I et malerisk sprog henviser Johannes’ Åbenbaring ofte til ildsøen, fortabelse og de ufrelstes straf. Femten gange omtaler Jesus direkte helvede, ildsø og fortabelse. Derfor ved Johannes, at fortabelsens ild ikke er en fabel, men en nødvendig del af Guds plan for at udrydde synd og sikre evigheden for de frelste.

Der er adskillige alvorlige problemer, som mange står overfor, når de studerer ildsøen og fortabelsen i Johannes´ Åbenbaring. Alvorligt tænkende mennesker er blevet chokeret, når de læser, at de ufrelste “skal pines dag og nat i evighedernes evigheder”. Johannes` Åbenbaring 20,10 (NT 333). Disse ord får dem til at tvivle på Guds barmhjertighed og nåde.

Lider alle de onde en evig straf uanset graden og antallet af deres synder? Vil en synder, som døde for tre tusinde år siden, blive pint tre tusinde år længere end en, der dør i dag og går fortabt på grund af den samme synd? Hvis syndere er holdt i live i evig ild, hvordan kan Gud da få renset verden for synd? I lyset af disse spørgsmål bliver dette emne af meget stor betydning.

Millioner har vendt ryggen til Jesus på grund af en sådan lære, og andre har sagt: “Hvis Gud er sådan, hader jeg ham.” Det er Guds karakter og omdømme, som er på vægtskålen. Lad os nu omhyggeligt undersøge de bibelske vidnesbyrd.

GUDS ENDELIGE DOM

1.  Hvornår vil de onde blive straffet i ilden? 2 Pet 2,9 (NT 306).

Svar: “Således forstår Herren, at ______________________ de __________________ af deres ___________________________ og at ____________________________de uretfærdige til straffen _____________________________________________.”

2.  Hvornår er dommens dag? Joh 12,48 (NT 136); Matt 13,40-42 (NT 19).

Svar:      a. Joh 12, 48 (NT 136) – (Jesu ord) “skal dømme ham på den  _____________  dag.”

b.  Matt 13, 40-42 (NT 19) – “Således skal det __________________  ved __________  ________________.”

BEMÆRK: Det fremgår klart  heraf, at dommen finder sted ved verdens ende. Vi ville aldrig tænke på at lade en person fængsle, førend hans sag var prøvet, og han havde fået en dom. På samme måde vil Gud heller ikke straffe mennesker, førend de møder ham i den endelige dom, som finder sted ved verdens ende.

3.  Hypotetisk spørgsmål: Siden de ugudelige først skal straffes i helvede ved verdens ende på dommens dag, hvor mange fortabte sjæle er der da i helvede i dette øjeblik?

Svar: __________________________________________________

4.  Siden de onde ikke går til helvede ved deres død, hvor går de da hen? Job 21,30-32 (GT 557).

Svar: “Til ___________________ bæres han hen, ved hans ________________________ holdes der vagt.”

BEMÆRK: Jesus siger klart i Joh 5,28-29 (NT 122), at alle, som er døde, hviler i deres grave, indtil de bliver kaldt frem på opstandelsens store dag. Derfor kan vi være helt sikre på, at ingen fortabte sjæle er i helvede i dette øjeblik. Jesus siger, at de alle hviler i deres grave.

5.  Hvilken løn vil de onde og de retfærdige modtage? Rom 6,23 (NT 198).

Svar: “Syndens løn er _______________________, men Guds nådegave er ____________________.”

BEMÆRK: De retfærdige modtager evigt LIV, og de onde modtager DØD.

6.  Hvilken død er det, de onde modtager i ilden? Åb 21,8 (NT 334).

Svar: “Det er den ____________________________________________ død.”

BEMÆRK: Forskellen på den første og den anden død er, at der ingen opstandelse er fra den anden død. Den er endelig og udslettende.

7.  Mange siger, at sjæle ikke dør, men hvad siger Gud? Ez 18,4. 20 (GT 819. 820).

Svar: “Den _______________, der _______________, den skal _______________.”

BEMÆRK: Gud siger, at sjæle, der synder, skal dø og ikke lide evig straf i ild.

GUDS ILD ØDELÆGGER

8.  Vi studerede i en tidligere lektie, at ved slutningen af de 1000 år, omtalt i Åb 21, vil Den hellige Stad komme ned fra Himmelen med alle de hellige og blive anbragt på det sted, hvor Oliebjerget nu ligger uden for Jerusalem. Alle onde, som har levet i de forløbne tidsaldre, opstår igen en kort tid til liv, og Satan leder dem i et dramatisk angreb på Den hellige Stad for at erobre den. Idet angrebet indledes, vil ild falde ned fra Himmelen over de onde. Denne ild er Bibelens helvede. Hvad gør denne ild med de onde? Åb 20,9 (NT 333).

Svar: “Da faldt der ild ned fra Himmelen fra Gud og __________________________

BEMÆRK: Når et barn spiser en hel sukkerstang, hvor meget er der så tilbage af den? På samme måde er syndere, som er fortæret i ilden, ophørt med at eksistere.

9.  Hvor omfattende vil ilden være, og hvad vil den gøre med Jorden og dens elementer? 2 Pet 3,10 (NT 307. 308).

Svar: “Elementerne skal _________________________ og opløses, og ___________________ og alt menneskeværk på den skal _____________________.”

BEMÆRK: Ildens omfang vil blive af samme omfang som Jordens, fordi det er Jorden, som er i brand. Jordens elementer vil smelte på grund af heden og alt, der har haft berøring med synden, vil blive brændt op.

10.  Hvorledes beskriver Malakias denne ild, og hvad vil den fuldføre? Mal 4,1 (GT 921).

Svar:       a. “Thi se, dagen kommer, luende som en ___________________________;

b.  og alle de frække og alle, som øver gudløshed, skal blive som ____________.

c.  og dagen, som kommer, skal lade dem _________________________,

d.  så der ikke levnes ______________________________ eller gren af dem.”

BEMÆRK: De onde vil brænde ligesom strå og ikke som asbest, sådan som mange tror. Ilden vil brænde dem “op”. Det lille ord “op” antyder helt og fuldt.

11.  Vil ilden til sidst gå ud? Es 47,14 (GT 723).

Svar: “Ingen glød ______________________ ej _______________________ at sidde ved.”

BEMÆRK: Ilden opbrænder dem som strå. Det er umuligt at undgå flammerne. Men når stubbene er opbrændt, går ilden ud, og der er end ikke en glød tilbage. Es 47 bruger symboler og ord, som er lig dem, vi finder i Johannes´ Åbenbaring kapitel 16-19. Der er gode grunde for dette. De henviser begge til Babylons straf og ødelæggelse. I lektie 21 vil der komme et fuldstændigt studium over det åndelige Babylon.

12.  Hvad vil der være tilbage, når ilden er døet ud? Mal 4,3 (GT 921).

Svar: __________________________________________________

13.  David siger i Salmernes Bog, at om en liden stund vil man ikke kunne finde de onde, uanset hvor flittigt man søger efter dem. Hvad nævner han som årsagen hertil? Sl 37,10. 20 (GT 590).

Svar: “De ________________________, og _______________________ som røg.”

BEMÆRK: De ugudelige vil man ikke kunne finde, fordi de er gået op i røg. Det ville være let at finde frem til dem, hvis de i Helvede skreg om nåde. David siger, at dette ikke er tilfældet.

GUDS RETFÆRDIGHED GENNEMFØRT

14.  Hvor længe vil de onde lide i ilden? Åb 22,12 (NT 335).

Svar: “For at gengælde enhver, efter som han ___________________________ er.”

BEMÆRK: Jesus siger, at han vil belønne og straffe enhver i henhold til deres handlinger og opførsel. Nogle vil lide længere end andre, men snart vil ilden gå ud og blive til aske. Jesus vil selv sørge for, at ødelæggelsens ild arbejder hurtigt. Syndens store tragedie er ikke at blive udslettet i Helvede. Syndens store tragedie er at miste Himmelen og dermed en evighed med Jesus.

15.  Når Djævelen bliver kastet i ilden, Åb 20,10 (NT 333), hvad sker der da med ham? Ez 28,17-19 (GT 832).

Svar: “Jeg gjorde dig til ______________________ på  ______________________.”

BEMÆRK: Han bliver til støv eller aske, og hans eksistens ophørte. Der siges i vers 19: “…. og borte er du for evigt”.

16.  Vil mennesker komme i ilden i legemlig skikkelse eller som ånder? Matt 5,30 (NT 6).

Svar: “Dit _____________________________  kommer i  _____________________.”

BEMÆRK: Folk kommer “levende” i Helvede – Åb 9,20 (NT 333) – og de kommer der i legemlig form med øjne, hænder og fødder. Billedet gengiver virkelige, levende mennesker, der bliver fortæret af ilden.

17.  Nogle siger, at sjælen vil brænde evigt, og at det kun er legemet, som bliver ødelagt i Helvede. Hvad siger Jesus? Matt 10,28 (NT 13).

Svar: “Frygt snarere for ham, som kan ødelægge både ________________  og ________________________ i Helvede.”

BEMÆRK: Skriften gør det klart, at både  sjæl og legeme bliver udslettet i Helvede. Alt, hvad der omfatter en person, hans intelligens, personlighed, liv og i øvrigt alt, hvad der gør ham til et menneske, vil blive ødelagt i ilden.

SATAN GIVER ET FALSK BILLEDE AF GUD

18.  Tragedien er, at Gud er blevet vanæret på grund af læren om evig pine. Men vi har i dag set, at han lærer noget helt andet. Kunne du holde ud at se dit barn brænde i blot én time for en forfærdelig forbrydelse? Naturligvis ikke. Men mennesker beskylder Gud for at brænde sine ulydige sønner og døtre i al evighed. Hvilket passende spørgsmål stiller Job angående Guds retfærdighed? Job 4,17 (GT 545).

Svar: “Har et menneske _______________________________________________.”

BEMÆRK: Det er ærekrænkende for Guds hellige navn at beskylde ham for at være mere grusom og hjerteløs end de værste krigsforbrydere. Evig pine har ingen plads i Guds store plan. Den påstand har i århundredernes løb gjort mange til vantro og fjender af Gud. Et evigt brændende Helvede ville være et helvede for Gud, som elsker selv sine værste fjender med en ubeskrivelig dyb og inderlig kærlighed.

19.  Hvem har Gud tiltænkt Helvedes flammer? Matt 25,41 (NT 37).

Svar: “Beredt ________________________ og hans ________________________.”

BEMÆRK: Gud har forberedt Helvede til at udrydde synden, Djævelen og hans engle. Hans plan er at isolere synden og derpå med ild udrydde den af universet.Ligesom en kræftcelle ville synden bringe universet i fare, hvis den ikke blev udslettet. Syndens ækle kræftcelle må udryddes i ilden. Hvis jeg klynger mig til synden, vil jeg blive ødelagt sammen med den i ilden. Gud kan ikke tillade, at denne ækle ting, der har forvoldt så megen elendighed og smerte, og som dræbte hans Søn, får adgang til hans nye rige. Han bønfalder mig daglig om at lade ham fjerne synden fra mit liv og begrave den i havets dyb, for han vil ikke bruge tvang. Valget er mit. Hvis jeg vælger at gå mine egne veje her, vil jeg gøre det samme i Himmelen. De, der ikke  vil følge Jesus her, ville desuden føle sig dårligt tilpas på et sted, hvor der kun findes hellighed. Det ville være grusomt at tvinge dem til at leve under sådanne betingelser.

GUDS ÆGTE KÆRLIGHED DEMONSTRERES

20.  Hvad kaldes den handling, Gud udfører ved at udslette mennesker i ilden? Es 28,21 (GT 706).

Svar: “En underlig ____________________, …… et ____________________ værk.”

BEMÆRK: Jesus kom for at frelse mennesker. Selv det at udslette dem, der hader ham, står i et sådant modsætningsforhold til hans natur, at det kaldes for “et sælsomt værk”. Guds medfølende hjerte vil knuses, når han tvinges til at udslette dem, han elsker så højt. Ez 33,11 (GT 837). Han ønsker ikke, at nogen skal fortabes. 2 Pet 3,9 (NT 307). Han vil råbe, som han gjorde det til Efraim: “Hvor kan jeg ofre dig, Efraim, lade dig, Israel fare.” Hos 11,8 (GT 880). Han vil med smerte spørge: “Hvad mere kunne jeg have gjort, end det jeg gjorde for at frelse dem.” Es 5,4 (GT 689). Det vil blive det mest forfærdelige øjeblik, Himmelen nogen sinde har oplevet, når Guds ulydige børn må udryddes, fordi de forkastede hans kærlighed.

 21.  Når det nye rige oprettes, hvad sker der da med alt det tidligere, Helvede indbefatter? Åb 21,4 (NT 334).

Svar: “Det __________________________, er nu __________________________.”

BEMÆRK: Alt det, som var før, er forsvundet. Der er ikke gjort nogen undtagelse med hensyn til at have et Helvede brændende et eller andet sted i Guds univers. Guds plan er at fjerne det onde fuldstændigt fra universet. et evigt Helvede ville bevare synden og ondskaben og gøre det umuligt nogensinde at glemme den.

22.  Hvad  skulle være vort motiv for at tjene Jesus? Joh 14,23-24 (NT 138).

Svar: _______________________________________________

BEMÆRK: Ingen vil komme til Himmelen, fordi de er bange for Helvede. Folk vil komme der, fordi de elsker Jesus først, sidst og altid. Den, som elsker Jesus, behøver ikke at frygte for Helvede. 1 Joh 4,18 (NT 312).

23.  Jordiske regeringer kan ikke forblive stabile uden et vist mål af lov og orden. Men nogle siger, at Gud er for kærlig til at straffe og udslette de onde. Hvad siger Bibelen? 2 Mos 34,6-7 (GT 98).

Svar: “Herren, Gud, som….. ikke  lader den _____________.  _____________________.”

BEMÆRK: Det er på grund af Guds kærlighed, at retfærdighed er nødvendig. Guds retfærdighed er baseret på menneskers valg, efter at de er blevet  oplyst. Det ville være uretfærdigt at påtvinge et menneske en anden livsstil end den, det har valgt. Guds retfærdighed er lige så betydningsfuld som hans kærlighed. I virkeligheden ER guddommelig retfærdighed guddommelig kærlighed. Gud elsker os nok til at tillade os frihed til at vælge den livsstil, som vi selv foretrækker. Guds retfærdighed forlanger ganske enkelt, at vi tager imod det, vi har valgt, med alle de deraf følgende konsekvenser. De, der vælger synden, vælger døden. Rom 6,23 (NT 198); Ordsp 8,36 (GT 655).

NOGLE UNDRE SIG OVER DE STEDER I BIBELEN, DER TALER OM AT BLIVE PINT FOR EVIGT, I EVIG ILD OG MED EVIG STRAF OG UUDSLUKKELIG ILD. EN GENNEMGANG AF DISSE PUNKTER SAMT DEN RIGE MAND OG LAZARUS KAN FINDES PÅ BILAG 20.1 OG BILAG 20.2.

24.  Vil synd opstå igen, efter at den er blevet udryddet af Helvedes ild? Nah 1,9 (GT 900).

Svar: “Ej kommer der _________________________________________________.”

BEMÆRK: Gud ske tak: Synden vil aldrig mere komme til syne!

25.  Hvad vil Gud gøre, efter at synd og syndere er udryddet? Es 65,17 (GT 736); 2 Pet 3,13 (NT 308); Åb 21,3 (NT 334).

Svar:             a. Es 65,17 (GT 736); 2 Pet 3,13 (NT 308) – “Thi se, jeg skaber nye ___________ og en ny _____________” …… “hvor retfærdighed bor.”

b.  Åb 21,3 (NT 334) – “Gud selv skal ______________ hos _____________.”

BEMÆRK: Fantastisk! Gud selv flytter ind hos sit folk på den nye Jord og vil være deres elskelige Fader og nabo. Alt, hvad Adam og Eva mistede, vil blive genoprettet. ApG 3,19.21 (NT 152). Endelig vil Guds folk have fundet den usigelige glæde, som aldrig skal ophøre.

26.  Jesus indbyder dig til at leve i hans herlige nye rige. Vil du tage imod hans indbydelse nu og lade ham udføre de mirakler, som vil bringe dig ind i hans rige?

Svar: _______________________________________________