Efter at Jesus havde virket to dage blandt samaritanerne, forlod han dem for at fortsætte sin rejse til Galilæa. Han opholdt sig ikke i Nazaret, hvor han havde tilbragt sin barndom og ungdom. De havde modtaget ham så ugunstig i synagogen, da han forkyndte, at han var Messias, at han besluttede at opsøge en mere frugtbar arbejdsmark, at tale for ører, som ville lytte, og hjerter, som ville tage imod hans budskab. Han erklærede for sine disciple, at en profet ikke er æret i sit eget fædreland. Disse ord fremstiller den naturlige uvilje, som mange folk har med hensyn til at erkende, at noget beundringsværdigt og underfuldt kan findes hos en, som har levet ganske ligefrem iblandt dem, og som de har været nøje bekendte med fra hans barndom af. På samme tid kan disse personer blive helt henrykte over påstande, som fremførtes af fremmede og eventyrere.

Det mirakel, som Jesus havde udført i Kana, beredte vejen for ham, så at han blev hjertelig modtaget. Folket, som kom tilbage til påskefesten, fortalte, hvor underfuldt han havde renset templet, og fortalte om hans mirakler, da han  helbredte de syge og gav de blinde synet og de døve deres hørelse. At templets øverster misbilligede hans handling skaffede ham indgang til Galilæa; for mange af folket beklagede sig over, at templet blev misbrugt, og over præsternes stolte indbildskhed og håbede, at denne mand, som havde magt til at drive disse øverster på flugt, i sandhed var den forventede frelser.

Rygtet om, at Jesus var kommet tilbage fra Judæa til Kana, bredte sig snart over hele Galilæa og de omliggende egne. Det nåede også til en høvedsmand i Kapernaum, som var en anset jøde. Han var meget interesseret i det, han havde hørt om Jesu kraft til at helbrede de syge; for han havde en søn, som var meget syg. Faderen havde rådført sig med de bedste læger blandt jøderne, og de havde erklæret, at sygdommen var uhelbredelig og sagt, at hans søn måtte snart dø.

Men da han hørte, at Jesus var i Galilæa, blev hans hjerte opmuntret; for han troede, at den, som så vidunderligt kunne forvandle vand til vin og uddrive dem, som vanhelligede templet, også kunne oprejse hans søn til liv og sundhed endog fra gravens rand. Kapernaum var beliggende i en længere afstand fra Kana, og høvedsmanden frygtede, at dersom han forlod sit hjem for at opsøge Jesus og fremføre sin bøn for ham, kunne barnet, som var meget sygt, dø i hans fraværelse. Dog turde han ikke betro dette ærinde til hans tjener; for han håbede, at faderhjertets bønner bedre kunne bevæge den Store Læge til at vise barmhjertighed og overtale ham til at ledsage ham hjem til den døende søn.

Han gik til Kana og skyndte sig af frygt for, at han skulle komme for sent. Han trængte sig gennem skaren, som omgav Jesus, og stod til sidst lige for ham. Men hans tro vaklede, da han så blot en simpelt klædt mand for sig, der var træt og støvet af rejsen, Han tvivlede på, om denne mand kunne udrette det, som han kom for at bede om; men han besluttede dog at gøre et forsøg. Han fik Jesus til at høre på sig og fortalte ham sit ærinde og bad ham om at gå med sig hjem og helbrede hans søn. Men Jesus kendte allerede til hans sorg. Endog før høvedsmanden forlod sit hjem, havde den medlidende frelser lagt mærke til faderens bekymring, og hans kærlige hjerte ynkedes over det lidende barn.

Men han vidste også, at faderen havde opstillet betingelser i sit sind, om han skulle tro på Frelseren eller ikke tro, at han var Messias. Medens høvedsmanden ventede med dyb smerte og længsel, sagde Jesus til ham: “Hvis I ikke får tegn og undere at se, vil I Ikke tro.” Ved disse ord åbenbarede han høvedsmandens overfladiske tro, som ville lede ham til at antage eller forkaste Kristus, eftersom han udførte eller ikke udførte den gerning, han forlangte af ham.

Jesus ønskede ikke blot at helbrede barnet, men også at oplyse faderens formørkede sind. Han så, hvorledes hans vantro kæmpede mod troen. Han vidste, at denne mand havde søgt hjælp hos ham som sit sidste og eneste håb. Han så, at høvedsmanden var i den samme tilstand, som mange andre af hans nation. De følte sig draget til Jesus af egenkærlige bevæggrunde. De ønskede at få en eller anden fordel ved hans kraft. Men de var uvidende om deres egen åndelige sygdom og så ikke, hvor meget de trængte til Guds ånd. I stedet fremsatte de som betingelse for deres tro, at en eller anden jordisk nådegave blev skænket dem. Jesus sammenlignede hans vantro med samaritanerens tro, der så villigt havde taget imod ham som en lærer, sendt af Gud, og som den lovede Messias uden noget tegn eller noget mirakel, som kunne bevise hans guddommelighed.

Faderen selv blev dybt bevæget ved tanken om, at hans tvivl måske ville koste hans søns liv. Jesu ord havde den ønskede virkning. Høvedsmanden indså, at hans bevæggrund til at søge Frelseren blot var egenkærlighed. Hans vaklende tro viste sig for ham i sit sande lys. Han følte at han i sandhed stod for en mand, som kunne læse menneskenes hjerter, og hvem alle ting var mulige. Denne tanke bragte hans lidende barn frem for hans sjæl på ny, og han råbte med stor sjælenød: “Herre, kom, for mit barn dør!”

Han frygtede for, at medens han tvivlede og spurgte kunne døden måske have gjort ende på hans søns liv. Dette var nok. Faderen tilegner sig sin store nød Jesu fortjeneste og antager ham som sin frelser. Idet han beder ham om at komme, før hans barn dør klynger han sig alene til Jesu styrke som sit eneste håb. Hans tro sejrede ligesom Jakobs, da han kæmpede med den mægtige engel og råbte: “Jeg vil ikke lade dig gå, uden du har velsignet mig.” (1 Mosebog 32,26)

Jesus svarede på høvedsmandens bøn, idet han bød ham og sagde: “Gå hjem! din søn lever.” (Johannes 4,50) Disse korte, ligefremme ord rystede faderens hjerte. Han fornemmede, at der var en guddommelig kraft i hvert ord. I stedet for at gå til Kapernaum sendte Jesus et guddommeligt telegram, som helbredte den syge søn. Han lod den bedende gå, der med uudsigelig taknemmelighed og fuldkommen tro på Frelserens ord begav sig på hjemvejen med en fred og glæde i sjælen, som han aldrig før havde følt.

I samme time stod de, som plejede barnet, omkring dets leje og ventede på, at det skulle dø. Det legeme, som havde været kraftigt og skønt i ungdommelig ynde, var nu hentæret og svagt. De hule kinder brændte af feber. Pludselig forlod feberen ham. Hans øjne blev klare og forstandige, hans tankekraft blev oplivet, og sundhed og styrke kom tilbage til legemet. Feberen havde forladt ham på den hedeste tid af dagen. Tjenerne ser på denne forandring med forbavselse; de kalder familien sammen, og der er stor glæde, Ingen levning af sygdommen er tilbage hos barnet; den tørre, brændende hud er blevet blød og naturlig, og han falder i en rolig og velgørende søvn.

Imidlertid skynder faderen sig hjem med et håbefuldt hjerte. Han gik til Jesus bedøvet og bævende – han forlod ham med glæde og tro. Han føler en højtidelig forvisning i sit hjerte om, at han har talt med den, som besidder uindskrænket magt. Ingen tvivl formørker hans sind med hensyn til at, Jesus jo virkelig har helbredt hans søn i Kapernaum. Medens han endnu er et stykke borte fra hjemmet, møder hans tjenere med den glade nyhed, at hans søn er helbredt. Med et let hjerte haster han af sted og i det han nærmer sig huset, iler barnet ham i møde, strålende af sundhed og skønhed. Han trykker sønnen til sit hjerte som en, der er opvakt fra de døde og takker Gud igen og igen for hans underfulde oprejsning.

Høvedsmanden og hele hans hus blev Jesu disciple; således blev deres lidelser et middel til hele familiens omvendelse. De omtalte dette mirakel overalt i Kapernaum og åbnede således vejen for Kristi fremtidige virksomhed der. Mange af hans første mirakler blev udført på dette sted.

Høvedsmandens historie tjener til lærdom for alle Kristi efterfølgere. Han ønsker, at de skal tro ubetinget på ham, som deres forløser, der var rede og villig til at frelse alle dem, som kommer til ham. Men undertiden tøver ham med at give sine dyrebare gaver, for at vi mere dybt må føle vor store trang til den rette gudsfrygt, der giver os ret til at bede om, hvad vi vil. Vi må lægge al egenkærlighed til side, som så ofte er den årsag til, at menneskene søger Gud, og bekende vor hjælpeløshed og store trang, idet vi stoler på hans løfter. Han indbyder alle, som arbejder og er besværede, at komme til sig, og han vil give dem hvile.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *