Jesus har i Åbenbaringsbogen givet os en tredobbelt historisk oversigt fra apostlenes dage til endens tid. Disse tre oversigter  er givet i: 1. DE SYV MENIGHEDER, 2. DE SYV SEGL og 3. DE SYV BASUNER.

I budskaberne til DE SYV MENIGHEDER (lektie 5) viser Jesus os den RELIGIONSHISTORISKE side af den kristne tidsalder. Han peger på sit folks mangler og lover sejr. Han gør det klart, at menigheden står hans hjerte meget nær, og at den vil gå sejrrigt ud af kampen til sidst.

DE SYV SEGL (lektie 9) viser den SAMFUNDSHISTORISKE side af den kristne tidsalder og lægger især vægt på det store frafald. Seglene trøster Guds folk ved at vise, at Gud styrer historiens gang, og at han vil gøre en ende på synd og lidelse.

DE SYV BASUNER, som vi skal se på i dag, afbilder den MILITÆRHISTORISKE side af den kristne tidsalder og dens indvirkning på menigheden. De står for Åbenbaringsbogens skildring af sejr og nederlag.

FOR DET FØRSTE: De fire første basuner beskriver Det romerske Riges sammenbrud (både det østlige og det vestlige) i symboler, der er forbavsende detaljerede. I symbolsk sprog ser vi de barbariske folkeslag splitte det hedenske romerrige og forberede vejen for det pavelige romerrige. Både Daniel og Johannes (i Åbenbaringsbogen) profeterede om denne religiøse magt, som ville komme til at herske og forfølge bibeltroende kristne i 1260 år.

FOR DET ANDET: Den femte og sjette basun beskriver de muhamedanske stammers voldsomme angreb under deres forskellige ledere. Vi ser her en anden religiøs magt, som bekrigede kristendommen.

FOR DET TREDJE: Den syvende basun står for den sidste tidsperiode, hvor Guds menighed bringer det evige evangelium og de tre engles budskaber i Åbenbaringen 14,6-10 (NT 328) til hele verden (lektie 18).

Basunernes højdepunkt bliver slaget ved Harmagedon, som indleder Kristi genkomst og gør ende på synden.

LÆS KAPITEL 8, 9 og 11,14-19, FØR DU GÅR VIDERE I DENNE LEKTIE. GENNEMGÅ DEREFTER BILAG 1, SOM FORKLARER SYMBOLERNE I KAPITEL 8. VI GENNEMGÅR IKKE SYMBOLERNE I SELVE LEKTIEN. DERFOR ER DIT SELVSTUDIUM AF BILAG 1 MEGET VIGTIGT. SØRG FOR AT HAVE BILAGET VED HÅNDEN, NÅR DU LÆSER.

VERDENSHISTORIENS HØJDEPUNKT

1.  Stilheden i Himmelen i Åbenbaringen 8,1 (NT 332) finder sted ved Kristi genkomst (se lektie 9). Versene 2-5 bringer os indenfor i helligdommen. Er denne  helligdom på jorden eller i Himmelen? Åb 8,3 (NT 332).

Svar: “Guldalteret foran _______________________________________________.”

BEMÆRK: Tronen er i Himmelen. Åbenbaringen 8,1-5 (NT 322) er i virkeligheden en fortsættelse af det sjette kapitel og er på den måde en del af de afsluttende begivenheder af jordens historie, som er fremstillet i det sjette og syvende segl.

2.  Hvor kastede englen røgelseskarret hen? Åb 8,5 (NT 332)

Svar: “Og engelen …. kastede den på ___________________________________.”

BEMÆRK: At røgelseskarret kastes på jorden, betegner, at den retshandling, som nu foregår i Himmelen, er afsluttet. Tordenskraldene, bulderet, lynene og jordskælvet finder sted i forbindelse med Kristi genkomst, Åb 16,17-18 (NT 329); 6,14-17 (NT 321). Lad os nu studere den profetiske historie, som fører frem til denne store begivenhed.

KRIGSVINDENE, SOM ER SKILDRET I DE SYV BASUNER, GIVER ANLEDNING TIL, AT STØRRE RELIGIØSE MAGTER FREMSTÅR OG MODSÆTTER SIG GUDS FOLK. HER SER VI IGEN DANIELS PROFETI OM DET HEDENSKE ROMS TILBAGEGANG OG DELING, SOM FINDER STED UNDER DE FIRE FØRSTE BASUNER. BRUTALE ANGREB AF ØSTGOTERNE (GOTERNE), VANDALERNE, HERULERNE OG HUNNERNE OPFYLDER PROFETIEN I DANIEL 7. Se lektie 12, bilag 12.2.

MILITÆRE EROBRINGER ØDELÆGGER ROM

3.  Hvad blev kastet på jorden, da DEN FØRSTE BASUN lød? Åb 8,7 (NT 323)

Svar: “Hagl og _____________________ blandet med ______________________.”

BEMÆRK: De fleste bibelfortolkere er enige om, at hagl, ild og blod henviser til det voldsomme angreb på Romerriget, som GOTERNE foretog under deres nådeløse leder ALARIK. De kom som en haglstorm med massakrer, ildspåsættelser og grusom undertrykkelser. Familier blev splittet og mennesker brutalt behandlet, alt mens disse bander hærgede i Grækenland, Lilleasien, Italien, Spanien og det sydlige Frankrig. Selve Rom blev invaderet og plyndret i seks dage i 410 e. Kr.

4.  Træerne i Åb 8,7 (NT 323) står for Guds folk. Hvad skete der med dem?

Svar: “En tredjedel af _________________________________________________.”

BEMÆRK: At træer bliver brændt op, betyder en alvorlig forfølgelse og masseudryddelse af Guds folk. Græs henviser også til Guds folk. Det brændte græs refererer til den trøstesløshed og de vanskelige tider, de kom ud for.

5.  Et bjerg betegner en nation eller et rige (se bilag 23.1). Hvad skete der, da riget under DEN ANDEN BASUN blev kastet i havet? Åb 8,8 (NT 323)

Svar: “En tredjedel af havet blev til ________________________________.”

BEMÆRK: Blod henviser til de blodige nedslagtninger. Det brændende bjerg er VANDALERNE under ledelse af GENSERIK. “Skibene” i vers 9 antyder, at det drejede sig om en sømagt. Deres skibe havde kontrol over Middelhavet. På et tidspunkt ødelagde disse pirater 1.110 romerske skibe på én nat. På land røvede og plyndrede de. Ordet VANDEL har sin oprindelse i disse begivenheder. De hærgede Rom i 14 dage i 455 e. Kr. og tog 1.000 fanger, deriblandt kejserinden og hendes døtre.

6.  Hvor mange af havets skabninger og skibe blev berørt af vandalernes angreb? Åb 8,9 (NT 323)

Svar: “En __________________________________________________________.”

BEMÆRK: “De levende skabninger” og “skibe” henviser til menneskehavet og dets ejendele. “En tredjedel” angiver, at en stor del af befolkningen og deres ejendom blev udslettet. Se bilag 23.1.

7.  Hvad faldt ned fra himmelen, da DEN TREDJE BASUN lød? Åb 8,10 (NT 323)

Svar: “En stor ___________________ brændende som en ___________________.”

BEMÆRK: Denne brændende meteor repræsenterer ATTILA, hunnernes leder. Hans tropper hærgede og besatte Europa fra Volga til Donau. De dræbte eller tvang de overlevende til at betale store erstatninger. Attila kaldte sig selv GUDS SVØBE og pralede med, at græsset aldrig voksede dér, hvor hans heste havde trådt. Hans krigere var mærkede med ar i ansigtet for at se mere frygtindgydende ud. Engang trampede de beredne krigere 200 unge kvinder til døde og efterlod ligene til gribbene.

8.  Hvad var navnet på stjernen? Åb 8,11 (NT 323)

Svar: “Og stjernens navn er ____________________________________________.”

BEMÆRK: MALURT betyder BITTERHED og hentyder til hunnernes bitre, grusomme og hjerteløse nedslagtning af mennesker.

9.  Hvad blev formørket, da DEN FJERDE BASUN lød?  Åb 8,12 (NT 323)

Svar: “En tredjedel af ________________, ______________ og _______________.”

BEMÆRK: Nogle mener, at sol, måne og stjerner står for de romerske kejsere, senatorer og konsuler, som enten blev dræbt eller forhindret i at gøre deres arbejde effektivt. Det er dog også sandsynligt, at de symboliserer evangeliets lys, som blev formørket under dette voldsomme angreb. Se bilag 23.1.

10.  Hvilken magt var det, som formørkede sol, måne og stjerner i forbindelse med fjerde basun? (Se bemærkningerne herunder)

Svar: ______________________________________________________________

BEMÆRK: Den magt, som er repræsenteret ved den fjerde basun, er de barbariske HERULER, ledet af kong ODOAKER. Han afsatte den romerske kejser Romulus Augustus og opløste Det vestromerske Rige. Rom overgav sig til ham i 476 e.Kr. Regeringens embedsmænd (sol, måne og stjerner)  blev frataget deres magt som nævnt i bemærkningen efter 9. spørgsmål. Kort tid efter blev Romerriget delt i ti riger, som senere blev til det moderne Europa. Angrebene på det hedenske Rom i de første fire basuners tid førte til dette stolte riges undergang. Det havde myrdet mange tusinder af Guds folk.

DET ER MEGET VIGTIGT AT HUSKE, AT TRE AF DE FIRE BARBARISKE MAGTER, SOM ER SKILDRET I FORBINDELSE MED DE FØRSTE FIRE BASUNER, BLEV UDRYDDET AF DET LILLE HORN, SOM OMTALES I DANIELS BOG, KAPITEL 7. DET VAR VANDALERNE, ØSTGOTERNE OG HERULERNE (SE BILAG 12.2, LEKTIE 12). DET LILLE HORN, DEN ROMERSKE PAVEMAGT, FREMSTOD PÅ RUINERNE AF DET HEDENSKE ROMERSKE KEJSERDØMME. PAVEDØMMET ER OGSÅ SYMBOLISERET VED DYRET I ÅBENBARINGEN 13. DETTE DYR HAR ET MÆRKE (SE LEKTIE 19). DENNE MAGT INDSTIFTEDE EN FALSK HVILEDAG OG OPHØJEDE TRADITIONEN OVER BIBELEN.

FØR DU GÅ VIDERE, SÅ LÆS OM SYMBOLERNE I KAPITEL 9. SE BILAG 23.2.

MUHAMEDANISMENS BLODIGE SEJRE

11.  De sidste tre BASUNER BLIVER OGSÅ KALDT VEER, fordi de er så omfattende og ødelæggende. Da den femte basun lød (første ve), faldt en stjerne til jorden, og den fik nøglen til noget. Til hvilket? Åb 9,1 (NT 323).

Svar: “Nøglen til  ____________________________________________________.”

BEMÆRK: Afgrundens brønd betyder her de øde områder i Arabiens og Saharas ørkener. Det var derfra, denne basuns krigere kom. Se bilag 23.2.

12.  Hvilket insekt bliver disse krigere sammenlignet med? Åb 9,3. 7 (NT 232).

Svar: “Og frem af røgen kom der  _______________________________________.”

BEMÆRK: GRÆSHOPPER står for arabere eller SARACENER (se bilag 23.2). “Stjernen” i vers 1 repræsenterer MUHAMED. Det var han religion ISLAM, der blev grundlaget for disse nomadefolks mægtige krigsmaskine, som i løbet af nogle få år erobrede Persien, Syrien, Egypten, Afrika og Spanien. SARACENERNE fik to tredjedele af de kristne i Afrika og Asien til at gå over til ISLAM. De indførte en falsk hviledag (fredag), en falsk bibel (Koranen) og havde en falsk profet (Muhamed). De fornægter Jesus som frelser og lærer, at man kan blive retfærdiggjort ved gerninger. Så effektiv var deres religiøse overtalelsesevne, at de truede med at fordunkle evangeliets lys. Deres angreb var hovedsageligt rettet mod Det østromerske Rige.

13.  Hvor længe fik saracenerne lov til at pine folk? Åb 9,5.10 (NT 323)

Svar:  ______________________________________________________________

BEMÆRK: I hundreder af år levede de muhamedanske stammer på nomadevis uden nogen særlig form for organisation. Ved slutningen af det 13. århundrede samlede Osman dem og dannede Det osmanniske Rige. De fem måneder er 150 år i profetisk tidsregning (5 x 30 = 150). De 150 år begyndte den 27. juli 1299, da Osman gjorde invasion i Nicomedia, og de sluttede den 27. juli 1449. På dette tidspunkt havde riget fået så meget magt, at den græske kejser konstantin måtte bede om tilladelse til at bestige tronen. 150-års perioden hjælper os at tidsfæste denne profeti.

14.  Den sjette basun (andet ve) symboliserer tyrkerne fra Det osmanniske Rige, som omstyrtede Det østromerske Rige. Hvem blev løst af englen under  den sjette basun? Åb 9,14 (NT 323)

Svar: “Løs de fire  ________________________________, som holdes bundne ….”

BEMÆRK: Åbenbaringen 7,1 (NT 321) fortæller os, at fire engle holder jordens fire krigsvinde tilbage. Uden tvivl har engle været med til at begrænse krige gennem århundrederne. Her får Det osmanniske Rige dog lov at gå i krig. I en anden betydning står de fire engle for fire ledende delstater i riget. Floden Eufrat (vand, se Åb 17,15 – NT 330) er et symbol på rigets befolkning. Læs bilag 23.2.

15.  Hvor længe skulle Det osmanniske Rige vare ved? Åb 9,15 (NT 324)

Svar: “Til den  ____________________ og dag og  ____________________ og år.”

BEMÆRK: Dette er 391 år og 15 dage i profetisk tidsregning. Se bilag 23.2. Riget blev grundlagt den 27 juli 1449. Lægger vi 391 år og 15 dage til, når vi ned til den 11. august 1840. En amerikansk præst ved navn Josiah Litch gik ud fra disse beregninger og forudsagde i 1838, at Det osmanniske Rige ville miste sin magt den 11. august 1840. Egypten truede Tyrkiet og kunne nemt indtage landet. Tyrkiet var hjælpeløs og henvendte sig til de europæiske nationer, som blev enige om at beskytte landet. Der blev sendt et ultimatum til Egypten. Det ankom netop den 11. august 1840. Tyrkiet havde mistet sin magt. Fra dette tidspunkt blev Tyrkiet kaldt DEN SYGE MAND. Ateister, som havde leet af Litchs dristige udlægning, var så imponerede, at over 1000 af dem skrev til ham, at de var gået over til kristendommen. Tyrkerne gjorde ende på Det østromerske Rige. Tyrkiets religion, islam, har i dag hundreder af millioner tilhængere, og de har meget svært ved at tage imod evangeliet.

GUDS SANDE MENIGHED FREMSTÅR

16.  En religiøs bevægelse med et specielt budskab til de sidste dage  fremstod efter 1840, ved slutningen af den sjette basun. Se lektie 18. I den syvende basuns tid skal Guds sande menighed forkynde et positivt, trefoldigt budskab (Åb 14,6-12 – NT 328) for hele verden, før Jesus kommer igen. I Åb 11, 15-19 (NT 325) omtales der vigtige begivenheder, fra den syvende basun lyder til verdens ende: (1) vers 15-17, (2) vers 18 (3) vers 19. Hvilken afdeling af den himmelske helligdom omtales i vers 19?

Svar: “Og hans pagts  ___________________________ kom til syne i hans tempel.”

BEMÆRK: Arken står i den anden afdeling i den himmelske helligdom. Vi får her lov til at se ind i det allerhelligste af den himmelske helligdom, hvor den retshandling, som begyndte i 1844, foregår. Se lektie 14.

  

17.  Åb 11,18 giver os et dramatisk billede af begivenhederne fra i dag til den endelige udslettelse af de ugudelige. Bemærk:

a.  “Folkeslagene vrededes”                                 40 krige i juli 1983 (Åb 11)

b.  “Din vredes dag”                                                — De syv sidste plager/Harmagedon (Åb 16); Jesus overvinder alle jordiske magter

c.  “De døde skal dømmes”                                   — I de tusinde år (Åb 20)

d.  “Guds tjenere belønnes/de der lægger jorden øde, ødelægges                                                                                                                                                      — Ild fra himmelen ved slutningen af de tusinde år (se lektie 7, 15)

GENNEMGÅ OMHYGGELIGT BILAG 23.3, INDEN DU GÅR VIDERE I LEKTIEN.

18.  Det er helt klart, at vi lever i skæbnesvangre, spændende og alvorlige tider — umiddelbart før Jesu genkomst. Hvad om det skete i dag? Er du rede?

Svar:  ______________________________________________________________

19.  Har du taget imod din frelser? Det farligste, man kan gøre, er at udsætte det. VENT er det skæbnesvangre ord, der vil dømme millioner. Man synes måske, at det er så uskyldigt at udsætte, men intet er farligere. Jesus ønsker,  at du skal tage imod ham som din frelser. Vil du sige “ja” til ham i dag?

Svar:  ______________________________________________________________