I begyndelsen af Bibelen fortælles, hvorledes synden kom til vor Jord. I de sidste kapitler i Bibelen fortælles, hvorledes synden skal fjernes fra Jorden, og kapitlerne ind imellem fortæller, hvordan Gud har handlet i Jordens tragiske situation.

Syndens løn er døden. Rom 6,23 (NT 198) Syndens frygtelige og onde tilstedeværelse kan ikke accepteres, for den bringer hele universet i fare. Syndefaldets store tragedie er vel nok, at da Adam og Eva bestemte sig for at være ulydige imod Gud, blev alle mennesker underlagt synden, og alle står ansigt til ansigt med døden.

Himmelen stod pludselig over for et forfærdeligt problem: enden måtte synden undskyldes og tolereres (og således bringe hele universet i fare), eller også måtte hele menneskeheden dø; men Gud afviste begge løsninger. Han kunne ikke udholde tanken om en adskillelse fra de skabninger, menneskene, som han elskede så højt, men syndens farlige virus måtte heller ikke få lov til at sprede sig.

Gud bestemte sig sig da for en utrolig risikabel, men kærlig handling: han ville sende sin enbårne Søn (selv Gud) til denne verden for at dø i dit og mit sted. Han tog vor skyld og straf, for at vi kan blive frikendt.

Åbenbaringen 14,6 (NT 328) kalder denne plan for det “evige evangelium”. “Evangelium” betyder “gode nyheder”, og vi må erkende, at Guds kærlige frelsesplan ER gode nyheder – både for dig og for mig, ja for ethvert menneske her på Jorden.

LIVETS KRONE I ÅBENBARINGEN

I Åb 2,10 (NT 317) tilbyder Jesus “ livets sejrskrans” til alle sine trofaste efterfølgere. Lykkelige kan vi, igennem ham, tage imod det evige livs gave.

Vigtige spørgsmål trænger sig øjeblikkeligt på:

Hvad skal jeg gøre, for at Jesu offer også må gælde mig?

Hvordan kan jeg vide, at han acceptere mig?

Min tro er så svag. Hvordan kan jeg styrke den?

Hvad er de “gode nyheder” for mig i Åbenbaringen?

I de næste minutter skal vi se nærmere på Guds svar på disse meget vigtige
spørgsmål. Lad der være en bøn i dit hjerte, idet vi skal behandle disse utroligt betydningsfulde temaer.

ÅBENBARINGSBOGEN ÅBENBARER GUDS KÆRLIGHED

 1.  Hvad kaldes Guds store frelsesplan? Åb 14,6 (NT 328)

Svar: Et ________________________________________________________

2.  Hvornår trådte frelsesplanen i kraft? Ef 3,8-9 (NT 249)

Svar: Fra _______________________________________________________

BEMÆRK: Alle de mennesker, som bliver frelst, frelses på grund af Jesu blod. ApG 4,12 (NT 153) Frelsesplanen var den samme for de troende mennesker på Det gamle Testamentes tid, idet de accepterede Jesu blod ved at se fremad mod korset. Vi accepterer det samme blod ved i tro at se tilbage til korset. Sandheden er altså den, at man aldrig kan blive frelst ved blodet fra slagtofre. Hebr 10,4 (NT 289) Ofringerne, som var en del af pagten fra Sinaj, var for den troende en skygge af det, som skulle komme: Frelserens død, som i sandhed ville gøre det muligt for den enkelte at få tilgivelse for sine synder. Hebr 9,15 (NT 288.289) Derfor blev mennesker på Det gamle Testamentes tid også frelst ved tro på det kommende Guds Lam. Joh 1,29 (NT 115)

3.  Hvad skete der, da Adam syndede, og hvorfor? Rom. 5, 12 (NT 196)

Svar:

a. Hvad skete der? _____________ trængte igennem til _______________ b. Hvorfor? Fordi alle har _________________________________________

4.  Hvorfor er det så alvorligt, at vi alle er syndere? Rom. 6, 23 (NT 198)

Svar: Fordi syndens _____________ er _______________________________

5.  Hvad gør synden i vort forhold til Gud? Es 59,2 (GT 731)

Svar: Den ______________________ os, fra _______________________________

6.  Hvad gjorde Jesu død for os? Åb 1,5 (NT 316)

Svar: _______________________ os af vore _______________________________

BEMÆRK: Jesus døde ikke blot for enkelte menneskers synder, men han døde for hele verdens synder. Se 1 Joh. 2, 1-2 (NT 309)

7.  Hvem tog vor skyld og straf på sig? Es 53,6 (GT 728)

Svar: ______________________________________________________________

BEMÆRK: Kapitel 53 i Esajas´ Bog er en betagende gammeltestamentlig profeti om Jesu lidelse og død.

8.  Hvorfor var Gud villig til at give sin Søn for os, og hvorfor var Jesus villig til at dø for os? Joh 3,16 (NT 118); Åb 1,5 (NT 316)

Svar: ______________________________________________________________

JESUS – VOR FRELSER

9.  Hvad må jeg gøre for at få del i Jesu offer? ApG 16,31 (NT 172); Mark 16,16 (NT 69)

Svar: _______________________________________________ på Jesus Kristus.

10.  Hvordan kan du få syndstilgivelse og renselse? 1 Joh 1,9 (NT 309)

Svar: Ved at ______________________________________________ dine synder.

BEMÆRK: At bekende betyder også at vende sig bort fra synden.
Ordsp 28,13 (GT 669)

11.  Hvad ledsages, ifølge Bibelen, anger af? ApG 3,19 (NT 152).

Svar: ____________________________________________________________

BEMÆRK: På det sprog, som Bibelen oprindeligt er skrevet, betyder “anger”: at skifte sind. Man får altså en dyb og inderlig forandring af sin indstilling over for – og holdning til Gud, sig selv og andre. Under Helligåndens vejledning begynder den “omvendte” at se tingene, sådan som Gud ser dem. Omvendelse betyder en ny kurs på livets vej.

12.  Hvad kaldes omvendelses erfaringen i Bibelen? Joh 3,3-7 (NT 117)

Svar:    a) Den kaldes for den nye ______________________________________

b) Hvorfor? Jo, når man er nyfødt, har man ingen fortid. Ved sin omvendelse renses mennesket for synd og begynder et nyt liv, akkurat som et nyfødt barn.

13.  Hvem kommer ind i mit liv ved omvendelsen? Åb 3,20 (NT 319); Ef 3,17-19 (NT 249)

Svar: _____________________________________________________________

BEMÆRK: Når Helligånden påvirker os og leder os til tro og omvendelse, og vi tager imod Jesus som vor personlige frelser og Herre, så:

1.  Kommer Jesus ind i vort liv. Åb 3,20 (NT 319); Ef 3,17.19 (NT 249)
2.  Tilgiver Gud vore synder. 1 Joh 1,9 (NT 309)
3.  Tilregner Gud os Kristi retfærdighed. 2 Kor 5,21 (NT 233)
4.  Tager Gud imod os som sine børn. 1 Joh 3,1-3 (NT 310)

14.  Ved hjælp af hvem vil Jesus tage bolig i os? Joh 14,17 (NT 138)

Svar: ______________________________________________________________

15.  Når Jesus ved Helligånden bor i os, hvilke to ting vil han så gøre for os? Fil 2,13 (NT 255); Ez 36,25.27 (GT 841)

Svar: Både at ____________________________ og at ______________________

BEMÆRK: Jesus giver os 1) et villigt sind, og så giver han os 2) kraften til at gøre hans vilje.

JESUS – VOR HERRE

16.  Hvorfor kan jeg føle glæde, tillid og lettelse over at have erfaret den nye fødsel? Fil 1,6 (NT 253.254); Jud 24.25 (NT 316 )

Svar: “Han, som har _____________ sin gode gerning i jer, vil _________________den indtil _________________________________________”

BEMÆRK: Jesus virker i mig og for mig. Jeg kan være helt rolig, for min frelse er grundlagt på hans evne til at gøre det, og ikke på min egen.

17.  Hvad er menneskets store dilemma? Es 53,6 (GT 728)

Svar: “Vi vendte os ______________________ sin __________________________

BEMÆRK: Jesus må krones som både frelser og Herre i mit liv. De fleste mennesker synes, at det er lettere at gøre ham til frelser (alle vil gerne frelses), end at gøre ham til deres Herre, for det ville betyde, at han skulle bestemme over deres liv – give anvisninger for hele livet. Jeg skulle altså følge ham i alt og ikke gå mine egne veje. Der er ikke mange mennesker, som ønsker, at andre skal bestemme over deres liv, end ikke om det er Jesus. Tanken ligger os meget fjern, og det er netop dette, som er roden til synd. Derfor døde Jesus.

18.  Hvor vanskeligt kan det blive for mig at lade Herren lede mig, sådan som han ser det er bedst for mig? Matt 5,29-30 (NT 6)

Svar: Det kan være lige så vanskeligt som at skulle rive et ____________________ ud, eller hugge en ________________________af.

19.  Hvorfor er det så livsvigtigt for mig at krone Jesus som Herre og lade ham styre og lede mit liv? 1 Mos 1,26-27 (GT 1.2); 1 Pet 1,22-23 (NT 301); Kol 3,8-10 (NT 261)

Svar: Så at han kan genskabe mig i sit ____________________________

BEMÆRK: I begyndelsen blev mennesket skabt i Guds billede. 1 Mos 1,26-27 (GT 1.2) Synden har næsten udslettet dette billede i mennesket,men det er evangeliets plan at genskabe det i os. Ved omvendelsen dør det gamle liv, og et nyt liv,som stammer fra den nye fødsel, begynder.Men, akkurat som ved enhver naturlig fødsel, så er det ikke nok at blive født, der må også ske en vækst.Ef 4,15 (NT 250) Væksten i en kristens liv er netop det, som genskaber det samme billede af Gud, i hvilket vi blev skabt. Hvis jeg lader Jesus få lov til at dvæle i mig og lader ham styre mit liv, vil han genskabe Guds billede i mig. Kol 1,27 (NT 259); Gal 2,20 (NT 242)

JESUS TAGER IMOD OS

20.  Hvordan kan vi vide, at Jesus tager imod os, når vi beder ham om det? 1 Joh 1,9 (NT 309); Tit 1,2 (NT 278)

Svar: Gud har lovet det, og han _____________________________________ ikke.

BEMÆRK: Vi frelses af Guds nåde ved tro. Ef 2,8-9 (NT 248) Jesus har lovet os frelse og godtagelse. Han kan ikke lyve. Når jeg da beder ham om frelse og giver mig selv til ham, så får jeg den i det samme øjeblik, netop fordi han har lovet det. “Tro” betyder, at jeg tager imod og gør krav på frelsen med det samme, fordi han har lovet det; ikke fordi jeg hverken kan føle det eller se en forskel.

21.  Hvordan kan jeg styrke min tro? Rom 10,17 (NT 203); Matt 4,4 (NT 3.4): Sl 119,11 (GT 635)

Svar: Ved at studere __________________________________________________

BEMÆRK: Alle har tro. Rom 12,3 (NT 205) Vi styrker vor tro ved at studere Guds Ord, og dette er jo netop hovedformålet med dette studie.

22.  Hvordan vil en sand omvendelse forandre mit liv?

Svar:

a) Joh 13,35 (NT 137); 1 Joh 3,14 (NT 310.311); Matt 5,44 (NT 6): Jeg vil begynde at _________________________________ min næste.

b) 2 Kor 5,17 (NT 232); Min livsstil vil blive __________________________

c) 1 Joh 3,22 (NT 311): Jeg vil være villig til at holde hans ______________,

og jeg vil ønske at gøre det, som er ham __________________________.

d) Rom 12,1-2 (NT 205): Jeg vil begynde at forstå og vide, hvad der er Guds ________________ for mig.

e) ApG 4,19-20 (NT 153); ApG 1,8 (NT 149); Mark 5,19 (NT 50): Jeg vil ønske at fortælle andre, hvilke ___________________________ ting Gud har _____________ for mig.

f) ApG 4,31 (NT 154); Luk 11,13 (NT 90); Ef 6,18 (NT 253): Jeg vil ønske at samtale med Gud i ________________________________

BEMÆRK: Den store forskel er, at jeg efter min omvendelse har et virkeligt
ønske om, at Gud må få sin vilje opfyldt i mig. jeg vil ønske, at hans
Helligånd må lede mig. Rom 8,9.14 (NT 199)

23.  Hvordan benævnes Jesu frelse? Rom 6,23 (NT 198)

Svar: ______________________________________________________________

24.  Bibelen fortæller helt klart, at mange mennesker vil gå fortabt. Men hvis Jesu kærlighedshandling er en nådegave, hvorfor vil da alle disse mennesker gå fortabt? Es 1,19-20 (GT 686)

Svar: “Lyder I _________________________________, skal I æde landets goder; står I _______________________________________ imod, skal I ædes af sværd.

BEMÆRK: Gaven er gratis, men jeg må være villig til at tage imod den, ellers kan Jesus ikke hjælpe mig.

DE GODE NYHEDER I ÅBENBARINGEN

25.  Hvilke fem store sandheder om Jesu frelsesplan fortælles der om i Åbenbaringsbogen? Åb 1,18 (NT 317)

Svar 1: a) Jesus ____________________________________________________

              b) Han har ________ til _________________ og _________________

GODE NYHEDER! Jesus er en levende frelser, som har magt over døden og dødsriget.

Svar 2: Åb 5,9 (NT 320): Han blev ___________________, og har med sit

blod ____________________________ mennesker af alle folkeslag.

GODE NYHEDER! Hans offer var for dig og mig personligt.

Svar 3: Åb 7,14 (NT 322); 19,8 (NT 332); Han giver os

               ____________________________________ klædninger.

GODE NYHEDER! Jesu retfærdighed (de hvide klædninger) er en gave. Jeg kan ikke fortjene den. Det er et stort mirakel, at Jesus tilbyder den helt uden omkostninger for os.

Svar 4: Åb 14,6.7.12.14. (NT 328): Evangeliet skal forkyndes for alle

_________________________ og ______________________________

og __________________________ og __________________________

GODE NYHEDER! Jesus vil ikke overse et eneste menneske. Enhver af os er utrolig betydningsfuld for ham.

Svar 5: Åb 21,6 (NT 334): Hvis jeg tørster efter ham, vil han give

mig af ______________ med _____________________________ uforskyldt.

GODE NYHEDER! Jesu andel i frelsen består af kraft, mirakler, kærlighed, tilgivelse og nåde. Min andel består af en tørst, et ønske, efter hans frelse.

26.  Man kan vel næsten ikke tænke sig den mulighed, at en eneste af læserne af dette studie skulle forkaste Jesu tilbud om tilgivelse, renselse og gendannelse i hans billede! Jesus ønsker at udføre mirakler på vore vegne. Det er op til dig netop nu at tage imod hans frelsesplan, eller at forny din bekræftelse.

Svar: ______________________________________________________________

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *