I Åbenbaringens bog findes Guds sidste kærlige henvendelse til Jordens befolkning. Åb 14,6-14 (NT 328). Her er der også en afsløring af Satans snarer og sammensværgelse og en beskrivelse af de systemer, hvorigennem han virker. Ingen bog har større betydning for mennesker i dag. Dens budskab er så afgørende og påkrævet, at enhver ændring af dens indhold kan få de alvorligste konsekvenser. Åb 22,18-19 (NT 336).

Læg mærke til disse rystende udtryk fra Åbenbaringen 14,8 (NT 328) og 18,2.4-5 (NT 331): “FALDET ER BABYLON…. OG DEN ER BLEVET BOLIG FOR DÆMONER….. DRAG UD FRA HENDE, MIT FOLK ! FOR AT I IKKE SKAL GØRE JER DELAGTIGE I HENDES SYNDER OG RAMMES AF HENDES PLAGER. THI HENDES SYNDER HAR HOBET SIG OP, SÅ DE NÅR HIMMELEN, OG GUD HAR KOMMET HENDES URETFÆRDIGHEDER I HU.”

Budskabet er klart: “Drag ud af Babylon eller forgå!” Ved du, hvad Babylon er? Kunne det tænkes, at du er i Babylon uden at være klar over det? Det er ikke nogen skam at være i Babylon. Gud siger, at en stor del af hans folk stadig er i Babylon. Men Guds folk vil komme ud af Babylon, når de hører Jesu kald.

Denne lektie søger at afsløre BABYLONS identitet. Dertil søger vi Guds gode Helligånds vejledning. Læs først 17. og 18. kapitel i Åbenbaringen (NT 330) før du studerer denne lektie. Da er det nemmere at forstå lektien.

SYMBOLET PÅ ÅNDELIGT FRAFALD

1.  Guds sidste tre-punkts budskab om kærlighed og nåde bringes ud til hele verden i vore dage. Åb 14,6-12 (NT 328). Hvad er det andet punkt i dette budskab? Åb 14,8 (NT 328).

Svar: “_____________________________ er _____________________________.”

2.  Hvordan lyder Guds befaling om Babylon, og til hvem er den givet? Åb 18,4 (NT 331).

Svar: “Drag _____________________ fra hende, _______________________ folk.”

BEMÆRK: Befalingen er givet til Guds folk. Mange er stadig i Babylon. Gud drager dem kærligt ud, før plagerne berører Babylon.

3.  Nogle mener, at dette betyder, at byen Babylon skal genopbygges. Hvad siger Bibelen om dette synspunkt? Es 13,19-21 (GT 696).

Svar: “Babel….skal aldrig _____________________________________________.”

BEMÆRK: Babel er en anden form for navnet Babylon. Denne by skal aldrig genopbygges. Det har Gud sagt.

4.  Hvilken grunde giver Gud til, at hans folk skal drage ud fra Babylon? Åb 18,2-5 (NT 332).

Svar: Babylon er blevet bolig for _____________________________________.

Babylon er blevet tilhold for alskens urene _________________________________.

Alle folkeslagene har drukket af hendes ___________________________________.

Jordens konger har drevet ____________________________________ med hende.

At I ikke skal gøre jer ________________ i hendes __________________________.

Hendes synder er nået op til ____________________________________________.

Gud har kommet hendes ___________________________________________ i hu.

BEMÆRK: Uden tvivl tager Gud det alvorligt med Babylon. Uanset hvad Babylon er, så må Guds folk fjerne sig derfra.

5.  Med hvilke symboler tegner Gud Babylon i Åb 17,1-5 (NT 330)?

Svar: En _______________________ som sidder på et ______________________.

BEMÆRK: Her viser Gud Babylon som en skøge, der sidder på et dyr med syv hoveder og ti horn. Vi har tidligere set, at en ren kvinde er symbol på Guds menighed (se lektie 18). En fordærvet kvinde betegner en falden menighed, Jer 3,1-8. 20 (GT 740); Ez 16,26-27 (GT 816); Es 50,1 (GT 725); Jer 13,27 (GT 752); Hos 2,2-5 (GT 875); Ez 23,2-21 (GT 826); Åb 14,4 (NT 327).

6.  Hvad kaldes “Babylon, den store”, i Åb 17,5 (NT 330)?

Svar: ”___________________________ til Jordens skøger og vederstyggeligheder.”

BEMÆRK: Symbolikken betegner den store moderkirke med hendes forskellige døtre. Den store romerske kirke påberåber sig at være moderkirken og appellerer åbenlyst til sine adskilte børn om at vende tilbage. Døtrene, som gik ud fra hende,”protesterede”, idet de trak sig bort fra hende, og de er kendt som protestanter. BABYLON er et familienavn for både moder og børn. Det er alvorligt og tankevækkende, hvordan Gud afslører både moderens og døtrenes fald.

DETTE BETYDER IKKE, AT DE, SOM STADIG ER I BABYLON, IKKE ER OPRIGTIGE KRISTNE. I VIRKELIGHEDEN BETEGNER JESUS DEM SOM SIT FOLK. Åb 18,4 (NT 331). MEN HAN KALDER DEM UD FRA BABYLON, OG HANS FOLK ADLYDER MESTERENS KALD MED GLÆDE.

ET UNIVERSELT RELIGIONSSYSTEM

7.  Er der andre tegn på, at “Babylon” henviser til pavemagten?

a.  Dyret, som kvinden sidder på, Åb 17,3 (NT 330), er det samme dyr, som er beskrevet i Åb 13,1 (NT 326). Begge dyr har syv hoveder, ti horn og driver gudsbespottelse. Dyret i Åb 13 blev identificeret i lektie 19 som pavedømmet. Det er det samme dyr i det 17. som i det 13. kapitel, men her i en ny scene.

b.  Hun forfølger Guds folk ligesom dyret i det 13. kapitel. Se Åb  17,6 (NT 330); 18,24 (NT 332).

c.  Åb 17,18 (NT 330) viser, at hun er den babyloniske magt, som regerede, da Johannes levede. Dette var Rom, Luk 2,1 (NT 72). I lektie 18 blev det vist, hvorledes det pavelige Rom overtog det hedenske Romerriges magt og regering.

BEMÆRK: Både Daniels bog og Åbenbaringen identificerer dyret og Babylon i så klare vendinger, at mange bibelkommentatorer er enige i denne udlægning. De allerfleste forkyndere under reformationen lærte det samme. Se efter i kirkehistorien eller bibelkommentarer, som du eventuelt kan finde på biblioteket.    

8.  Hvor stammer navnet “Babylon” fra? 1 Mos 10,9-10 (GT 9); 11,5-9 (GT 10).

Svar: “Derfor kaldte man den _____________________________________, thi der  _________________________ HERREN al jordens ________________________.”

BEMÆRK: Navnet Babylon stammer fra Babelstårnet. Ordet betyder FORVIRRING, (se bibelteksten). De onde mennesker besluttede at bygge et tårn, der nåede så højt op i himmelen, at de der kunne reddes ved en ny syndflod. Pludselig forvirrede Gud deres sprog, så de talte med forskellige tungemål, og det forhindrede dem i at fuldføre foretagendet, da de ikke længere forstod hinanden. Lige siden har BABEL eller BABYLON stået for forvirring.

DEN FALSKE LÆRES BERUSELSE

9.  Hvad er årsagen til det åndelige Babylons forvirring? Åb 17,2.4 (NT 330); 18,3 (NT 331).

Svar: “_________________________ beboere har __________________________  i hendes utugts ______________________________________________________.”

BEMÆRK: Vinen er hendes lære. 1 Kong 11,2. 3. 7 (GT 380); sammenlign Es 44,15. 19.20 (GT 720); Jer 25,15-18 (GT 764); 51,7 (GT 793). Hendes vin (eller lære) fører til åndelig beruselse. Den får mennesker til at snuble over sandheden, Mal 2,8 (GT 919); fører til åndelig forvirring, Ef 4,14 (NT 250) og til sløvhed i forståelse. Hebr 5,11-14 (NT 285).

10.  Hvilken særlig grund giver Gud i Åb 14,8 (NT 328) til at straffe Babylon og kalde sit folk ud?

Svar: Fordi hun “har _____________________________________ alle folkeslagene __________________ af sin __________________ harmes __________________.”

BEMÆRK: Det er hendes lære, der er grund til at straffe hende og kalde sit folk ud.

11.  Find en del af Babylons lære (vin), som ikke er i overensstemmelse med Skriften, og således forvirrer og gør åndeligt berusede.

Svar: a. At De ti Bud ikke forpligter (se lektie 11).

b.  Søndagshelligholdelse (se lektie 10 og 11).

c.  En chance for frelse (se lektie 7 ).

d.  Den skjulte bortrykkelse (se lektie 6).

e.  Evig pine (se lektie 20).

f.  Sjælens udødelighed (se lektie 13).

g.  Den forfalskede dåb (se lektie 16).

BEMÆRK: Heri ligger den store fare: Når et menneske læser Bibelens klare lære om, hvorledes de onde brændes til aske og udslettes i Helvedes ild, og så kommer i tanker om kirkens lære om evig pine, så skaber det forvirring, og personen får den mening, at Bibelen er vanskelig at forstå. Derfor lægges bibelstudiet til side. Det synes at være for dybt. Sandheden er, at personen forstod det helt rigtigt, men var forvirret på grund af en forkert oplæring.

Desuden binder de menneskelige lærdomme folk til usandhed og forhindrer dem i at se sandheden, fordi de er overbevist om, at de allerede har den. Jesus vil ikke godtage menneskers lære og tradition, når den underminerer sandheden. Matt 15,3-9 (NT 21).

PAVEDØMMET I FORTID, NUTID OG FREMTID

12.  Hvordan beskrives dyret af Gud i Åb 17,8 (NT 330)?

Svar: “Dyret, som har ________________________________________________.”

BEMÆRK: Både 13. og 17. kapitel i Åbenbaringen beskriver pavedømmet. I det 13. kapitel gøres ingen forskel på dets religiøse og dets politiske magt. I det  17. kapitel er der en klar adskillelse. Den faldne kvinde er den faldne kirke. Hun sidder på dyret (staten eller regeringen), som viser, at hun understøttes af staten og er under dens kontrol. Her er en klar tilkendegivelse af  foreningen af kirke og stat.

Den mystiske formulering: “som har været, men ikke er mere og dog skal komme” henviser til pavedømmet. Da tidsfaktoren for det 8. vers henviser til tiden lige efter de pavelige forfølgelser i Åb 17,6 (NT 330), vil vi foreslå denne udlægning:

HAR VÆRET     – gennem pavemagtens 1260 års herredømme. Åb 13,5. 7 (NT 327)

IKKE ER MERE – i tidsperioden, da pavedømmet var svækket af “dødshugget”, før det blev lægt. Åb 13,3 (NT 327)

SKAL KOMME  – i de sidste tider, når dødssåret læges mirakuløst og de 10 kongeriger giver magten  til dyret “en stund” Åb 13,3 (NT 327); 17,12-13 (NT 330).

13.  I profeti betegner bjerg en konge eller rige. Se Jer 51,24-25 (GT 794). Hvilke magter eller riger er repræsenteret ved de syv bjerge i Åb 17,9-11 (NT 330)?

Svar: “De syv _____________________________________________ er syv bjerge, som _______________________________________________________ sidder på.”

BEMÆRK: Her findes der forskellige fortolkninger, så vi må ikke være for dogmatiske. Men da det 17. kapitel handler om tiden efter pavedømmets 1260 års forfølgelse, men før englen udgyder plagerne, Åb 17,1 (NT 330), vil vi foreslå:

a.  Fem er faldet (v. 10):  1. Babylon. 2. Medo-Persien. 3. Grækenland. 4. Rom. 5. Pavedømmet (i 1260 år).

b.  En er der (v. 10):  6. Pavedømmet (såret til døden, indtil  såret bliver lægt).

c.  Endnu ikke kommet (v. 10):  7. Pavedømmet (fra dets mirakuløse helbredelse, indtil 10 konger kommer til hjælp.

d.  Han er den ottende (v. 11):   8. Pavedømmet (under de 10 horns statsforbund. Vers 12. 13).

14.  Hvad symboliserer de ti horn? Åb 17,12 (NT 330).

Svar: “De ti _______________________, du så, er ti ________________________.”

BEMÆRK: Disse konger regnes som regel for at være det moderne Europas riger: England, Frankrig, Italien, Tyskland o.s.v (se lektie 12), eller de kan være førende magthavere lige før prøvetiden slutter. Det er ikke klogt at være for dogmatisk, når det gælder profeti, som ikke er opfyldt, og Gud ikke har givet os en helt klar fortolkning.

DE FALDNE KIRKER TILLADER IKKE REFORM

15. Ofte spørger folk, hvorfor deres menighed er så kold og verdslig, og hvorfor sandheden ikke forkyndes med den kraft, som var til stede før i tiden. De undrer sig over, at Guds lov ikke håndhæves og synden fordømmes. “Det er, som om kraften er forsvundet,” siger de. Hvad er grunden til dette? Åb 14,8 (NT 328).

Svar: ”____________________________________________ er det store Babylon.”

BEMÆRK: Gud sagde, at kirkerne ville FALDE i deres relation til Himmelen. Reformationens forkyndere forkyndte et mægtigt budskab fra Gud, og på deres tid nåede kirken op på et højt stade. Men i dag er forkyndelsens glød borte, fordi mange kirker er gået kompromisets vej med godtagelse af menneskelig lære. Derfor er Helligånden borte, og Gud siger, kirkerne er faldne.

16.  Nogle mener, vi må forsøge at reformere de faldne kirkesamfund. Hvad siger Gud om det? Åb 18,4 (NT 331).

Svar: “Drag _____________________ fra ____________________ mit folk for at I ____________________ skal gøre jer delagtige i hendes ____________________.”

BEMÆRK: De faldne kirker vil IKKE acceptere en reformation. Derfor vil plagerne falde på dem, og de bliver tilintetgjort. Derfor byder Gud sit folk at drage ud, så plagerne ikke skal ramme dem. Læg mærke til, at de sidste 12 vers i Åb 17 og hele det 18. kapitel, undtagen de første syv vers, henviser til tidspunktet for den 6. og 7. plage.

17.  Gud kalder de kristne i Babylon “mit folk”. Åb 18,4 (NT 331). Jesus taler om kristne mennesker, som ikke er med i hans menighed, som “andre får”. Hvad siger Jesus vil ske med hans “andre får”, som endnu ikke er med i hans fold? Joh 10,16 (NT 131).

Svar: “Også dem bør jeg __________________, og de skal ___________________  min ____________; og der skal blive _____________ hjord, _____________ hyrde.”

BEMÆRK: Jesus gjorde det klart, at han har får, som endnu ikke er i hans fold, men han gør det lige så klart, at han vil kalde på dem, og at de vil komme ind i hans fold. Han siger: “Mine får hører min røst……. og de følger mig.” Joh 10,27 (NT 131). Guds får, som nu er i Babylon, vil også høre hans kald, og de vil komme ind i hans fold.

GUDS SANDE MENIGHED I DAG

18.  I Noas dage var der redning ved at komme ind i arken. Det var ikke nok at være overbevist. Da Jesus levede, måtte de, der ville frelses, komme ind i Jesu fold. Når vi nu bliver kaldet ud fra Babylon, hvor ønsker Jesus så, at vi skal være?ApG 2,47 (NT 151).

Svar: “Og Herren _____________ daglig nogle  _____________, som ____________ sig _______________.”

BEMÆRK: Skriftordet er krystalklart på dette punkt. Læg mærke til:
a.  vi er alle kaldede til det samme legeme. Kol 3,15 (NT 261);

b.  dette legeme er kirken/menigheden. Kol 1,18 (NT 259);

c.  vi indlemmes i menigheden/kirken ved dåben. 1 Kor 12,13 (NT 222);

d.  i lektie 18 er der en klar beskrivelse af Guds sande menighed i dag.

DET HAR LIGE SÅ STOR BETYDNING FOR ET MENNESKE I DAG AT SLUTTE SIG TIL GUDS SANDE MENIGHED, SOM DET HAVDE FOR MENNESKER PÅ NOAS TID AT GÅ IND I ARKEN.

19.  Hvis jeg bliver i Babylon, hvordan vil Gud se på mig, og hvad siger han vil ske med mig? Åb 18,4 (NT 331).

Svar: Vil få del i hendes _________________ og rammes af hendes ___________________.

BEMÆRK: Plagerne vil falde på alle dem, som er i Babylon. Den eneste sikkerhed er at forlade Babylon hurtigst muligt.

20.  Fordi Gud elskede sit folk i Noas dage, sørgede han for en ark, hvor de kunne finde redning. Men der var kun otte mennesker, der gik ind i arken. Fordi Gud stadig elsker mennesker i dag, har han også nu sørget for en menighed med et frelsende budskab. Ef 5,25-33 (NT 252). Jesus siger, at den tragiske historie vil gentage sig. Der bliver kun forholdsvis få, som går ind i den sikre ark. Matt 7,14 (NT 8). Det aller vigtigste spørgsmål bliver derfor: “Vil du og jeg komme med i sikkerhedens ark sammen med familien og vore kære?” Det er en beslutning, vi kan tage i dette øjeblik. Er du villig til at gøre det?

Svar:  ______________________________________________________________