I Kristus som den, der herligt fuldbringer genløsningens store værk, ejer bibelen sit fornemste tema. Han er alfa og omega, »troens begynder og fuldender«, den, som udtænkte planen til menneskets frelse, og som vil bringe den til en herlig afslutning. Heb 12,2 Bibelen begynder med hans værk som skaber. Den slutter med hans kommer anden gang som genløser. Han er gennem alle tider emnet for dens pris og genstand for dens forudsigelser. Før mennesket forlod edens have, blev han fremstillet som »kvindens sæd«, der skulle knuse slangens hoved. 1 Mos 3,5 gennem Noa advarede han den ugudelige verden om den kommende syndflod. 1 Pet 3,19-20 Melkisedek, konge i Salem og den højeste Guds præst, var hans repræsentant. Heb 7. Abraham og Isak var forbilleder på ham. Sal 3,16; 4,28 Som profet og leder repræsenteres han af Moses. 5 Mos 18,15 Han var med menigheden i ørkenen (2 Mos 18,15) i en skystøtte om dagen og i en ildstøtte om natten. 2 Mos 13,21 Hans første komme til verden var tydelige forudsagt og tiden for hans åbenbarelse som Messias fastsat ved en bestemt og let forståelig profetisk tidsangivelse. Dan 9,25 Som et synd- og sonoffer lovsynges han i salmerne og profetierne. Som en barmhjertig ypperstepræst, der kan have medlidenhed med vore skrøbeligheder, kundgør apostlene hans pris. Og synerne om den herlighed, der skal åbenbares, når han opretter det rige, hvor synd og død er ukendt, og som aldrig får ende, har fyldt digtere og konger, profeter og apostle med hellig fryd og fremlokket de dejligste sange af himmelsk melodi blandt englenes hærskarer, de ophøjede væsener, der ønsker at skue ind i og udgrunde det forunderlige tema. 1 Pet 1,11-12

Når derfor apostlen byder os at se på Jesus, så er det ikke noget begrænset skue. For at se ham i alle hans veje og alle hans gerninger må blikket fare over hele synskredsen. Ser vi efter alle tings Skaber, da ser vi Jesus. Søger vi efter verdens forløser, da er det Jesus, vi føres hen til. Leder vi efter dem, gennem hvem alle Guds planer iværksættes, da er det Jesus. Ønsker vi at finde et syndoffer så fortjenstfuldt, at det kan sone for syndens dybeste fordærvelse, så finder vi det i Jesus. Tragter vi efter et sonoffer af så stort værd, at Gud kan vedkende sig det som et offer for en skyldig verden, da ser vi atter Jesus. Længes vi efter en, som kan bære menneskenes smerter, sygdomme og sorger og således også vore egne, finder vi ham i vennen Jesus. Ser vi på den menneskelige historiens gang og spørger om betydningen heraf, da finder vi den i Jesu; thi al sand historie er kun en nedtegnelse af Guds planer, der tjener til hans værks fuldbyrdelse i verden. »Oldtidens historie kulminerede ved hans kors; thi mere tids historie har fået sit præg af hans værk.«2 De senere tiders historie bestråles af glansen fra Golgatas høj, og alle begivenheder styres direkte eller indirekte med henblik på, at Guds nåderige hensigt med sit folk kan opnåes. Ser vi på de hellige dødes utallige grave, fæstes vore tanker ved Jesus, der skal opvække dem. Betænker vi de retfærdige levendes skæbne, fæstes vort blik atter ved Jesus; for han kommer for at hente dem. Betragter vi profetierne, ser vi Jesus; for det er om alle tings genoprettelse, der skal fuldbyrdes ved ham, alle de hellige profeter har talt fra verdens begyndelse af. Apg 3,19-21 Og ønsker vi at dvæle ved de helliges fremtidige arv, ser vi atter vor elskede Jesus i al hans herlighed; for det er ham, som opretter riget og byder sin faders velsignede at komme og tage det i eje i al evighed. Matt 25,34 I hvilken retning vi således kaster blikket, oven til eller neden til, på de ting, der er nær, eller de, der er langt borte, på fortiden, nutiden eller fremtiden, i enhver bibelsk læresætning, i enhver praktisk sandhed, enten det gælder alle tings ophav eller alle tings fuldendelse – overalt ser vi Jesus, summen af det hele, begyndelsen og enden, kilden til al forsmag på sand lykke og glæde, han, hvis hele væsen er liflighed, og som er udmærket fremfor titusinde, vort alt i alle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *