Efter at Jesus havde helbredt den lamme ved Bethesdas dam på Sabbaten, optændtes de ledende jøders ondskab mod ham, så at de søgte at dræbe ham, og det var ikke længere tilrådeligt for ham at opholde sig i Jerusalem. Derfor drog han til Galilæa og valgte Kapernaum til sin arbejdsmark. Her underviste han folket, og store skarer samledes på sabbaten for at lytte til hans ord. Her syntes ikke at være nogen hindring i vejen, selv om der var spioner omkring ham, som ventede på at høre eller se noget, som de kunne anklage ham for.

Folket lyttede villig til hans guddommelige undervisning. Hans hjerte var fuldt af medlidenhed med menneskene i deres lidende tilstand, og det var en stor glæde for ham, når de tog imod hans guddommelige undervisning. Hans tilhørere blev henrevne af den ligefremhed og veltalenhed, hvormed han forkynde sandheden. han tog sine lignelser fra begivenheder, som fandt sted i deres daglige liv. Han afpassede sit sprog efter alle klasser og tilstande.

Jesus gik ikke til Kapernaum for at unddrage sig fra at omgås med menneskene eller finde hvile fra sit arbejde. Kapernaum var en by, hvor mange mennesker rejste gennem. De kom fra forskellige lande og opholdt sig i byen på deres rejser frem og tilbage. Her kunne den Store Lærer træffe alle nationer og folk af enhver rang. Hans undervisning ville ikke blot nå dem, som var nærværende; men de, som hørte den, ville føre den til andre lande rundt omkring i mange hjem. Således ville folk blive ledt til at ransage profetierne, og deres opmærksomhed ville blive draget hen til Frelseren, og hans gerning og mission ville blive bekendt i verden.

Her havde Jesus bedre anledning end noget andet sted til at møde mennesker af alle klasser, eftersom de kom sammen enhver for at udføre sit eget ærinde. De rige, som blev ærede for sin rigdom, kunne her høre hans vidnesbyrd ligeså vel som de fattige og trængende. Kristus fremstillede sig selv for folket som verdens frelser. Så snart det blev bekendt, at han var i Kapernaum, samledes store skarer for at høre hans himmelske visdoms ord. Jesus havde taget sine disciple med op på et bjerg en kort tid for at være alene; men da han så folket, som samledes til ham, havde han ikke hjertelag til at vise dem bort.

Jødernes fest var nær, og folket kom til Kapernaum på sin vej til Jerusalem for at søge Jesus, hvis underfulde mirakler de havde hørt omtalt. De syge og besværede blev ført til ham, og han helbredte deres sygdomme. Idet han var vidne til deres glæde, som han hjalp, glædede hans eget kærlighedsfulde hjerte sig med dem, som fik hans velsignelser. Han gjorde mange familier lykkelige, idet han gengav de syge deres helbred. Han bragte meget lys i det hjem som havde været meget indhyllet i lidelsens mørke. De sørgende blev trøstet, de uvidende undervist, og håb vaktes i de fortvivlede hjerter.

Folket tog imod det budskab, han bragte dem, og troede hans ord. Ingen var mere villig til at tage imod sandheden end de fattige og ringe, som ikke var adskilte fra Frelseren ved forfængelighed og stolthed, ved denne verdens rigdom og menneskers ros. De fandt trøst hos ham i alt sit besvær og sin medlidenhed for deres elendighed, som søgte hans hjælp, og de forlod ham med bevis i sit eget legeme på hans helbredende og livgivende kraft, Folkets hjerter fyldtes med ærbødig kærlighed til deres velgører, og han deltog i deres glæde. Hans arbejde i Kapernaum havde gode følger, og mange troede på ham. Hans uforlignelige barmhjertigheds-gerninger vandt mængdens hjerter.

Farisæerne og de skriftkloge var bestyrtede; deres onde planer mod Jesus fik ingen fremgang. De havde lyttet til hans lærdom for at fange ham i ord og vende folkets sind bort fra ham til sig selv. De vidste, at efter at Jesu gerning var begyndt, havde deres egen indflydelse over folket aftaget meget. Folket foretrak at tage imod Jesu kærlige og sagtmodige undervisning i stedet for præsternes kolde former og stive ceremonier.

Selv om farisæerne var forbavsede over de mirakler, Jesus udførte, så blev de dog blot des mere ivrige for at skaffe ham af vejen, fordi han med sin store magt var højest farlig for deres fordringer og påtagne myndighed.

Jesus mødte og helbredte legemlige sygdomme ved sin guddommelige magt, hvor ondartede og tilsyneladende uhelbredelige de end var; men sjælens sygdomme, som skyldes vantro og blind fordom havde fæstet sig i hjertet, forværredes blot hos dem, som lukkede sine øjne for lyset. De kraftigste beviser, som kunne fremføres, styrkede dem blot i deres modstand. Spedalskhed og blindhed var ikke så forfærdelige som hykleri og vantro. Jesus vendte sig bort fra Israels lærere, og deres vantroens og mørkes lænker sluttede sig endnu tættere omkring dem.

Folket i Kapernaum blev meget forbavset over, at høvedsmandens søn så pludseligt og fuldstændig var blevet helbredt blot ved et ord af Jesus, da han var tyve mil derfra. De blev glade, da de hørte, at han, som besad denne underfulde kraft, var kommet til deres egen stad. På sabbatsdagen var synagogen, hvor han talte, aldeles overfyldt af folk, og mange, som ønskede at kommer ind, kunne ikke finde plads. Der var som sædvanlig mange, der var kommet af nysgerrighed; men der var også mange, som oprigtigt ønskede at få undervisning om Guds riges evangelium.

Alle, som hørte ham, forbavsedes; thi han lærte dem som den, der havde myndighed, og ikke som de skriftkloge. Hans ord ledsagdes af Guds ånds kraft og trængte ind i menneskenes hjerter med guddommelig magt. De ældstes og skriftkloges undervisning var kold og stiv ligesom en lektie, der læres udenad. De forklarede loven efter deres skikke; men Guds kraft levendegjorde ikke deres vidnesbyrd. Ingen hellig ild brændte i deres egne hjerter eller bevægede deres tilhøreres.

Jesus befattede sig ikke med de forskellige læredomspunkter, som jøderne stred om. Hans ord var så enkle, at et barn kunne forstå dem, og dog indeholdt de så mange ædle og høje sandheder, at de kunne henrive de meste oplyste og lærde. Han talte om et nyt rige, som han kom for at oprette blandt dem i modsætning til denne verdens riger, og hans magt til at borttage Satans herredømme og udfri de fanger, som var bundet af ham.

Der var et menneske i synagogen, som var besat af en ond ånd. Han afbrød Jesus i hans tale med et gennemtrængende skrig, som bragte uudsigelig forfærdelse over tilhørerne. Han råbte højt og sagde: “Lad os i fred; Jesus af Nazaret! Er du kommen for at ødelægge os? jeg ved, hvem du er: Guds Hellige.”

Endog djævlene troede og skælvende; men Guds Israel havde lukket sine øjne og ører for de guddommelige vidnesbyrd. De kendte ikke deres besøgelsestid. Satans hensigt med at lede dette elendige menneske til synagogen var at drage folkets opmærksomhed bort fra Jesus til det lidende menneske og således forhindre sandheden fra at trænge ind i folkets hjerter. Men den stakkels mands formørkede forstand fattede, at Jesu lære var fra himlen. Den guddommelige kraft vakte forfærdelse hos den onde ånd, som beherskede hans sjæl, og der opstod en kamp imellem ånden og den smule fornuft, som mennesket endnu havde tilbage.

Da den ulykkelige forstod, at den Store Læge ville helbrede ham, opstod der en længsel i hans hjerte efter at blive befriet fra Satans magt. Den onde ånd modstod denne magt og søgte at beherske det arme menneske, som stred mod ånden. Den besatte forsøgte at bede Jesus om hjælp; men da han åbnede sine læber for at tale, lagde den onde ånd ord i hans mund, så at han i frygt og angst råbte: “Lad os i fred; Jesus af Nazaret!” Det stakkels menneskes formørkede forstand fattede tildels, at han stod foran en, som kunne fri ham af den trældom, som længe havde gjort ham til en slave. Men da han søgte at trænge sig nær til Frelseren, var der en anden, som holdt ham tilbage; den onde ånds ord blev udtalt af ham.

Denne mand havde ved sine synder ført sig selv ind på fjendens grund, og Satan havde fået herredømme over alle hans evner. Da hans mørke forstand opfangede en svag lysstråle af Frelserens nærværelse, blev der en forfærdelig kamp mellem hans længsel efter frihed og djævelens magt, og han vred sig og skreg på en umenneskelig måde. Den onde ånd brugte al sin helvedskraft for at beholde Herredømmet over sit offer. Dersom han gav efter her, så ville Jesus vinde en sejr. Den, som i egen person havde overvundet mørkets styrke i fristelsens ørken, stod nu igen ansigt til ansigt med sin fjende.

Det syntes, som om det ulykkelige menneske måtte miste livet i sin forfærdelige kamp mod den onde ånd, som havde ødelagt hans manddom. Der var blot en, som var mægtig til at tilintetgøre deres grusomme tyranni. Jesus talte med myndighed og satte den fangne i frihed. Den onde ånd forsøgte for sidste gang at dræbe sit offer, før den blev tvunget til at vige. Derpå fremtrådte det menneske, som havde været besat, for det forbavsende folk, glad over, at han var kommet til sig selv igen og var blevet fri for Satans herredømme. Jesus mødte igen mørkets fyrste i synagogen på sabbatsdagen for den forsamlede mængde og overvandt ham. Endog djævelen havde vidnet om Frelserens guddommelige kraft, idet han råbte: “Lad os i fred; Jesus af Nazaret! Er du kommen for at ødelægge os? jeg ved, hvem du er: Guds Hellige.”

Det menneske, som således pludselig fik sin forstand, priste Gud for sin frelse. Det øje, som så nylig havde luret i vanvid, strålede nu af forstand og flød over med taknemmelige glædestårer. Folket var stumt af forbavselse. Så snart de var i stand til at sige noget, talte de med hverandre om det store under: “Hvad er dog dette? En ny lære med myndighed; selv de urene ånder byder han over, og de adlyder ham.” (Markus 1,27)

Det var ikke i overensstemmelse med Guds behagelige vilje, at dette menneske skulle hjemsøges så forfærdeligt, eller at han helt kom under Satans herredømme. Den hemmelige årsag til den ulykke, der havde gjort ham til et udskud for hans venner og en byrde for ham selv, lå i hans eget liv. Syndens fornøjelser havde bedåret ham, udsvævelsens sti havde forekommet ham lys og tillokkende. Han havde søgt at gøre livet til en stor forlystelse. Han drømte ikke om, at han ville blive til væmmelse og forfærdelse for verden og til skam for sin familie. Han mente, at han kunne tilbringe sin tid med uskyldig dårskab. Men da han en gang kom på syndens sti, gled hans fødder hurtig ned ad, idet han overtrådte sandhedens og moralens love. Umådehold og letsindighed fængslede hans sans, sjælens ædlere egenskaber blev nærede, og Satan trådte til og fik fuldkomment herredømme over ham.

Angeren kom for sent, og selvom han gerne ville have givet rigdom og glæde bort for at genvinde sin tabte manddom, så forblev han alligevel hjælpeløs i den ondes hænder. Satan havde forført det unge menneske med mange fortryllende forestillinger. Han havde skjult ugudeligheden under et blomsterrigt dække for at hans offer kunne trykke den til sit bryst. Men da hans hensigt først var opnået, og det elendige menneske var i hans magt, blev fjenden ubarmhjertig i sin grusomhed og angreb ham med forfærdelig vrede. Således er det altid med dem, som overvindes af det onde. Den tillokkende glæde ved begyndelsen af deres bane ender i mørke og fortvivlelse, i fordærvelse og elendighed.

Men den, som overvandt ærkefjenden i ørkenen, rykkede denne elendige fange ud af Satans klør. Jesus vidste, at selvom han havde antaget en anden form, så var dog denne ånd den samme onde ånd, som fristede ham i ørkenen. Satan følger ved forskellige påfund sin hensigt. Den samme ånd, der så og kendte frelseren og råbte til ham: “Er du kommen for at ødelægge os?” herskede også over de ugudelige jøder, som forkastede Kristus og foragtede hans lære. Men hos dem antog den en lærd og from mine og søgte at bedrage dem med hensyn til deres virkelige bevæggrund for at forkaste Frelseren.

Jesus gik derefter bort fra synagogen, medens folket endnu var overvældet af forbavselse og forundring. Straks efter dette mirakel fulgte et  andet, som var ikke mindre underfuldt. Jesus gik til Peters hus for at hvile sig lidt; men der var ingen hvile for Menneskesønnen. Man fortalte ham, at Peters hustrus moder var syg af feber. Hans medlidende hjerte ønskede straks at hjælpe den syge kvinde. Han tog fat på hendes hånd og rejste hende op, og feberen forlod hende straks. Hun stod op af sengen, fyldt med glæde og taknemmelighed og tjente beredvillig Mesteren og hans disciple.

Rygtet om disse mirakler og helbredelser blev udspredt overalt i staden. Men disse barmhjertighedsgerninger forøgede blot farisæernes forbitrelse. De iagttog nøje alt, hvad Jesus foretog sig, og søgte en anledning til at anklage ham. Deres indflydelse holdt mange tilbage fra at bede Jesus om hjælp i deres svaghed på sabbatsdagen. De frygtede for at blive stemplede som lovovertrædere. Men aldrig så snart var solen gået ned i vest, før der blev en stor bevægelse. De syge flokkede sig om Jesus fra alle kanter. De, som havde tilstrækkelig styrke, kom selv; men mange flere blev båret af deres venner til den Store Læge.

De var i en meget hjælpeløs tilstand, og nogle af dem var nær ved at dø. Nogle brændte af feber, andre var lamme, vattersottige, blinde, døve og halte, og i det fjerne hørte man de spedalskes ynkelige råb: “Uren! uren!” idet de udstrakte deres visne hænder mod Lægen. Jesu værk begyndte med de første syge, som blev bragt til ham. De blev helbredt ved et ord fra hans læber eller ved, at han berørte dem med hånden. Med taknemmelighed og glæde vendte de tilbage. De havde fået en oplyst sjæl og et sundt legeme og bragte fryd til det hjem, som de så nylig havde forladt som hjælpeløse invalider.

De, som forsigtig havde båret dem fra deres sygeleje til Jesus, vendte tilbage med dem og græd glædestårer, idet de højt priste Frelseren. Små syge børn blev ikke glemt; Jesus gav dem tilbage til deres lykkelige mødre, fulde af liv og sundhed. Disse kraftige beviser på Jesu guddommelige magt frembragte en stor bevægelse på hele denne egn. Kapernaum havde aldrig før været vidne til sådanne begivenheder. Luften genlød af glædesråb fra dem, som frydede sig over deres frelse.

Den kære frelsers hjerte frydede sig over den glæde, han frembragte blandt så mange lidende mennesker ved sine mirakler. Han havde helbredt enhver, som var kommet til ham for at få hjælp. Hans inderlige kærlighed til menneskene blev dybt bevæget, idet han var vidne til deres lidelser, som kom til ham, og han glædede sig over den magt, han havde, til at gengive dem deres helbred og lykke.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *