Der var en, der for nylig kom med denne smertelige udtalelse: “Jeg forsøger desperat at finde Guds menighed, men hvilket håb har jeg? Der er hundreder af kirkeretninger og sekter i verden. De fleste gør krav på at være Guds sande menighed, og alle har lighedspunkter på visse områder og er forskellige på andre. Jeg har aldrig en jordisk chance for at undersøge alt, hvad disse grupper lærer, ikke engang gennem et helt liv. Jeg føler mig frustreret. Det er næsten, som om Gud har spillet mig et puds. Det synes så nyttesløst og uden mening.” Tragisk nok er der millioner, der føler det således. Måske har du det på samme måde.

Vidste du, at i Åbenbaringen finder vi en tydelig beskrivelse af Guds menighed i de sidste dage? Når du kender Guds udtalelser, kan du udvælge hans sidste menighed blandt andre menigheder lige så let, som du udvælger dit lands flag blandt alle andre flag.

Der er sprængstof i dette. Intet under, at Satan bliver grebet af panik, når folk begynder at studere Åbenbaringsbogen. Han ved, at Guds menighed er tydeligt beskrevet i bogen, og han bruger hver tænkelig taktik til at forhindre, at vi går i dybden med dette emne. Hvis alle forstod Åbenbaringen, ville Satans rige øjeblikkelig være i farezonen, og Guds store navn og hans prægtige menighed ville blive fremhævet på en betagende måde.

Lad os se på Åbenbaringens forbløffende beskrivelse af Guds menighed. Den findes i kapitel 12. Læs venligst hele kapitlet, før du begynder på denne lektie.

GUDS MENIGHED I DAG

1.  Jesus siger i Luk 17, 26 (NT 101), at tiden for hans andet komme vil være som i Noas dage. Hvor mange måder kunne man reddes på i Noas dage? 1 Mos 7,1 (GT 6)

Svar: ______________________________________________

2.  Hvor mange trosretninger eller menigheder, sagde Paulus, at Jesus har? Ef 4,5 (NT 250).

Svar: “Én Herre, _____________ tro, én dåb.”

BEMÆRK: Ligesom i Noas dage har Gud kun én båd eller én menighed, som bringer sikkerhed. Vær sikker på, at du er om bord i den rigtige båd. Ef 5, 25-27 (NT 252) understreger klart, at Jesus døde for at bringe sin MENIGHED ind i sit rige.

3.  Tydeligvis er der mange fine kristne i alle kirker. Eftersom Gud kun har én sand menighed, hvad vil der ske med de oprigtige kristne i andre kirkesamfund? Joh 10,16.27 (NT 131).

Svar: “ ________________________ dem bør jeg _____________________, … og der skal blive én __________________________, én _______________________.”

BEMÆRK: Her fremstilles Jesus som den gode hyrde, hans folk som får og hans menighed som hjorden. Jesus siger tydeligt, at nogle af HANS FÅR endnu ikke er i hans menighed, men at han vil kalde dem, og de vil følge ham ind i hans menighed. Joh 10, 27 (NT 131).

GUDS MENIGHED I SYMBOLER

4.  Hvilket profetisk symbol bruger Gud for sin menighed? 2 Kor 11,2 (NT 237).

Svar: “Føre jer som en ________________________________ frem for Kristus.”

BEMÆRK: Bibelen bruger gentagne gange den rene kvinde som et symbol på Guds menighed. Se i øvrigt bilag 1.1, lektie 1.

5.  I Åbenbaringen 12,1 (NT 326) introducerer Jesus sin menighed under symbolet af en ren kvinde.  a. Hvor så Johannes kvinden? b.  Hvad var hun klædt med?  c. Hvad stod hun på? d. Hvad havde hun på hovedet?

Svar: a. _________________________ b. ___________________________  c. ________________________ d. ______________________________

BEMÆRK: 

a.  HIMLEN her referer til himmelhvælvingen, hvor fuglene flyver. 1 Mos 1,20 (GT 1)

b. SOLEN repræsenterer Jesus og hans retfærdighed. Sl 84,12 (GT 616); Rom 13,14 (NT 206); Mal 4,2 (GT 921); Joh 9,5 (NT 129).

c. MÅNEN har intet andet lys end det, den reflekterer fra solen. Den repræsenterer det gammeltestamentlige offersystem, som ikke har andet lys end det, som reflekteres fra evangeliet. Hebr 10,1 (NT 289). 

d. KRONEN (kransen) med de 12 stjerner repræsenterer de 12 disciples arbejde, som kronede menighedens første år. Matt 10,1-4 (NT 12).

RESUME: Eftersom solen og månen udgør et hele, udtrykker denne symbolik menighedens historie både før og efter korset.

6.  Hvad sker der derefter i denne profeti om Guds menighed? Åb 12,2.5 (NT 326).

Svar:    a. Et ________________________________ blev født ind i menigheden.

b.  Barnet bliver senere bortrykket til Guds _________________________

7.  Hvem er dette barn, som engang skal regere over alle folkeslag, og som steg op til Himmelen? Sl 2,7-9 (GT 572); Åb 19,13-16 (NT 332); ApG 1,9-11 (NT 149).

Svar: _______________________________________________________

DEN STORE RØDE DRAGE

8.  En stor rød drage er dernæst beskrevet. a. Hvem er dragen? b. Hvor kommer den fra? Åb 12,3-4.7-9 (NT 326).

Svar: a. ______________________  b. Han blev nedstyrtet fra _________________

9.  Da Djævelen forlod Himmelen, a. Hvem tog han med sig? b. Hvad forsøgte han at gøre ved drengebarnet? Åb 12,3-4.7-9 (NT 326).

Svar: a. “En ____________________ af Himmelens _______________________.”

BEMÆRK: Stjerner er engle, Åb 1,20 (NT 317). Satan bedrog en tredjedel af englene, og “hans engle blev nedstyrtet sammen med ham”.

Svar: b. “For at _______________________ hendes barn, så snart hun havde født.”

BEMÆRK: Gennem Herodes forsøgte Satan at dræbe Jesus ved hans fødsel, da han gav befaling om at dræbe alle småbørn i Betlehem. Matt 2,1-18 (NT 2). Josef og Maria blev advaret af en engel og flygtede til Ægypten. Disse to begivenheder blev forudsagt af profeterne i Det gamle Testamente. Jer 31,13 (GT 770); Hos 11,1 (GT 880). Selv om dragen først og fremmest repræsenterer Satan, er den også et symbol på det hedenske Rom. Herodes var en romersk regent, som Satan brugte i sit forsøg på at dræbe Jesus ved hans fødsel. Et dyr repræsenterer normalt et rige eller en politisk magt. Dan 7,23 (GT 867).

10.  Hvilke enestående og afgørende kendsgerninger nævnes i Åbenbaringen 12,10-12 (NT 326).

Svar:    a. Anklageren er ______________________________________________

b.  De har sejret over ham på grund af Lammets _________________________

c.   Djævelen er vred, fordi hans tid er _________________________________

BEMÆRK: Se bilag 18.1, punkt 1.

GUDS MENIGHED FORFULGT

11.  Hvad gjorde Satan ved kvinden eller menigheden, da det mislykkedes for ham at ødelægge  Jesus her på Jorden? Åb 12,13 (NT 326).

Svar: “Han _________________________________________________.”

12.  Ifølge den profetiske regel – en profetisk dag = et bogstaveligt år – hvor længe skulle denne forfølgelse så vare? Åb 12,6.14 (NT 326)

Svar: _________________________________________________

BEMÆRK: Se bilag 18.1, punkt 2.

13.  Hvad gjorde menigheden, da denne forfølgelse begyndte? Åb 12,6 (NT 326).

Svar: “Og Kvinden ____________________ ud i _______________________.”

BEMÆRK: Ørkenen står for de øde og afsidesliggende steder på Jorden. Guds folk  flygtede for deres liv og skjulte sig på disse isolerede steder. Menigheden turde ikke virke åbenlyst af frygt for at omkomme. Guds sande menighed eksisterede ikke ÅBENLYST som ORGANISATION fra 538 – 1798.

MANGE VIDUNDERLIGE KRISTNE VAR MEDLEMMER AF KIRKER, SOM FUNGEREDE ÅBENLYST MELLEM 538 OG 1798. IMIDLERTID KAN INGEN AF DISSE KIRKER VÆRE GUDS SANDE MENIGHED, SOM HAN KALDER SIT FOLK TIL I DAG. FOR GUD GØR DET KLART, AT HANS MENIGHED IKKE VILLE EKSISTERE OFFICIELT I DENNE TIDSPERIODE.

GUDS MENIGHED I DE SIDSTE DAGE

Se på symbolerne i Åbenbaringen 12,17 (NT 326).

a.  Drage – Djævel, Åb 12,9 (NT 326).

b.  Kvinde – Sande menighed (se spørgsmål 5)

c.  De andre (ordret: resten, levningen) – De, som lever i de sidste dage

d.  Guds bud – De ti Bud, 2 Mos 20,3-17 (GT 80)

e.  Jesu vidnesbyrd – Profetiens ånd eller gave, Åb 19,10 (NT 332)

Lad os nu formulere verset på nutidsdansk: “Og Djævelen blev vred på den sande menighed og bekæmpede menigheden i de sidste dage, den, som holder De ti Bud og har profetiens gave.”

14.  Hvilke to kendetegn på Guds menighed i de sidste dage er nævnt i Åb 12,17 (NT 326); 19,10 (NT 332)?

Svar: _____________________ Guds bud, har profetiens _____________________

BEMÆRK: Guds menighed i de sidste dage vil have profetiens gave og vil holde alle budene, inklusive det fjerde om Guds syvende dags sabbat. Jesus siger stadigvæk: “Hvis I elsker mig, så hold mine befalinger!“ Joh 14,15 (NT 138). Det er umuligt  virkelig at elske ham og ikke holde hans bud. 1 Joh 5,3 (NT 312).

DER ER MANGE ELSKELIGE KRISTNE I KIRKER, SOM IKKE HOLDER SABBATEN ELLER HAR PROFETIENS GAVE. IMIDLERTID KAN INGEN AF DISSE KIRKER VÆRE GUDS SANDE MENIGHED I DE SIDSTE DAGE; FOR HANS MENIGHED MÅ KVALIFICERE SIG PÅ BEGGE OMRÅDER.

TRE SPECIELLE BUDSKABER

15.  Læg mærke til dette. Det evangelium, som Guds menighed må forkynde med kraft i disse sidste dage, fremhæver TRE specielle budskaber. Og Jesus selv fortæller, at disse budskaber må nå ud til hele verden. Åb 14,6 (NT 328); Matt 24,14 (NT 34). Hvori består disse budskaber? Åb 14,6-11 (NT 328); 18,2.4 (NT 331).

  1. Åb 14,7 (NT 328) – “Nu er hans (Guds) ______________________ time kommet ….. tilbed ham, som har skabt ____________________ og ___________________.”

BEMÆRK: Guds menighed vil lære, at Guds dom foregår nu, og at vi må tilbede og ære ham som skaber ved at holde sabbaten, som er tegnet på hans skabermagt. (Se lektie 10).

  1. Åb 14,8 (NT 328); 18,2.4. (NT 331) –  “_____________________ er Babylon  –  Drag ______ fra ______________ mit _______________.”

BEMÆRK: Er det muligt, at du er i Babylon? Guds menighed for vor tid må kalde folk ud af Babylon. Vi vil have et detaljeret studium om Babylon i lektie 21.

  1. Åb 14,9 (NT 328) – Tag dig i agt for dyret, dets billede og dets ________________

BEMÆRK: Guds menighed for vor tid vil fortælle folk, hvordan de skal undgå dyrets mærke.

GUDS SANDE MENIGHED I DAG VIL FORKYNDE DISSE TRE MÆGTIGE BUDSKABER OVER HELE VERDEN. MANGE GUDFRYGTIGE OG LOYALE KRISTNE ER MEDLEMMER AF KIRKER, SOM IKKE LÆRER DETTE TREFOLDIGE BUDSKAB. SÅDANNE KIRKER KAN IMIDLERTID IKKE VÆRE GUDS MENIGHED FOR VOR TID, FORDI DEN SANDE MENIGHED VIL FORKYNDE DISSE TRE BUDSKABER OVERALT.

16.  Hvilke andre nøglepunkter vil Guds sande menighed i de sidste dage lægge vægt på? Åb 12,11 (NT 326).

Svar: “Og de har _______________ på grund af __________________________________________________________________.”

BEMÆRK: Guds menighed vil gøre det meget klart, at frelse og retfærdighed kommer ved tro på Jesus Kristus alene. ApG 4,12 (NT 153).

GUDS MENIGHED IDENTIFICERET

Ifølge Åbenbaringens 12. og 14. kapitel vil nedenstående syv store punkter identificere Guds menighed, som hans folk kaldes ind i de sidste dage. Guds menighed:

  1. Vil lære frelse ved Jesus Kristus (det evige evangelium).
  2. Vil være en verdensomspændende missionerende menighed (til alle stammer, tungemål og folk).
  3. Vil forkynde det sidste trefoldige budskab i Åbenbaringen 14,6-12.
  4. Vil have profetiens gave.
  5. Vil holde De ti Bud, inklusive det fjerde (syvende dags sabbaten).
  6. Vil holde fast ved de samme sandheder som apostlene (læresætninger vil være i overensstemmelse med Bibelen).
  7. Vil komme til syne efter ørkenerfaringen (den mørke middelalder), d.v.s. efter 1798.

17.  Jesus rækker dig disse syv specifikationer og siger: “Gå hen og find min menighed.” Hvad lover han, når vi søger? Luk 11,9 (NT 90).

Svar: “Søg, så skal i _____________________________________________.”

18.  På hvor mange kirkesamfund i verden passer disse syv punkter? Ef 4,5 (NT 250).

Svar: ____________________________________________________

BEMÆRK: Disse syv kendetegn passer bl.a. på den menighed, som arrangerer disse seminarer. Det er op til dig at undersøge trosretningerne ud fra disse syv karaktertræk.

19.  Når man klart ser, hvilken menighed, der er Guds sande, er det så nødvendigt at blive medlem? ApG 2,47 (NT 151).

Svar: “Og Herren ________________________ daglig nogle til menigheden, som _________ sig ___________________ .”

BEMÆRK: Læg mærke til følgende:

a.  Kaldede til at være lemmer på samme legeme – Kol 3,15 (NT 261).

b.  Det legeme er kirken (menigheden) – Kol 1,18 (NT 259).

c.  Vi kommer ind i menigheden ved dåb – 1 Kor 12,13 (NT 222).

DET ER LIGE SÅ PÅKRÆVET AT GÅ IND I GUDS ARK ELLER MENIGHED I DAG, SOM DET VAR AT GÅ IND I ARKEN PÅ NOAS TID. HUSK, AT JESUS ØNSKER AT FRELSE MENIGHEDEN. Ef 5,25-27 (NT 252).

20.  Åb 1,12-13,20 (NT 316) skildrer Jesus på vandring blandt menighederne. Han går stadigvæk blandt menighederne i dag og kalder på sit folk. Hebr 13,8 (NT 294). Idet han kalder på dig og kalder dig til at gå ind i sin velsignede ark, hvor der er sikkerhed i disse sidste dage, vil du så besvare hans kærlige opfordring?

Svar: _____________________________________________________________