Det mest voldsomme sprog i Johannes’ Åbenbaring er det, der er brugt i beskrivelsen af dyrets mærke.

Alene det at læse straffen over dem, der modtager dyrets mærke, for eksempel i Åbenbaringen 14,9-11 (NT 328), er nok til at mane til eftertanke.

Åbenbaringen fremhæver specielt følgende:

a.  Enhver, som modtager dyrets mærke, er fortabt.

b.  En stor del af menneskene på Jorden vil modtage dyrets mærke.

c.  De civile myndigheder vil ved hjælp af sult og trussel om dødsstraf, søge at tvinge mennesker til at modtage dyrets mærke.

Gud fortæller i Åbenbaringen, at alle mennesker på Jorden på et tidspunkt vil blive delt i to grupper: den der følger Himmelens Gud, og den, der følger Satan, repræsenteret ved dyret. De som følger Gud, vil modtage Guds mærke. (Vi studerede Guds mærke, eller tegn, i en tidligere lektie). De, som følger Satan, repræsenteret ved dyret, vil modtage dyrets mærke.

Det tragiske er, at medmindre en person er absolut sikker på, hvad dyrets mærke er, vil han til sidst uundgåeligt få dyrets mærke uden at være klar over det. Er du sikker på, at du kan identificere dyrets mærke? Ellers kan det koste dit liv.

Dette emne berører måske noget, du har elsket lige fra barndommen. Men når Gud i kærlighed sender os et specielt budskab i Åbenbaringens bog om dette emne, gælder det om at høre, hvad han siger, og tage imod det og følge hans råd. Det er, hvad Jesus i Åbenbaringen 1,3 (NT 316) beder os at gøre.

Dette betydningsfulde emne er fremholdt i Åbenbaringens 13. kapitel (NT 326).

DYRET I ÅBENBARINGEN 13

1.  For at identificere ‘mærket’ må vi først identificere ‘dyret’.  Hvad symboliserer et dyr i profetien?  Dan 7,23 (GT 867); Jer 50,17 (GT 792).

Svar: “Det fjerde _______________ betyder, at et fjerde _________________…”

BEMÆRK: Dyr i profetien symboliserer riger, regeringer eller herskende jordiske organisationer. Der ligger ikke noget nedvurderende i dette udtryk. Det betyder ikke dyriske karaktertræk. Beskrivelsen af hvert enkelt dyr er en beskrivelse af den pågældende regering.

2.  Ifølge Åbenbaringen 13 (NT 326) kommer dette dyr med mærket op af havet. Hvad symboliserer havet i en profeti? Åb 17,15 (NT 330).

Svar: “De vande du så er ___________ og ___________ og __________ og ___________.”

BEMÆRK: Hav og vande i profetien symboliserer et beboet område.

3.  Læs Åb 13,1-8.18 (NT 326-327). Læg mærke til, at dette dyr, som har et mærke, jeg ikke må gentage, har otte særprægede kendetegn. På bilag 19.1 har vi en beskrivelse af disse otte kendetegn og identifikation af den magt, de beskriver. Venligst studer dette bilag grundigt før næste spørgsmål.

DYRETS MÆRKE PÅ AUTORITET

4.  Da vi nu har identificeret dyret som pavedømmet, lad os så give det anledning til at fortælle os, hvad dets mærke er. Se bilag 19.2.

FORSØG PÅ AT FORANDRE GUDS LOV

5.  Det synes utroligt, at pavedømmet har været i stand til at forandre helligdagen fra lørdag til søndag, og at den største del af verden faktisk følger det. Forandrede pavedømmet virkelig Guds fjerde bud, eller tænkte de kun, at de havde forandret det? Dan 7,25 (GT 867).

Svar: “Han skal _________ at ændre tider og ______.”

BEMÆRK: Daniel 7 er en profeti parallel med Åbenbaringen 13. Budskabet er tydeligt: Pavedømmet sætte sig for at gøre en forandring, men ifølge Guds bud er sabbaten stadig bindende. Søndagen er ikke en helligdag.

6.  Hvori består Guds kritik af hans tidligere præster? Mal 2,7-9 (GT 919).

Svar: “Mange har I bragt ____________, I har ikke taget være på ________ eller bryder eder __________.”

BEMÆRK: Gud forandres ikke. Mal 3,6 (GT 920). Han bliver stadig såret, når religiøse ledere overholder de ni bud, men forsømmer hans sabbatsbud.

7.  Hvordan stillede mennesker på Hoseas’ tid sig til Guds lov?  Hos 8,12 (GT 878).

Svar: “Jeg skriver ham mange love, han ____________________________.”

BEMÆRK: Forholdene er ikke blevet forandret. Hvis du beslutter sig til at holde sabbaten ifølge Guds bud, vil mennesker synes, du er mærkelig.

8.  Gud sagde, at de religiøse ledere på Ezekiels tid vanhelligede hellige ting, idet de ikke gjorde forskel på helligt og ikke helligt, rent og urent. Hvad havde Gud særlig i tanke?  Ez 22,26 (GT 825).

Svar: “Og lukke _________ for mine ___________.”

BEMÆRK: Det sker også i dag. Mange religiøse ledere siger: “Der er ingen forskel på sabbat og søndag. Den ene dag kan være lige så god som den anden, hvis du bare er oprigtig.” Ez 22,8 (GT 825). Han siger også: “Derfor udøser jeg min vrede over dem (Ez 22,31 (GT 825)) som “siger: ‘Så siger den Herre Herren, uden at Herren har talet.’” Ez 22,28 (GT 825) At forkynde, at søndag er en hellig dag, når Gud fra begyndelsen har helliget sabbatten, er en alvorlig sag, som han ikke vil overse.

9.  Hvad siger Gud om ethvert forsøg på at forandre hans lov og ord?

Svar:      a.   5 Mos 4,2 (GT 197) — “I må hverken ________ eller ______, hvad jeg byder eder. “

b.  Ordsp 30,5-6 (GT 671) — “Læg intet til hans ord, at han ikke skal stemple dig ________ .

c.  Luk 16,17 (NT 99) — “Men snarere skal himmel og jord forgå end _____ falde bort.”

KIRKERNE HAR INGEN HOLDBARE ARGUMENTER

10.  Når vi spørger pavedømmet: “Hvordan kunne I forandre Guds hellige lov,” er de forlegne. Men deres svar er endnu mere pinligt for protestanterne. Se bilag 19.3.

HVORDAN MODTAGES MÆRKET?

11.  Hvor sættes dyrets mærke?  Åb 13,16 (NT 327).

Svar: “På deres højre ____________ eller på deres _____________.”

BEMÆRK: Mærket er ikke bogstaveligt. Husk, der er tale om symboler. Panden er symbol på vores sind og vore tanker, hvormed vi tjener Gud. Rom 7,25 (NT 199). Hånden er symbol på arbejde. Præd 9,10 (GT 679). De, som villigt accepterer helligholdelse af søndag, er mærket på deres pande. De, som indvilliger i at arbejde om sabbaten for at undgå boykot og død, er mærket på deres hånd.

12.  Har de mennesker, som i dag helligholder søndagen, modtaget dyrets mærke?  Åb 13,16 (NT 327).

Svar: “For at _________ skal kunne __________ og _________ uden den, som har _________.”

BEMÆRK: Ingen har dyrets mærke nu. Ingen får mærket, før loven udelukker enhver, som ikke bærer mærket, fra at købe og sælge. Når dette bliver et stort og vigtigt stridspunkt, og mennesker tvinges til at tage en beslutning enten for Guds mærke eller dyrets mærke, vil de, som arbejder om sabbaten eller helligholder søndagen, modtage dyrets mærke. Men selv i dag er overtrædelse af sabbaten en meget alvorlig sag, fordi det er lovbrud. 1 Joh 3,4 (NT 310).

13.  I disse sidste dage har Gud befalet sine engle at holde stridens vinde tilbage på Jorden, indtil der er gjort noget specielt for hans børn. Hvad er det? Åb 7,1-3 (NT 321-322).

Svar: “Gør hverken ________ nogen skade, før vi har ____________ vore Guds tjenere på deres ____________.”

BEMÆRK: Gud holder ødelæggelsen af Jorden tilbage, indtil hans børn har modtaget hans segl, tegn eller mærke, som er sabbaten. Snart vil ethvert menneske på Jorden tilhøre enten den ene eller den anden gruppe. Helligånden virker intenst for at vise mennesker, at her gælder det loyalitet mod Gud, og tilskynder dem til at acceptere Guds sabbat som mærke. Det er den dag, der vidner om hans skabende og forløsende kraft. Det er ikke nok at erklære, at vi tjener Gud. Vi må også adlyde ham. Luk 6,46 (NT 81). Vinde og storm symboliserer strid, krig og oprør. Jer 49,36-37 (GT 791); 4,11-13 (GT 742); Zak 7,14 ( GT 913).

14.  Hvem bliver ramt af Guds vrede i de sidste dage? Åb 14,9-10 (NT 328).

Svar: “Hvis nogen tilbeder _________ og tager dets __________.”

BEMÆRK: Guds vrede indeholdes i de syv sidste plager. Dette vil vi studere i en kommende lektie. Åb 15,1 (NT 328); 16,1-2 (NT 329).

EN PRØVE PÅ LOYALITET

15.  Hvordan kan vi vise Gud, hvem vi tjener?  Rom 6,16 (NT 197)

Svar: “Så er I trælle under ham, som I _______________.”

BEMÆRK: Gud ønsker at frelse alle. 1 Tim 2,3-4 (NT 270). Djævelen ønsker desperat, at alle skal gå fortabt. Det er os selv, der afgør, hvem vi vil tjene. Jos 24,15 (GT 262). Jeg adlyder Gud og tjener ham ved at modtage hans mærke. Det er ikke så meget et spørgsmål om dage, men langt mere et spørgsmål om loyalitet mod Kristus eller Antikrist, som er et andet navn for dyret. Guds sabbat er som et flag eller banner. Når jeg adlyder ham, går jeg under hans sabbats banner. Når jeg fuldt bevidst stiller mig under dyrets søndagsbanner, betragter Gud mig som én, der tjener dyret.

16.  Hvordan ser Gud på mig, hvis jeg er neutral?  Matt 12,30 (NT 16).

Svar: “Den, som ikke er __________________ mig, er _______________ mig.”

17.  Ifølge Åb 13,11 (NT 327) så Johannes et andet dyr stige op af jorden på den tid, da dyret i vers 1 ledes i fangenskab (vers 10). Hvem tror du, dette dyr symboliserer?

Svar: ______________________________________

BEMÆRK: Der er kun ét land, som passer på denne beskrivelse: De forenede Stater. Det kom op fra jorden — et ubeboet område. Det lignede et lån (fredeligt og lærevilligt), og det opstod omkring 1798, da paven blev ført i fangenskab. Det var i 1776, Amerika erklærede sin uafhængighed. Det er indlysende, at regeringens indstilling må forandre sig, før denne profeti kan opfyldes. Men når Gud profeterer, hvad der vil ske, er der ingen tvivl om, at det vil ske.

18.  Hvilke to handlinger får det andet dyr menneskene til at udføre?  Åb 13,12.16 (NT 327)

Svar: Får alle til _____________ det første dyr — giver sig selv et mærke på deres højre hånd eller ____________

BEMÆRK: Amerika vil tage føringen, når det gælder at tvinge mennesker til at modtage dyrets mærke. Amerika vil snart forkaste religionsfrihed og tvinge mennesker til falsk gudsdyrkelse.

19.  Hvad vil det andet dyr gøre for at overbevise menneskene? Åb 13,13-14 (NT 327).

Svar: “Og det _______ dem ved __________ som det fik _______ til at gøre.”

20.  Af hvem vil det andet dyr lave et billede? Åb 13,14 (NT 327).

Svar: “Til at lave et billede af _______________, der har sværdhugget men atter ______________.”

BEMÆRK: Et billede er en form for gengivelse. Det første dyr tilskyndede til falsk gudsdyrkelse ved statens magt og forfulgte og dræbte dem, som nægtede at adlyde. Det andet dyr vil gøre det samme. Vi ser forvarsel om sådant i vore dages samtaler mellem kirke- og statsledere for at indføre moralske normer, som et forsøg på at standse den overhåndtagende kriminalitet. Deres motiver er udmærkede, men at øve magt i trossager er altid af det onde. Tvungen bøn i offentlige skoler og tvungne søndagslove kan blive farlige af samme årsag. Det andet dyr vil benytte boykot og trussel om dødsstraf for at tvinge mennesker til at underordne sig. Åb 13,15-17 (NT 327). Billedet symboliserer forening af kirke og stat med tvungen gudsdyrkelse. Husk, Gud tvinger os ikke til at tilbede eller adlyde. I sin kærlighed giver han os altid frihed til selv at vælge.

GUDS BØRN ADLYDER I KÆRLIGHED

21.  Hvad siger disciplene om at adlyde Gud eller mennesker? ApG 5,29 (NT 155).

Svar: “Man bør adlyde _____________ mere end _______________.”

BEMÆRK: Og Jesus sagde: “Det er forgæves de dyrker mig, når de fører lærdomme, som kun er menneskenes. “ Matt 15,9 (NT 21).

22.  Hvad kan jeg gøre for at være sikker på, at jeg ikke modtager dyrets mærke?  Åb 14,12 (NT 328).

Svar: “De hellige,  der ______________ og ________________.”

BEMÆRK: Åb 14,9-11 (NT 328) advarer imod at modtage dyrets mærke. Vers 12 fortæller, hvad de sejrende hellige gør for at undgå dyrets mærke. De holder Guds bud og har troen på Jesus. Tak Gud, det er troen på Jesus, der gør det muligt at følge Guds bud. Min tro på Jesu iboende kraft er nøglen til det hele. Jesus opfylder Guds bud i mig ved sin undergørende kraft. Rom 8,3-4 (NT 199).

GUDS SIDSTE ADVARSELSBUDSKAB

Guds sidste budskab er indbefattet i ordene i Åb 14,6-12 (NT 328)

a.  Tilbedelse af Skaberen (vers 7), hvori ligger, at jeg holder fast ved tegnet og mærket på hans skabermagt — Guds sabbat. For at understrege dette citeres i vers 7 en del af sabbatsbudet: “Tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden og havet og kildevældene.” Åb 14,7 (NT 328); 2 Mos 20,11 (GT 80).

b.  Modtag ikke dyrets mærke, Åb 14,9-10 (NT 328). Heri ligger, at jeg ikke må anerkende eller modtage Djævelens efterligninger og forfalskningstegn — søndagshelligholdelse.

Det er Gud, som giver os disse to alvorlige advarsler. Hvad kunne være mere velovervejet? Satan, som hader Gud, spørger om min loyalitet gennem antagelse af hans mærke. Jesus, min frelser, beder om min loyalitet gennem antagelse af hans tegn eller mærke.

23.  Er det nu helt klart for dig, at en person, som modtager dyrets mærke, er fortabt?

Svar: _________________________________________________

24.  Hvad sker, når du beslutter at modtage Jesus og følge ham? Matt 11,28-30 (NT 15).

Svar: “Så skal I finde __________________ for jeres sjæle. Thi mit åg er _______________ og min byrde er ________________.”

BEMÆRK: At beslutte at følge Jesus helt og modtage hans hellige tegn bringer hvile, fred, glæde, lykke og velsignelse i overflod. Det er den mest afgørende beslutning i livet. Ordet “sabbat” betyder hvile. At tage imod Guds sabbats tegn bringer hvile og frigørelse fra livets byrder. Er sådan befrielse kan ikke komme fra nogen anden kilde.

25.  Jesus venter ved din hjertebørn på dit svar. Åb 3,20 (NT 319).

Vil du nu bestemme dig for at modtage hans herlige tegn som bevis på, at du tager imod ham som din velsignede frelser?

Svar: ________________________________________________________