Det er næsten, som om det blot var i går, vi begyndte på dette Bibelstudie om Åbenbaringsbogen, og pludselig er det så bare ovre. Vi skal nu sammen studere den sidste lektie.
Vi har set på vidunderlige ting angående vor Herre og Frelser, Jesus Kristus. Og hvor skønt er det ikke at blive mindet om, at Gud, Faderen, også elsker os mere, end ord kan udtrykke.
I Åbenbaringen finder vi, at vor kære frelser, Jesus Kristus, i sin store godhed og nåde har givet os hjælp og viden, SOM VI MÅ HAVE i disse sidste dage. Vort ENESTE HÅB er at adlyde hans råd og acceptere hans hjælp. Jesus sagde klart: “OG SE, JEG KOMMER SNART. SALIG ER DEN, SOM HOLDER FAST VED DE PROFETISKE ORD I DENNE BOG.” Åb 22,7 (NT 335).
I Åbenbaringen kalder Jesus kærligt på sine får, for at de skal følge ham. Han sørger for vejledning og lover at lede dem sikkert gennem den oprivende og forvirrende krise, som kendetegner denne sidste tid. Men det er vigtigt at VÆLGE at følge ham. Han vil ikke presse på. Han inviterer os blot til at følge ham. Han siger: “Den, som tørster, skal komme.” Åb 22,17 (NT 336).
Ved slutningen af dette seminar skal vi studere “Retfærdiggørelse ved tro”. Retfærdiggørelse kommer kun ved tro på Jesus. Der er ingen anden kilde, hvorfra retfærdighed kan drages og der er ikke noget andet emne i Bibelen, der er mere spændende.
FØR VI MED BØN I HJERTET SKAL STUDERE ET SÅDANT FANTASTISK EMNE, LAD OS DA KORT SE PÅ, HVAD VI HAR LÆRT VED AT STUDERE ÅBENBARINGEN.

Se bilag 24.1.

RETFÆRDIGGØRELSE VED TRO

1. Hvordan opnår vi retfærdighed? Rom 3,22 (NT 194).

Svar: “En _____________________ fra Gud ved på Jesus Kristus ______, der tror.”

2.  Kan jeg fortjene min frelse ved gerninger? Ef 2,8-9 (NT 248)

Svar: “Thi af nåden er I  __________ ved __________ det skyldes ikke ________ Guds er  ______________ , det skyldes ikke _______ så nogen kan ___________ .

VOR RETFÆRDIGHED

3.  Frelsen består af tre dele: RETFÆRDIGGØRELSE, HELLIGGØRELSE OG HERLIGGØRELSE. Hvad udretter retfærdiggørelse for mig? Rom 3,24-25 (NT 194).

Svar: Bliver retfærdiggjorte ________________ , da han i sin langmodighed havde båret over med de synder begået i fortiden.

BEMÆRK: Retfærdiggørelse fjerner alle synder begået i fortiden.

4.  Hvad må jeg gøre for at modtage retfærdiggørelse eller tilgivelse for synder begået i det svundne? 1 Joh 1,9 (NT 309).

Svar: “Hvis vi  _____________________ vore synder, er han trofast og retfærdig, så han  __________________ os vore synder og renser os fra al _____________ .

BEMÆRK: Når jeg bekender, tilgiver han alle mine synder fra det svundne og renser fra al uretfærdighed. Dette mirakel finder sted med det samme. Han betragter mig som retfærdig i samme øjeblik. Ved retfærdiggørelsen bliver jeg befriet fra syndens straf.

5.  Hvad bliver retfærdiggørelse også kaldt? Joh 3,3 (NT 117).

Svar: “Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke _____________________ på ny.”

BEMÆRK: Det er kaldt “den nye fødsel” eller “født på ny”, fordi, når jeg er retfærdiggjort, har jeg ingen fortid. Jeg begynder helt forfra ligesom en nyfødt baby.

VOR HELLIGGØRELSE

6.  Hvad er helliggørelse? 1 Tess 4,3-12 (NT 265)

Svar: (Vers 3) “Dette er Guds vilje, at I _________________________ , så I afholder jer fra _______________________.”
(Vers 7)  “Gud kaldte os jo ikke til _________________ men til ________________ .”

BEMÆRK: Denne passage siger, at helliggørelse er renhed og hellighed.

7.  Hvor lang tid tager det for en person at blive fuldt helliggjort? Ef 4,13 (NT 250).

Svar: “Indtil vi _________ når frem til at være _________ i troen på og erkendelsen af Guds søn, til mands ___________________ da vi kan rumme ______________ .”

BEMÆRK: Det er en livslang proces. Vi vil fortsætte med at modnes, indtil vi vil blive lig Kristus. VÆKST er et andet ord for helliggørelse. At blive født er et stort mirakel, men det er ikke nok. Der må også være vækst! RETFÆRDIGGØRELSE ER FØDSEL. HELLIGGØRELSE ER VÆKST. Det er en stor tragedie, når en baby bliver født og ikke vokser. Det er en stor åndelig tragedie, når en person erfarer den nye fødsel (retfærdiggørelse), men aldrig vokser (helliggørelse).

8.  Hvordan opnås helliggørelse? Joh 17,17 (NT 142)

Svar: “ _________________ dem ved sandheden! Dit ord er _____________ .”

BEMÆRK:  Helliggørelse finder sted ved at adlyde Guds ord. 1 Pet 1,14-16.22 (NT 300.301) viser, at mennesker bliver “hellige” og “renset” ved at adlyde sandheden. Den hellighed er helliggørelse. Synd er at bryde Guds lov. 1 Joh 3,4 (NT 310). Ved helliggørelse befrier Gud mig fra syndens kraft. Helliggørelse er at leve et SEJRENDE LIV. 1 Kor 15,57 (NT 227); 2 Kor 2,14 (NT 230). Og det udføres i MIG, ved Jesu kraft. 1 Kor 1,30 (NT 211).

9.  Adlyder jeg ordet, eller gør Jesus det i mig? Rom 8,3-4 (NT 199).

Svar: “Det gjorde Gud, da han sendte sin egen Søn i syndigt køds skikkelse … for at lovens krav skulle opfyldes ______________ os.”

BEMÆRK: Jesus gør det i mig ved sin Helligånd. Joh 14,16-18.26 (NT 138). Helliggørelse gør mig faktisk retfærdig. Det er et mirakel udført af Jesus for mig og i mig.

10.  Hvad udretter Gud endeligt i mig gennem helliggørelsen? Rom 8,29 (NT 200); Kol 3,8-10 (NT 261).

Svar: “Til at blive ___________________________________.”

BEMÆRK: I begyndelsen blev vi skabt i Guds billede. 1 Mos 1,26-27 (GT 1.2). Guds plan er at tildele os retfærdigheden, indtil vi er blevet genskabt til det oprindelige billede, i hvilket vi blev skabt. ApG 3,20-21 (NT 152) gør det klart, at alt, hvad Adam og Eva mistede, vil blive genoprettet, og de forløste vil modtage deres hellige karakter.

FRELSEN – FORTID, NUTID OG FREMTID

11.  Hvorledes gør Bibelen det klart, at frelsen involverer fortid, nutid og fremtid? 2 Kor 1,10 (NT 229).

Svar: “Og han _____________ os fra den store dødsfare og ____________ ; vi har det håb til ham, at han også fremdeles ________________________  os.”

BEMÆRK: Sådan fremstiller Bibelen det:
1.  RETFÆRDIGGØRELSE er omvendelsen. Den frier os fra syndens STRAF.
2.  HELLIGGØRELSE er et sejrende liv. Den frier os daglig fra syndens MAGT.
3.  HERLIGGØRELSE vil fri os fra syndens NÆRHED.

Det betyder at:
a) Gud HAR FRELST os fra syndens STRAF   –   RETFÆRDIGGØRELSE 
Rom 8,24 (NT 200)
b) Gud FRELSER os fra syndens MAGT   –             HELLIGGØRELSE 
1 Kor 1,18 (NT 211); ApG 2,47 (NT 151)
c) Gud VIL FRELSE os fra syndens NÆRHED   –     HERLIGGØRELSE 
Matt 24,13 (NT 34); Åb 2,10 (NT 317), sidste del.

Paulus fortæller os, at evangeliet er “en Guds kraft til frelse”. Rom 1,16 (NT 191). Evangeliet inkluderer Guds kraft, som frelser os fra FORTID, NUTID og FREMTID, fra syndens STRAF, MAGT og NÆRHED. Et hvilket som helst andet evangelium, der ikke inkluderer alle disse, er ikke et sandt evangelium. Og en anden frelse som tilbydes, der ignorerer nogen af disse, er slet ikke frelse.

12.  Er Jesus det eneste grundlag for min frelse? ApG 4,12 (NT 153)

Svar: “Og der er ikke _________________ thi der er ikke under himmelen givet mennesker noget __________________ , hvorved vi kan __________________ .”
BEMÆRK: Frelsen sker ved Jesus alene.

13.  Hvilken rolle spiller jeg i min egen frelse? 2 Kor 8,12 (NT 235).

Svar: “Thi når __________________ er den _______________ efter hvad den evner, ikke efter hvad den ikke evner.

BEMÆRK: Min del er at følge ham villigt. Jeg må krone ham som Herre og lade ham styre mit liv. Han vil gøre miraklerne, men jeg må være villig til at lade ham gøre det.

KRISTEN VÆKST EN NØDVENDIGHED

14.  Ifølge Esajas, hvad er det største problem med synd? Es 53,6 (GT 728).

Svar: “Vi ______________ alle ___________ som får, vi ______________ os hver sin vej, men Herren lod falde på ham ___________________________ .”

BEMÆRK: Synd består i at ønske at gå sin egen vej – at være min egen herre. Esajas siger, det var denne synd, der dræbte Jesus.

15.  Hvor svært er det for mig nogle gange at lade Jesus styre i mit liv? Matt 5,30 (NT 6).

Svar: “Hvis din _____________ hånd __________ dig, så ________ den af.”

BEMÆRK: At opgive min egen vej og lade Jesus lede er nogle gange lige så hårdt som at hugge hånden af.

16.  Kan jeg miste frelsen, når jeg har modtaget den? Joh 15,2 (NT 139)

Svar: “Hver ____________ på mig, der ikke _________ den tager han _________ .”

BEMÆRK: Hvis jeg ikke tillader Jesus at tildele mig helliggørelse (bære frugt), vil jeg miste frelsen. At bære frugt, eller vækst, er en nødvendighed for at bevare frelsen.

FRELSEN OG LIVETS BOG

17.  Kan mit navn blive fjernet fra livets bog, hvis det engang er nedskrevet der? Åb 22,19 (NT 336).

Svar:  ______________________________________________

BEMÆRK: Navnene på alle Guds trofaste står skrevet i livets bog. Åb 13,8 (NT 327). Kun de, der har deres navn nedskrevet i livets bog, vil få lov at gå ind i det nye rige. Åb 21,27 (NT 335). Bibelen lærer, at en kristen, som vender sig bort fra Gud, kan få sit navn fjernet fra livets bog og gå fortabt, selv om han engang var frelst.

18.  Kan jeg være forvisset om frelsen, når jeg har accepteret Jesus? Fil 1,6 (NT 253.254)

Svar: “Og jeg er _______________ om, at han, som har __________ sin gode  ____________ vil  _______________ den  _______________ Jesu Kristi dag.”

BEMÆRK: Løftet er, at Jesus, som omvender mig ved et stort mirakel, vil give mig fortsat sejr ved et fortsættende mirakel. VI KAN VÆRE FORSIKRET OM HANS VIRKE I OS! Pris hans vidunderlige navn!

19.  Bibelen siger, at vi skal arbejde på vor frelse med frygt og bæven. Fil 2,12 (NT 255) Men hvordan kan det lade sig gøre? Fil 2,13 (NT 255).

Svar: “Thi _____________ er den, som _____________ i jer både at ___________ og at _____________ , for at hans ___________ kan ske.”

BEMÆRK: Jeg arbejder på min frelse ved at overgive mit liv til Jesus, som gør, at jeg vil ønske at gøre det rigtige, og dermed på en mirakuløs måde får mig til at leve et helligt liv.

JESUS, VOR FORUNDERLIGE FRELSER

20.  Hvad sagde englene, de fireogtyve ældste og de fire væsener, da de modtog Jesu uforlignelige frelsesplan? Åb 5,12 (NT 320).

Svar: “ _________________ er lammet, det __________________ .”

BEMÆRK: “Kristus blev behandlet, som vi fortjener det, for at vi kan blive behandlet, som han fortjener. Han blev dømt for vore synder, som han igen del havde i. Han led den død, der tilkom os, for at vi skulle kunne modtage det liv, som var hans. Vi fik lægedom ved hans sår. …. Det var Satans hensigt at frembringe en evig adskillelse mellem Gud og mennesker; men i Kristus bliver vi mere nært forenede med Gud, end hvis vi aldrig var faldet.” (Den Store Mester, s. 15. E.G. White)

Ikke mærkeligt, at englene, de ældste og væsenerne sagde: “Værdig er lammet!”

21.  Hvad siger Jesus til os alle? Matt 11,28-30 (NT 15).

Svar: “_______________________ hidtil _____________________ …, og jeg vil ____________________ jer ______________________ .”

BEMÆRK: Han lover fred, befrielse og hvile fra stress, frygt og bekymring, byrder og skyld, som fylder livet.

22.  Vil du acceptere denne velsignede fred og hvile fra hans vidunderlige hånd i dag?

Svar: _________________________________________________________

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *