Et kort tilbageblik i Åbenbaringsbogen viser hurtigt flere vigtige ting:

a. En frygtelig og dødelig konflikt mellem godt og ondt finder sted på denne jord.

b. Jesus, Guds Søn, leder de gode kræfter ved hjælp af kærlighed, mod, visdom, mildhed, tålmodighed, ærlighed, sympati og omsorg. Som leder viser han endda omsorg og fair-play overfor selv sine værste fjender. Da han er vores skaber og frelser, har han fortjent vores tilbedelse.

c. Som hans modstander står en magtfuld person, som leder de onde kræfter i uforsonlig og ødelæggende angreb på Jesus og hans folk. Ifølge Åbenbaringsbogen er denne modstander Djævelen eller Satan. Han er oprørsk, hård, ond, hjerteløs, hadefuld og skrupler, og selvom det lyder helt utroligt, så ønsker han også vor tilbedelse.

I denne lektie skal vi se på nogle chokerende kendsgerninger om Djævelen, men husk blot, at han er vores bitreste fjende. Han har sat alt ind på at ville ødelægge os alle, og det vil lykkes for ham, med mindre vi bliver helt klar over hans karakter og planer. Vil han kunne lokke os i hans fælder og ødelægge os, ja, endog narre os til at tilbede sig?

Fra begyndelsen af blev vi skabt med ønsket om at tilbede, og sandheden er den, at vi alle samme tilbeder et eller andet. Nogle tilbeder deres egne meninger og vurderinger, men vi tilbeder faktisk Satan, hvis vi lader noget som helst være vigtigere for os end Jesus.

Det mest chokerende er måske, at hvert eneste menneske her på denne Jord dagligt tilbeder enten Jesus eller Satan. Mange bøjer sig for Satan uden at vide det. Hvis de vidste, hvad de gjorde, ville de vende sig med afsky fra ham og hans ondskab. Hele hensigten med denne lektie er at afsløre ærkefjenden og at ophøje vor frelser, Jesus Kristus.

SATANS MANGE TITLER

 1. Hvilke navne og titler giver Åbenbaringen på Satan?

Svar:

a. Åb 2,10 (NT 317) ________________________________________

b. Åb 12,9 (NT 326) ________________________________________

c. Åb 12,9 (NT 326) ________________________________________

d. Åb 12,9 (NT 326) ________________________________________

e. Åb 12,10 (NT 326) _______________________________________

BEMÆRK: Satan nævnes specielt 55 gange i Åbenbaringsbogen, og i tillæg til dette henvises der indirekte til ham et utal af gange, idet han arbejder med alle midler for at knuse Guds værk og Guds folk. Navnet “Satan” betyder “modstander” eller “fjende”, mens ordet “Djævel” betyder “bagtaler”.

2.  Hvor kom Djævelen fra? Åb 12,7-9 (NT 326)

Svar: ____________________________________________________________

BEMÆRK: Jesus talte om dette. Han sagde det på denne måde: “Jeg så Satan falde ned fra Himmelen som et lyn. “Luk 10,18 (NT 89) Mikael er Kristus. Se bilag nr. 1, lektie 1.

3.  Hvorfor forlod han Himmelen? Åb 12,7-9 (NT 326); 2 Pet 2,4 (NT 306)

Svar: “Han blev __________________________________ på jorden … “fordi han havde ___________________________________________________________ .

4.  Hvem blev kastet ud sammen med ham? Åb 12,7-9 (NT 326)

Svar: ______________________________________________________________

5.  Hvor mange engle blev nedstyrtet sammen med Satan? Åb 12,3-4 (NT 326)

Svar: ______________________________________________________________

BEMÆRK: Når vi betragter Bibelens kommentarer over emnet, så ser vi, at det hele passer godt sammen. I Job 38,7 (GT 568) står der, at “morgenstjernerne (englene) jublede til hobe” ved skabelsen, og Åb 12,3-4 (NT 326) viser os, at en en tredjedel af dem faldt sammen med Satan. 2 Pet 2,4 (NT 306) oplyser, at Gud ikke skånede de engle, der syndede. Jud 6 (NT 315) bekræfter dette. Tænk engang! En tredjedel af alle Himmelens engle blev vildledt af Satan. Han har en enorm magt til at vildlede og overbevise, og med en sådan magt, hvor meget lettere er det da ikke at vildlede mennesker. Lad os aldrig glemme det. At holde os nær til Jesus er vores eneste redning.

6.  Hvem skabte englene og blandt dem Satan? Kol 1,13-16 (NT 259)

Svar: ______________________________________________________________

BEMÆRK: Det er vanskeligt at forstå, men både Jesus og den engel, som blev til Satan, levede sammen i Himmelen før denne Jord blev skabt. Da Jesus er Skaberen af alle ting, har han også skabt den engel, som senere bragte synden ind i universet. Der er ingen tvivl om, at de holder dybt og inderligt af hinanden i tidernes morgen. Det må have været som en kniv i hjertet på Jesus, da han så oprør og synd udvikle sig hos denne store og strålende engel, og at det blev nødvendigt at nedstyrte ham fra Himmelen. Det er det samme med synd i dag. Synd fører altid til adskillelse fra Gud og bringer sorg og smerte.

7.  Hvad foretog Satan sig i Himmelen inden syndefaldet, og hvad hed han?  Es 14,12 (GT 696); Ez 28,14 (GT 832); Sl 80,1 (GT 614)

Svar:       a. Es 14,12 (GT 696) Strålende (Lucifer) __________________

b. Ez 28,14 (GT 823); Sl 80,1 (GT 614) Han var en skærmende _________________________________ (engel)

BEMÆRK: I disse skriftsteder i Ez 28 og Es 14 beskrives Satan ved hjælp af symbolske udtryk som: Fyrsten af Tyrus og Kongen af Babylon. De egenskaber, som var så fremtrædende hos Satan, finder vi hos de to statsmænd, men det, vi i virkeligheden ser, er en karakteristik af deres egentlige hersker, nemlig Satan selv. Ifølge Sl 80,1 (GT 614) er der to keruber (engle), der omgiver Guds trone. De står på hver sin side af tronen, og det var en stor ære og gunst at tjene ved tronen. Lucifer var en af disse keruber, inden han syndede.

LUCIFERS VISDOM OG SKØNHED

8.  Hvorledes beskriver Bibelen Lucifer, inden han syndede?
Ez 28,12-17 (GT 832); Es 14,11 (GT 696)

Svar:      a. Ez 28,12: “fuld af ______________ og fuldkommen i ____________

b. Ez 28,13: “alle slags ædelsten ______________________________

c. Es 14,11: “dine _____________________________________ brus”

BEMÆRK: Dette synes at tyde på, at Lucifer havde musikalske evner.

d. vers. 15: “_____________________ var du i din færd, fra du skabes.”

BEMÆRK: Myten om Satan som en ejendommelig blanding af dyr og menneske har fået tænkende mennesker til at fornægte hans eksistens. Man falder derfor lettere for hans utroligt snedige bedrag.

9.  Hvad var årsagen til Lucifers synd? Ez 28,17 (GT 832); Es 14,12-14 (GT 696)

Svar:       a. Ez 28,17: “Dit hjerte __________________ sig over din skønhed…”

b. Es 14,12-14: Stolthed og selvhævdelse fik ham til at ønske at blive lig __________________________________.

BEMÆRK: Lucifer ønskede at ophøje sig over andre og herske over dem, ja, selv over Gud. Jesus derimod iklædte sig ydmygt menneskeskikkelse og blev en tjener for os alle. Undervisningen er tydelig nok: at tjene i kærlighed og give til andre er at være som Kristus. At kræve tjeneste af andre, at begære, at undertvinge, at ville besidde er at være som Satan. Vi er enten på den ene eller på den anden side.

10.  Hvad afslører Åbenbaringen og andre dele af Guds ord om Satans karakter og strategi?

Svar:        a. Åb 12,13 (NT 326) Han _____________ “kvinden” (Guds folk)

b. Åb 12,9 (NT 326) Han og __________________ hele verden.

c. Åb 12,10 (NT 326) Han er “vore brødres _____________________ “

d. Åb 2,10 (NT 317) Han vil kaste nogle af Guds folk i _____________

e. Åb 2,13 (NT 317) Nogle af Guds folk bliver ____________ martyrer.

f. Åb 12,12.17 (NT 326) Han er ____________________ på alle, som holder Guds bud og bevarer Jesu vidnesbyrd.

g. Joh 8,44 (NT 128) Han er en _______________og en _________________.

SATANS STRATEGI AFSLØRES

11.  Gud advarer os imod to af Satans mest forførende angrebsplaner. Hvilke? 2 Kor 11,13-15 (237. 238)

Svar:       a. Vers 14: Han udgiver sig for at være en _______________________

b. Vers 15: Hans tjenere udgiver sig for at være ________________________ tjenere.

BEMÆRK: Satan fremstiller sjældent sig selv som ond, men snarere som en varm og kærlig ven, eller som en kristen arbejder. På den måde kan han forføre millioner af godtroende mennesker. I denne forklædning er han farligst og gør mest skade. Satan arbejder sjældent ude i de åbne. Han foretrækker at bruge mennesker, som han, med eller mod deres egne ønsker, kan manipulere med. Se Ef 6,12 (NT 253)

12.  Kan Satan udføre mirakler, eller får han det blot til at se sådan ud?
Åb 16, 13.14 (NT 329); 2 Tess 2,9 (NT 268)

Svar: “De er nemlig _________________ ånder, som gør ______________.“

13.  Kan disse tegn vildlede mennesker? Matt 24,24 (NT 35); Matt 7,21-23 (NT 9)

Svar:       a) Matt 24,24: “ .. om det er _____________, at føre endog de ______________ vild.”

b) Matt 7,21-23: Vildfarelsen er så effektiv, at på dommens dag skal mange tro, at de er ___________________________, indtil Jesus må fortælle dem, at han ikke ______________ dem.

14.  Mon Satan vil citere fra Bibelen for at vildlede os? Matt 4,1.5-6 (NT 3.4)

Svar: Ja, han vil! Han brugte bibelske skriftsteder for at friste ________________________

BEMÆRK: Forkert brug af Skriftens ord er meget ofte et af Satans betydeligste våben.

15.  Hvem er især genstand for Satans vrede og angreb i disse sidste dage? Åb 12,17 (NT 326)

Svar: “…..dem, der holder _____________ og bevarer ___________________

16.  Hvordan kan jeg sikre mig imod at blive vildledt af Satan?
Es 8,19-20 (GT 692); Joh 7,17 (NT 125); ApG 17,11 (NT 173); 2 Tess 2,10-12 (NT 268)

Svar:      a) Es 8,19-20: Jeg må undersøge, om min religion er i overensstemmelse med ______________ og _____________ (Guds ord).

b) ApG 17,11: Når jeg får “nyt lys” må jeg granske, “om det ____________________ “

c) Joh 7,17: Den, som vil gøre Guds vilje, skal erfare, om _____________________

d) 2 Tess 2,10-12: Jeg må tage imod kærlighed til __________________________

BEMÆRK: Tro ikke alt. Det gælder dit liv. Satans måde at bruge Skriftens ord på fører millioner af mennesker i døden. Prøv enhver lære med Guds ord.

17.  Hvilket farligt dyr sammenlignes Satan med i dag? 1 Pet 5,8 (NT 304); Åb 12,12 (NT 326)

Svar: En __________________ …, fordi han ved, at hans tid er _______________________

BEMÆRK: Satan er klar over, hvor kort tid han har. Hvor er det dog tragisk, at så få mennesker indser dette.

SATANS ENDELIGE SKÆBNE

18.  Hvor vil Satan ende til sidst? Åb 20,10 (NT 333)

Svar: I ____________________________- og ______________________ søen.

19.  Hvad vil resultatet af ilden være for ham?
Ez 28,18-19 (GT 832); Hebr 2,14 (NT 283)

Svar:       a) Ez 28,18: Han vil blive til _____________________ på jorden.

b) Hebr 2,14: Jesus har ved sin død gjort ham ______________________ .

c) Ez 28,19:”…borte er du for ________________________________ .”

20.  Hvordan kan vi besejre Djævelen? Åb 12,11 (NT 326)

Svar:       a) Ved hjælp af ___________________________________________

b) På grund af ____________________________________________

c) Villighed til at gå i _____________________ for sit ønske om
at ære Gud og følge hans vilje.

BEMÆRK: Læs Jak 4,7-9 (NT 298) og se, hvilke andre gode råd du får i din kamp imod Satan.

21.  I lyset af Jesu ufattelige kærlighed til dig og hans indbydelse til dig om at tilhøre ham, vil du da bestemme dig for at:

1. Bede ham om at tage kontrollen over dit liv, og
2. Være et vidne overfor andre om hans kærlighed og kraft, og
3. Betragte dit forhold til Jesus som en sag, der gælder liv eller død.

Svar: _____________________________________________________

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *