden, ude i ørkenen øst for Ægypten, benyttede sig af livagtige visuelle hjælpemidler, da han fremstillede sin frelsesplan for over to millioner netop frigivne slaver?
Vidste du, at Gud for ca. 2500 år siden benyttede de samme visuelle hjælpemidler som udgangspunkt, da han i et syn udpegede tidspunktet for dommens begyndelse for sin profet, som dengang var i eksil i Babylon, det nuværende Irak?
Vidste du, at Gud i Åbenbaringsbogen viser, at et af kendetegnene på Guds menighed i dag er, at den vil forkynde tidspunktet for dommens begyndelse for verden?
Det lyder utroligt, dog er det sandt. Ydermere er dette emne så vigtigt, at Jesus omtaler det direkte eller indirekte mindst 50 gange i Åbenbaringsbogen. Vi kan derfor ikke komme uden om, at vi i dette hæfte skal beskæftige os med et emne, der er af største betydning. Det vil berøre adskillige meget væsentlige bibelske temaer, som nøje hænger sammen, og som ligger langt udenfor, hvad vi kan beskrive. Det vil være nødvendigt at søge forklaringer til dette emne uden for Åbenbaringsbogen! Særlig vil vi se på Daniels bog, som omhandler flere af de profetier, vi også finder i Åbenbaringsbogen, Daniels bog og Åbenbaringens bog forklarer gensidigt hinanden. Måtte Helligånden lede os i vort studium.

HELLIGDOMMEN – ET SYMBOL PÅ FRELSE

1. På Moses tid befriede Gud sit folk fra slaveriet i Ægypten og ledte det ud i ørkenen, hvor han med visuelle hjælpemidler fremstillede sin frelsesplan for dette folk. Hvad blev det vigtigste visuelle hjælpemiddel kaldt? 2 Mos 25,8 (GT 86).

Svar: “Og du skal indrette mig en ____________________________________ .”

BEMÆRK: Helligdommen var det transportable tempel, hvor Gud mødte sit folk ved tilbedelse og offerhandlinger.

2.  Hvordan kunne Moses vide, hvordan helligdommen skulle bygges? 2 Mos 25,40 (GT 87).

Svar: Gud viste ham et _________________________________________ .

3.  Hvor er den oprindelige helligdom, Gud benyttede som forbillede? Hebr 9,23 (NT 289); Hebr 8,1-5 (NT 287).

Svar: Den jordiske helligdom var et billede af helligdommen i _______________

BEMÆRK: Den oprindelige helligdom findes i Himmelen.

4.  Hvorfor er det vigtigt at forstå helligdommen? Sl 77,14 (GT 612)

Svar: _____________________________________________________

BEMÆRK: Gl. dansk oversættelse: “Din vej er i helligdommen” Guds veje eller hans planer for menneskenes frelse åbenbares i helligdommen.
SE SKITSE OVER DEN JORDISKE HELLIGDOM (bilag 14.1).

5.  Hvilke afdelinger bestod helligdommen af? 2 Mos 27,9-13 (GT 89); 26,33 (GT 88).

Svar: “Boligens ________________ skal du indrette således.” “en skillevæg mellem det _______________ og det ________________ .”

BEMÆRK: Helligdommen, som Moses fik besked om at bygge, var et telt (tabernakel), 2 Mos 39,32 (GT 106), med en forgård omkring. Teltet var rektangulært, ca. 15 m langt, 5 m bredt og 5 meter højt. Midt i teltet var der et forhæng, 2 Mos 26,31-33 (GT 88), som adskilte den HELLIGE afdeling fra den ALLERHELLIGSTE. Den sidste var terningformet med de samme mål (5 m) på alle leder, FORGÅRDEN, som havde indgang mod øst, var ca. 50 m x 25 m. Herind kom de præster og levitter, som forrettede deres tjeneste. Ligeledes kom folk fra de forskellige familier og husstande for at bringe deres ofre og bekende deres synder. Det var kun præsterne, der måtte gå ind i tabernaklet, når det var deres tur til at gøre tjeneste. Og kun ypperstepræsten havde adgang til det allerhelligste, Hebr 9,6-7 (NT 288). I denne afdeling markerede Gud sin tilstedeværelse ved at fylde helligdommen med en sky. 2 Mos 40,34-38 (GT 107).

GUD SÆTTER DATO PÅ DOMMEN

6.  Hvad fandtes ude i FORGÅRDEN? 2 Mos 27,1 (GT 89); 30,18 (GT 94).

Svar: “… skal du lave et _________________ af akacietræ …” “Du skal lave en _________________________ … og opstille den mellem åbenbaringsteltet og alteret.”

BEMÆRK: Alle dyreofringer blev lagt på brændofferalteret. Præsterne vaskede deres hænder og fødder i vandkummen, inden de forrettede deres tjeneste for Herren.

7.  I det HELLIGE stod tre møbler. Hvilke? 2 Mos 25,23-24.30 (GT 87); 25,31-32.37 (GT 87); 30,1 (GT 93).

Svar: “Fremdeles skal du lave et ____________________ af akacietræ.”
“På bordet skal du altid have ______________________________ liggende.”
“Fremdeles skal du lave en ______________________________ af purt guld.”
“Fremdeles skal du lave et ____________ til at brænde ____________ på.”

a)  SKUEBRØDSBORDET, 2 Mos 25,23-30 (GT 87). Det symboliserede afhængigheden af Gud for både fysisk og åndelig næring. Det pegede frem mod Jesus, det levende brød. 1 Kor 11,23-24 (NT 221); Joh 6,51 (NT 124).
b)  
Den SYVARMEDE LYSESTAGE. 2 Mos 25,31-40 (GT 87). Lysene symboliserer Guds ord, Sl 119,105 (GT 637) og Jesus Kristus, Joh 9,5 (NT 129), og OLIEN symboliserer Helligånden. Zak 4,1-6 (GT 910); Åb 4,5 (NT 320).
c)  R
ØGELSESALTERET, 2 Mos 30,1-9 (GT 93). RØGELSE symboliserer Guds folks bønner. Sl 141,2 (GT 645); Åb 5,8 (NT 320); 8,3-4 (NT 322).

d)  Når en person syndede, bragte han et offerdyr til præsten. Han bekendte sin synd over dyrets hoved og dræbte det så selv. Præsten stænkede noget af blodet på brændofferalterets horn, og noget af kødet spiste han. Se 3 Mos 6,18-23 (GT 113.114). Ved syndofferet (for hele menigheden) stænkede præsten blod på forhænget og smurte noget på røgelsesalterets horn. På denne måde blev synden overført fra synderen til dyret, som gik i synderens sted, og fra dyret til helligdommen. Dette symboliserer, hvordan Jesus bliver min stedfortræder over for Faderen, når jeg antager hans død i mit sted.
Der var ingen redning fra synd i et lams blod. Men redningen var at finde i troen på det offer, som Jesus skulle bringe. 1 Joh 1,7 (NT 308). De så FREMAD til korset, ligesom vi nu ser TILBAGE til det.
Kristus er symboliseret ved det LAM, som DØR i mit sted, Joh 1,29 (NT 115), og også ved den PRÆST, der LEVER som min Ypperstepræst i Himmelen. Begge symboler er nødvendige for at beskrive Jesu tjeneste. Hans offer betalte for min synd. Ved sin tjeneste genopretter han sit billede i mig. Begge er uundværlige.

DET ALLERHELLIGSTE

8.  Hvilket møbel alene fandtes i det ALLERHELLIGSTE? 2 Mos 25,10-22 (GT 86).

Svar: “Du skal lave en __________________ af akacietræ … og overtrække den med ________________ … og sætte en gylden ______________ rundt om den.”

BEMÆRK: PAGTENS ARK var en kiste belagt med guld. Låget blev kaldt SONEDÆKKET (nådestolen ifølge Luthers oversættelse). På det stod to keruber (engle) formet i guld. I arken lå Guds ti Bud, skrevet på stentavler. 5 Mos 10,4-5 (GT 206).

9.  Hvor ville Gud vise sin nærværelse? 2 Mos 25,21-22 (GT 87).
Og hvem alene havde lov til at træde frem for ham i det allerhelligste? Hebr 9,6-7 (NT 288).

Svar: “Der vil jeg mødes med dig, og fra sonedækket, fra __________ mellem de to ___________ på vidnesbyrdets ark, vil jeg meddele dig alle de bud, jeg har at give.
.. “i det andet går derimod ___________ ypperstepræsten ind _____ gang om året.”

10.  I hvilken anledning ville ypperstepræsten gå ind i det allerhelligste foran pagtens ark, hvor de hellige ti Bud var opbevaret? 3 Mos 16,29-34 (GT 128); Hebr 9,7 (NT 288).

Svar: “Thi den dag skaffes der eder _____________________ til eders renselse; fra alle eders ________________________ renses I for Herrens åsyn.”

BEMÆRK: Udover de daglige tjenester gik ypperstepræsten en gang om året ind i det allerhelligste for at “rense” helligdommen. 3 Mos 16,29-34 (GT 128); Hebr 9,7 (NT 288). Ved ofringerne hele året igennem blev folkets synder overført til helligdommen. En gang om året, på den store forsoningsdag (Yom Kippur), blev der udvalgt to bukke, en som syndebuk og en som Herrens buk. Herrens buk blev slået ihjel, og dens blod blev bragt ind i det allerhelligste, hvor det skulle skaffe renselse. Derefter overførte præsten synden til syndebukken, som blev ført ud i ørkenen for at dø. 3 Mos 16 (GT 127) og 23,27-30 (GT 136). Herrens buk symboliserer Jesus, som er vor forsoner, stedfortræder og vort eksempel. Syndebukken, som symboliserede Satan, blev ført bort fra Guds folk for evigt. På lignende måde vil Satan, hans engle og synden blive udslettet og således forvist fra universet for al evighed, efter at de har været for dommen ved afslutningen af de tusinde år.
Forsoningsdagen var en domsdag. Folket ville blive frelst, hvis deres synd var blevet bekendt inden denne dag. Hvis ikke, blev de udryddet fra Guds folk. Deres dom var beseglet. 3 Mos 23,27-30 (GT 136). Det var en dag med dybtfølt bekendelse, omvendelse og alvorlig bøn.
Forsoningsdagen var ligeledes en af de syv årlige sabbater, hvor folket skulle holde højtidsstævne og hvile fra alt arbejde, 3 Mos 23,26-32 (GT 136). Disse specielle dage havde alle symbolsk betydning og pegede frem mod begivenheder i menighedens historie, som vi skal se længere fremme.
Jøderne har altid betragtet Forsoningsdagen eller “Yom Kippur” som en hellig domsdag. I det jødiske leksikon står der under “Forsoningsdagen”:
“Gud sidder på sin trone for at dømme verden, … åbner optegnelsens bog; den læses, og optegnelser for ethvert menneske findes. Den store trompet lyder; der høres en stille, svag stemme; englene skælver, idet de siger, at dette er dommens dag. … Nytårsdag bliver kendelsen skrevet; på Forsoningsdagen bliver det beseglet, hvem der skal leve, og hvem der skal dø.”

JESUS VOR YPPERSTEPRÆST

11.  Hvad skete der i den jordiske helligdom (templet), da Jesus døde? Mark 15,37-38 (NT 68).

Svar: “Og forhænget ______________________________________________ .”

BEMÆRK: Forhænget i templet (så tykt som din håndflade) blev flænget i to stykker fra øverst til nederst af usynlige hænder, og adgangen til det allerhelligste blev åbnet. Den jordiske helligdomstjeneste nåede sin afslutning ved Jesu død. Fra dette øjeblik begyndte den HIMMELSKE helligdom at tjene Guds folk, og den JORDISKE helligdom med dens tjenester blev ophævet af Gud. Hebr 8,1-5 (NT 287); 9,24 (NT 289).

12.  I hvilken afdeling i den himmelske helligdom begyndte Jesus sin tjeneste som vor præst efter sin himmelfart? Åb 1,12-13 (NT 316).

Svar: “- og midt imellem ___________________ (så jeg) en, som lignede en __________________ .”

BEMÆRK: Han begyndte sin tjeneste som vor præst i det HELLIGE.

13.  Mange har svært ved at forestille sig, at Jesus kan gøre noget for os nu; men hvilke opmuntrende løfter har vi fra Bibelen om Jesus som vor Ypperstepræst i Himmelen? Hebr 4,14-16 (NT 284).
Og hvor sikre kan vi være på hans hjælp i dag? Hebr 7,25 (NT 287).

Svar: “Thi vi har ikke en ypperstepræst, som ikke kan have medlidenhed med vore skrøbeligheder, men en, som har været __________________ i alle ting ligesom _____________________ .” “Lad os derfor … træde frem … og finde nåde til ____________ i rette tid.”
“Derfor kan han også _____________ og ___________ frelse dem, som kommer til Gud ved ham.”

GUD SÆTTER DATO PÅ DOMMEN

14.  Hvornår skulle helligdommen, ifølge Daniel, renses (komme til sin ret)? Dan 8,14 (GT 868).

Svar: Han svarede: __________________________________________________ .”

BEMÆRK: Daniel siger her, at efter 2300 dage (2300 år, ifølge Bibelens regel) skulle helligdommen i Himmelen renses (komme til sin ret). Det betyder, at DOMMEN eller FORSONINGSDAGEN skulle begynde.

15.  Kapitlerne 8 og 9 i Daniels bog (GT 867-870) omhandler profetien om de 2300 år. Gud gav denne profeti til Daniel, da han var landflygtig i Persien, det nuværende Irak. De 490 år, som blev tildelt jøderne, er en del af den samme profeti, og begge perioder (de 490 år og de 2300 år) begynder på samme tid. (Se bilag 14.2 og bilag 14.3). Skemaet herunder er en fuld oversigt over perioden på de 2300 år. Ifølge profetien, hvornår begyndte dommen i Himmelen?

Svar: __________________________________________________________

BEMÆRK: Det er meget alvorligt at tænke på, at dommen har været i gang i Himmelen i over 100 år.

16.  I Hvilken afdeling i helligdommen var Jesus, da profeten Johannes så ham ved dommens begyndelse? Åb 11,15-19 (NT 325)

Svar: (v. 19) “Og hans _____________ kom til syne i hans ______________ .”

BEMÆRK: Profeten så Jesus i den anden afdeling, i det allerhelligste, hvor pagtens ark stod.

17.  Hvad skal Guds menighed i de sidste dage forkynde som en del af evangeliet for hele verden? Åb 14,6-7 (NT 328).

Svar: “Frygt _____________ og giv ham ____________ ; for nu er hans ______________________________ kommet.”

BEMÆRK: Guds menighed af i dag SKAL forkynde, at Himmelens dom er i gang NU. Den begyndte i 1844, og når den slutter, vil syndens forfærdelige problem for altid være overstået. På grund af denne storslåede kendsgerning, skylder alle at give Gud ære!

18.  Hvor mange vil lovprise Jesus, Guds Lam, ved hans trone? Åb 5,11 (NT 320).

Svar: “Og deres tal var __________________________________________ .”

19.  Hvilke betagende ord finder vi i 1 Kor 15,3 (NT 225) i omtalen af Jesu offer?

Svar: “… Kristus døde for ________________________________________ .”

BEMÆRK: Betagende ord. Da Jesus døde, var det ikke for sin egen skyld. Han døde for vore synder, fordi han elsker os højere, end vi fatter.

20.  Efter at have givet sit liv for os er alt, hvad Jesus ønsker igen, at vi tager imod ham som vor kærlige Fader og Ven og lader ham genskabe sit billede i os, så han kan tage os til sit nye rige. Hvilken vidunderlig Herre og Frelser! Han længes efter at høre dit ønske om at tage imod ham nu, således at han kan skrive dit navn i Livets bog. Ønsker du at tage imod ham nu?

Svar: _________________________________________________________

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *