Profeter er mennesker, som Gud ærer på en ganske særlig måde. I Åbenbaringens Bog taler en engel to gange med Johannes og nævner, at han anser Johannes som sin broder. Åbenbaringens Bog henviser gentagne gange til Guds sande profeter, men nævner også falske profeter.

Når vi tænker på profeter fra Det gamle Testamente, ledes vore tanker hen på magtfulde personligheder, der besad stor personlig styrke og mod. Profeten Daniel var statsminister i to på hinanden følgende verdensriger. Moses blev udvalgt til profet og var en national lederskikkelse. Så overbevisende og indtrængende var Esajas´ budskab, at han led martyrdøden ved gennemsavning på en ond konges befaling.

Paulus, en profet fra Det nye Testamente, modtog mange himmelske syner. 2 Kor 12,7 (NT 239). Paulus var i stand til at forsvare sig imod de mest begavede debattører. Johannes fremførte Kristi vidnesbyrd så overbevisende, at hans fjender forsøgte at komme ham til livs ved at kaste ham i et kar med kogende olie. Da forsøget mislykkedes, blev han landsforvist til øen Patmos. Denne ø blev anvendt som fængsel, og her blev Johannes sat til tvangsarbejde i minerne. Det var i disse ugunstige forhold, at Jesus ærede Johannes ved at give budskaberne i Åbenbaringens Bog.

Selve de bibelske skrifter er kommet til os fra profeter, som blev vejledt af Helligånden. Den kristne menighed står i så stor gæld til Guds budbringere, at det ville være vanskeligt at overvurdere den.

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor vi tilsyneladende ikke længere har profeter – navnlig i betragtning af, at Kristi genkomst er nærmere nu end på noget andet tidspunkt i historien? Er Johannes den sidste profet, som Jesus har talt igennem? Hvorfor holdt Gud op med at tale gennem profeter, eller GJORDE HAN? Hvis du mødte en person, som hævdede at være en profet, hvordan ville du reagere? Taler Gud faktisk gennem profeter i dag? Er sandsigere og astrologer profeter?

Dette emne er virkelig spændende og udfordrende. Lad os derfor, før vi påbegynder dette studium, bede om vejledning gennem den samme Helligånd, som oplyste profeterne fordum.

HVORDAN GUD KOMMUNIKERER

1.  Åbenbaringsbogen er et tydeligt eksempel på, hvorledes den profetiske ånd virker. De allerførste vers forklarer de skridt som følges, når Gud meddeler et budskab til mennesker. Hvori består disse skridt? Åb 1,1-4 (NT 316).

Svar:

a.  Gud gav meddelelsen til _________________________________ (vers 1)

b.  Jesus gav den videre til __________________________________ (vers 1)

c.  Englen gav den derefter til ______________________________ (vers 1)

d.  Johannes gav den videre til _____________________________ (vers 4)

2.  Hvem meddeler Gud sine fremtidsplaner til? Amos 3,7 (GT 887)

Svar: _______________________________________________________

3.  Hvor får sande profeter deres oplysninger fra? 2 Pet 1,21 (NT 306).

Svar: “Drevne af ____________________ udtalte ______________, hvad de fik fra Gud.”

4.  Er det tvingende nødvendigt, at en profet skal havde været forfatter til et bibelsk skrift for at være en sand Guds profet?

Svar: _______________________________________________________

BEMÆRK: Der er mindst 12 sande profeter, Bibelen omtaler og anerkender, uden at deres skrifter er med iblandt de bibelske skrifter. Eksempelvis kan nævnes Johannes Døberen. Jesus omtaler Johannes som den største profet født af en kvinde. Matt 11,9-11 (NT 14).

5.  Har Gud nogensinde brugt en kvinde som profet?

Svar: _______________________________________________________

BEMÆRK: Bibelen omtaler adskillige kvindelige profeter. Blandt andre kan nævnes profetinden Anna – Luk 2,36-38 (NT 73-74); profetinden Mirjam – 2 Mos 15,20 (GT 75); profetinden Hulda – 2 Kong 22,14 (GT 429); Filips fire døtre – ApG 21,8-9 (NT 179).

6.  Har Gud lovet at tale til profeter også i vore dage? Joel 3,1 (GT 884).

Svar: _______________________________________________________

BEMÆRK: Gud har lovet at tale profetisk i de sidste dage, og det såvel gennem kvinder som gennem mænd.

ÅNDELIGE GAVER I DAG

7.  Da Jesus fór til Himmelen, gav han gaver til den kristne menighed. Hvori består disse gaver? Ef 4,7- 8.11 (NT 250).

Svar: “Og han gav os nogle som __________________  andre som _____________, andre som__________________ og _____________________.”

BEMÆRK: Når Åndens gaver omtales, nævnes den profetiske hver gang.

8.  Hvad var hensigten med disse gaver? Ef 4,12 (NT 250).

Svar: “For at ________________________ de hellige _____________________ til deres tjenestegerning, at _________________________________________ Krist legeme.”

9.  I hvor lang tid skulle den kristne menighed nyde godt af disse gaver? Ef 4,13 (NT 250).

Svar: “Indtil vi ___________________ når frem til at være____________________ og _____________________ af _______________________, til mands modenhed og __________________________ da vi kan rumme __________________________.”

BEMÆRK: Alle disse gaver, den profetiske iberegnet, skal forblive i den kristne menighed, indtil vi alle “kan rumme Kristi fylde”. Dette er ensbetydende med, at de alle vil fortsætte indtil verdens ende.

GUDS MENIGHED I VOR TID

10.  Når du finder og tilslutter dig den menighed, som har disse gaver, hvilken praktisk betydning vil det have for dig? Ef 4,14 (NT 250).

Svar: “Så vi ikke mere skal være _________________ der ________________ og __________________ og _______________ af _________________, efter som _____________________.”

BEMÆRK: Når et menneske kommer i et tilhørsforhold til den menighed, som er i besiddelse af alle de åndelige gaver blandt medlemmerne, vil dette have meget stor betydning. Det er Satans hensigt at fjerne så mange af disse åndelige gaver som muligt. Han ved, at resultatet vil blive åndelig blindhed og forvirring.

11.  Havde Guds menighed, som er omtalt i Det nye Testamente, den profetiske gave? 1 Kor 1,6 (NT 210).

Svar: “Efter som ___________________ om ________________ er blevet _________________ iblandt jer.”

BEMÆRK: I 1 Kor 1,7 (NT 210) omtales det, at korinterne IKKE MANGLEDE NOGEN nådegave. Vers 6 nævner meget klart “vidnesbyrdet om Jesus”. I Åb 19,10 (NT 332) defineres “Jesu vidnesbyrd” som “profetiens ånd”.

12.  Antyder Åbenbaringens Bog, at den sande menighed i de sidste dage også vil nyde godt af “profetiens ånds” gave? Åb 12,17 (NT 326); Åb 19,10 (NT 332).

Svar: ___________________________________________________________

BEMÆRK: I den følgende lektie vil vi studere Guds sande menighed ud fra de kendetegn, som omtales i Åbenbaringen 12 under symbolet af en kvinde. Dragen, der forfølger denne kvinde, er Djævelen. Åb 12,9 (NT 326). I det samme kapitel, vers 17 (NT 326) ses det tydeligt, at Guds sidste menighed vil have to bestemte kendetegn: den vil holde Guds bud og bevare Jesu vidnesbyrd. Åb 19,10 (NT 332) viser, at Jesus vidnesbyrd er profetiens ånd. Se Åb 22,9 (NT 335).

GUDS SANDE PROFETER

13.  Hvilke tre råd henleder Paulus vor opmærksomhed på med hensyn til godtagelse af profetiske udtalelser? 1 Tess 5,20-21 (NT 266).

Svar 1. “Ringeagt ikke ______________________________________________.”

Svar 2. “ _________________________________________________________.”

Svar 3.  “Hold fast ved _______________________________________________.”

14.  Hvordan kan jeg sætte en profetisk udtalelse på prøve for at bekræfte eller modbevise dens ægthed? Es 8,19-20 (GT 692)

Svar: “Skal et folk ikke søge _______________, skal man søge de _____________ for de ________________________?

Nej! Til _________________ og _______________________!”

15.  Er der yderligere kendetegn på en sand Guds profet?

Svar:

a. Profeter er drevet af Helligånden og ikke af deres egen vilje. 2 Pet 1,21 (NT 306).
b.  Tyder ikke bibelske profetier egenmægtigt. 2 Pet 1,20 (NT 306).

c.  Advarer folk imod at synde. Es 58,1 (GT 731).
d.  Advarer tydeligt mod en kommende dom. Es 24,20-21 (GT 703); Åb 14,6-7 (NT 328).
e.  Taler til mennesker for at opbygge, formane og trøste i religiøse anliggender. 1 Kor 14,3 (NT 224).
f.  
Bekender, at Jesus Kristus er kommet i kødet, dvs. Gud født af en kvinde. 1 Joh 4,1-3 (NT 311).
g.  
Arbejder og lever et moralsk liv i harmoni med Bibelens høje idealer. Matt 7,15-20 (NT 8-9).
h.  
Tager fuldstændig afstand fra følgende: Astrologi, magi, trolddomskunst og spiritisme. 5 Mos 18,9-12 (GT 215).

16.  I 1 Kor 12,1.11-18 (NT 222) sammenligner Paulus menighedens åndelige gaver med dele af et legeme. Hvilke dele af kroppen ville bedst repræsentere den profetiske gave? 1 Sam 9,9 (GT 303.304).

Svar: _______________________________________________________

BEMÆRK: Det, at en profet ofte i Bibelen kaldes en “seer”, fordi han blev gjort i stand til at se ind i fremtiden, gør, at øjnene bedst symboliserer den profetiske tjeneste.

17.  I hvilken tilstand ville den kristne menighed være uden profetiens ånds gave? Matt 15,14 (NT 21).

Svar: _______________________________________________________

KAN MIRAKLER BRUGES SOM BEVIS?

18.  Beviser udførelsen af mirakler, at den, der udfører dem, er en sand Guds profet? 5 Mos 13,1-5 (GT 210); Åb 16,14 (NT 329).

Svar:  NEJ! For __________________________ er også i stand til at udføre mirakler.

BEMÆRK: Mirakler beviser kun én ting: tilstedeværelsen af overnaturlig kraft. Både Gud og Satan er i besiddelse af overnaturlig kraft. Egyptens troldmænd fik en kæp til at blive til en slange, og de kunne gøre vand til blod, men de var redskaber for Satan. 2 Mos 7,10-12 (GT 64.65). En profets LÆRE må prøves med Skriften. Dette er det eneste sikre. HANDLEMÅDEN kan virke meget tilforladelig, men dette beviser i sig selv intet. 2 Kor 11,13-15 (NT 237.238). Medmindre en profets LÆRE er i harmoni med Skriften, er vedkommende en bedrager.

19.  Gud lover at tale til en profet på én af tre måder. Beskriv disse tre måder. 4 Mos 12,6.8 (GT 161).

Svar: (a) __________________ (b) __________________ (c ____________________

BEMÆRK: Krystalkugler, kiromantik, tydning af fremtiden ved hjælp af teblade, astrologi og spiritisme – INGEN af disse metoder benytter Gud sig af, når han giver mennesker profetisk indsigt.

GUD HAR TIL TIDER TALT TIL PROFETERNE GENNEM SYNER. LÆG MÆRKE TIL, HVORLEDES BIBELEN BESKRIVER EN PROFET, DER MODTAGER ET SYN.

  1. Vil miste sin almindelige menneskelige styrke.  Åb 1,17 (NT 317).
  2. Derefter modtage OVERNATURLIG kraft.  Dan 10,18-19 (GT 871).
  3. Trækker ikke vejret.  Dan 10,17 (GT 871).
  4. Kan godt tale.  Dan 10,16 (GT 871).
  5. Er sig ikke bevidst, hvad der sker omkring dem.  Dan 10,5-8 (GT 870); 2 kor 12,2-4 (NT 238).
  6. Deres øjne er åbne.  4 Mos 24,4 (GT 177).

20.  Hvad vil der ske, når vi tror og adlyder sande profeter? 2 Krøn 20,20 (GT 485. 486).

Svar: “Tro hans ___________________ og ___________________ skal følge eder.”

BEMÆRK: Det er umuligt for et menneske at vokse åndeligt, dersom han nægter at tro på og følge det budskab, en sand Guds profet bringer. Johannes siger i Åb 1,3 (NT 316), at vi skal OPLÆSE, HØRE og HOLDE FAST ved det profetiske ord.

EN PROFETS OPGAVE

21.  Består profeters primære opgave i at tjene de troende eller de vantro? 1 Kor 14,22 (NT 224).

Svar: “Den profetiske tale er ikke for de ____________ men for de _____________.”

22.  Hvorledes betegnes den profetiske tjeneste i Åb 12,17 (NT 326)?

Svar: “Dem, der holder Guds bud og bevarer ______________________________.”

BEMÆRK: I lyset af Åb 19,10 (NT 332) betyder “Jesu vidnesbyrd” “vidnesbyrdet eller budskabet FRA Jesus”. Når Helligånden inspirerer en profet med et budskab, skal vi anse dette budskab som et budskab direkte fra Jesus. At modsætte sig eller modarbejde et sandt profetisk budskab er SKÆBNESVANGERT. Det er faktisk ensbetydende med at kalde Jesus en løgner og forkaste ham. Se Åb 3,14 (NT 319); Åb 21,5 (NT 334).

  23.  Om hvem siger Jesus, at de vil have meget stor indflydelse i de sidste dage? Matt 24,24 (NT 35).

Svar: “Thi ______________________ og ___________________ skal fremstå.”

BEMÆRK: Peter advarer også imod de imponerende, men onde indflydelser, som falske profeter vil udøve. 2 Pet 2,1-2 (NT 306).

24.  Hvilke forskellige slags falske profeter fordømmer Bibelen ved navns nævnelse? 5 Mos 18,9-12 (GT 215); Åb 22,15 (NT 335); Åb 21,8 (NT 334).

Svar:

a.  De, som øver spådomskunst – spåkoner og spåmænd
b.  
De, som tager varsler – astrologer

c.  De, som kalder sig sandsigere – forudsiger fremtiden ved magi
d.  De, som øver trolddom – troldmænd og troldkvinder
e.  De, som stiller spørgsmål til genfærd – spiritistiske medier
f.  De, som henvender sig til de døde – spiritister
g.  Troldmænd
h.  De, som foretager besværgelser – de, som virker til andres skade ved okkulte kræfter.

BEMÆRK: Herren siger, at alle, som gør disse ting, er ham vederstyggelige. 5 Mos 18,12 (GT 215).

25.  Johannes Døberen har ikke skrevet en bog, som er blevet en del af Bibelen, men alligevel var han en sand profet. De, som forkaster Johannes’ budskab, hvem forkastede de dermed? Luk 7,28-30 (NT 82)

Svar: “Farisæerne og de lovkyndige vragede ______________________________.”

BEMÆRK: En sand profet taler på Guds vegne. Når man forkaster hans ord, uanset om disse er en del af de bibelske skrifter eller ej, er det det samme som at vrage selve Guds budskab. En sådan forkastelse er fortabelsesgrundlag, med mindre, der sker anger og omvendelse.

Lad os bemærke nogle titler, som profeterne, Guds sande talerør, benævnes ved i Bibelen.

a.  Profet – 1 Sam 9,9 (GT 303.304)
b.  Menneskesøn – Ez 4,1 og 5,1 (GT 805. 806)

c.  Seer – 2 Krøn 16,7 (GT 481)
d.  Engel – Mal 3,1 (GT 920)
e.  Medtjener – Åb 19,10 (NT 332); Åb 22,9 (NT 335)
f.  Guds tjener – 1 Krøn 6,49 (GT 441)
g.  Guds mand – 2 Kong 4,21-22 (GT 403)
h.  Vægter – Ez 3,17 (GT 804); Ez 33,7 (GT 837)

i.   Røsten af én, som råber i ørkenen – Matt 3,3 (NT 3)

26.  Da en sand profets budskab også i dag er et budskab direkte fra Jesus til dig, så er der meget på spil i den måde, vi behandler en profets budskab på. Er du villig til at prøve profetiske budskabers ægthed ud fra Bibelen, og tage imod og adlyde dem, hvis de er ægte?

Svar: ______________________________________________________