Dette kapitel er bygget op over Josua 10,40-43; 11;14-22                                                                       PP 510

Efter sejren ved Bet-Horon blev det sydlige Kanaan hurtigt erobret. “Således slog Josua hele landet, bjerglandet, sydlandet, lavlandet. Og alle hine konger og deres lande undertvang Josua med eet slag; thi Herren, Israels Gud, kæmpede for Israel. Derpå vendte Josua med hele Israel tilbage til lejren i Gilgal.”

Stammerne i det nordlige Palæstina blev forfærdede over Israels hæres fremgang og sluttede sig sammen imod dem. Lederen af dette forbund var Jabin, som var konge af Hazor, der lå vest for Meroms vand. “Og de drog ud med alle deres hære.” Dette var den største hær, israelitterne nogensinde havde stået overfor i Kanaan. Kongerne drog ud med “krigsfolk talrige som sandet ved havets bred, og med en stor mængde heste og stridsvogne. Alle disse konger slog sig sammen og kom og lejrede sig i forening ved Meroms vand for at angribe Israel”. Ved denne lejlighed fik Josua igen et opmuntrende budskab: “Frygt ikke for dem! Thi i morgen ved denne tid vil jeg lade dem ligge faldne foran Israel.”

Josua angreb de forenede hæres lejr ved Meroms vand og slog dem fuldstændig. “Herren gav dem i Israels hånd, så de slog dem og forfulgte dem og huggede dem ned, så ikke en eneste af dem blev tilbage.” Israelitterne måtte ikke beholde vognene og hestene, som havde været kanaanæernes stolthed. På Guds befaling blev vognene brændt og hestene lammet, så de ikke kunne bruges til krig mere. Israelitterne skulle ikke sætte deres lid til vogne og heste, men til “Herren deres Guds navn”.

Byerne blev erobret én efter én, og de sammensluttede stammers hovedby, Hazor, blev brændt.

PP 511

Krigen varede i flere år, men da den sluttede, var Josua herre over Kanaan. “Og landet fik ro efter krigen.”

Selv om kanaanæernes magt var blevet knækket, var de ikke blevet fordrevet. Mod vest havde filisterne endnu en frugtbar slette langs havet, og nord herfor boede sidonierne. Libanon var også i dette folks besiddelse, og landet mod syd, i retning af Egypten, var stadig i Israels fjenders hånd.

Men Josua skulle ikke fortsætte krigen. Der ventede den store fører en anden opgave, inden han nedlagde sit hverv som Israels leder. Hele landet skulle deles mellem stammerne. Det gjaldt både de områder, der allerede var erobret, og de distrikter, som endnu ikke var underlagt Israel. Stammerne havde pligt til selv at underlægge sig det område, som de skulle arve. Hvis folket viste troskab over for Gud, ville han drive deres fjender bort foran dem, og han lovede dem endog endnu større besiddelser, hvis de ville holde hans pagt.

Josua, ypperstepræsten Eleazar og overhovederne for stammernes fædrenehuse skulle udskifte landet, og de enkelte stammers besiddelser blev fordelt ved lodkastning. Moses havde selv bestemt, hvor grænserne skulle gå, når landet blev delt mellem stammerne efter Kanaans indtagelse, og han havde også udvalgt et overhoved fra hver stamme til at bistå med udskiftningen af landet. Levis stamme, der var knyttet til arbejdet ved helligdommen, deltog ikke i denne lodtrækning, men den fik tildelt 48 byer i forskellige dele af landet som arvelod.

Inden udskiftningen af landet tog sin begyndelse, fremkom Kaleb og overhovederne for hans stamme med en speciel anmodning. Næst efter Josua var Kaleb den ældste mand i Israel. Kaleb og Josua var de eneste af spejderne, der aflagde en positiv beretning om det forjættede land og opmuntrede folket til at drage op og tage det i besiddelse i Herrens navn. Nu mindede Kaleb Josua om det løfte, der dengang blev givet som belønning for hans trofasthed. “Det land, din fod har betrådt, skal være din og dine efterkommeres arvelod til evig tid, fordi du har vist Herren min Gud fuld lydighed.” Han bad derfor om at få Hebron. Her havde Abraham, Isak og Jakob haft deres hjem i mange år, og her lå Makpelas hule, hvor de var begravet.

PP 512

Hebron var beboet af de frygtede anakitter, der var så store, at de havde gjort spejderne skrækslagne, og disse slog til gengæld modet ned hos hele Israel. Kaleb nærede et brændende ønske om at få dette sted som arvelod, og han bad om at få det i tillid til Guds hjælp.

Og se, nu har Herren opfyldt sit ord, sagde han, og holdt mig i live fem og fyrretyve år, siden dengang Herren talede dette ord til Moses, ….. og se, jeg er nu fem og firsindstyve år. Endnu den dag i dag er jeg rask og rørig som på hin dag, da Moses udsendte mig; nu som da er min kraft den samme til kamp og til at færdes omkring. Så giv mig da dette bjergland, som Herren dengang talte om; du hørte det jo selv. Thi der bor anakitter der, og der er store, befæstede byer; måske vil Herren være med mig, så jeg kan drive dem bort, som Herren har sagt! Judas øverster sluttede op om denne anmodning. Judas stamme havde valgt Kaleb til at bistå med udskiftningen af landet, og for at det ikke skulle se ud, som om han havde benyttet denne tillidspost til sin egen fordel, besluttede han at tage disse mænd med sig, da han henvendte sig til Josua med sin anmodning.

Han fik øjeblikkelig, hvad han ønskede. Der fandtes næppe nogen, som var bedre egnet til at erobre denne stærke fæstning end Kaleb. “Da velsignede Josua ham, og han gav Kaleb, Jefunnes søn, Hebron til arvelod, fordi han viste Herren, Israels Gud, fuld lydighed.” Kalebs tro var akkurat lige så stor nu, som da han imødegik spejdernes dårlige beretning. Han havde stolet på, at Gud ville opfylde sit løfte om at give sit folk Kanaan, og havde derved vist Herren fuld lydighed. Han havde udstået den lange ørkenvandrings strabadser sammen med sit folk og oplevet de skyldiges skuffelser og delt deres byrder. Til trods herfor beklagede han sig ikke, men priste Gud, fordi han i sin nåde havde bevaret ham i ørkenen, da hans brødre blev dræbt. Herren havde bevaret Kaleb under alle vanskelighederne, farerne og plagerne i ørkenen og under krigen i Kanaan. Trods sine godt firs år var han stadig rask og rørig. Han bad ikke om at få et landområde, som allerede var erobret, men anmodede om at få det sted, som spejderne havde anset for at være næsten uindtageligt. Ved Guds hjælp ville han vriste denne fæstning ud af hænderne på de kæmper, som havde fået Israels tro til at vakle. Kalebs bøn var ikke dikteret af higen efter ære eller selvophøjelse. 

PP 513

Den tapre, gamle kriger ville gerne gøre en indsats, som kunne ære Gud og tilskynde stammerne til at underlægge sig det land fuldstændig, som deres fædre havde anset for uindtageligt.

Kaleb fik den arvelod, han havde ønsket sig fyrre år tidligere, og i tillid til Guds hjælp drev han “de tre anakitter bort derfra”. Kalebs iver kølnedes ikke, da han havde sikret sig selv og sit hus en arvelod. Han trak sig ikke tilbage for at nyde det, han havde fået i eje, men drog ud for at foretage nye erobringer til gavn for nationen og til ære for Gud.

Kujonerne og oprørene var omkommet i ørkenen, men de retfærdige spejdere kom til at spise af druerne fra Esjkoldalen. Deres tro afgjorde deres skæbne. Det gik de vantro, som de havde frygtet. Stik imod Guds løfte havde de sagt, at det var umuligt at indtage Kanaan, og de kom heller ikke derind. Men de, der stolede på Gud og fæstnede sig mere ved deres almægtige hjælpers magt end ved de vanskeligheder, som ventede dem, kom ind i det herlige land. Det var ved tro, at de gamle helte besejrede riger, undflyede sværds od, fik styrke efter svaghed, blev helte i krig, slog fjendehære på flugt”. Hebræerne 11,33-34. “Dette er den sejr, som har sejret over verden: vor tro.” 1 Johannes 5,4.

Der var også nogle andre, der gjorde krav på et område af landet, men de havde en helt anden indstilling end Kaleb. Det var Josefs børn, Efraims stamme og Manasses halve stamme. Disse stammer krævede en dobbelt arvelod, fordi de var så talstærke. De havde fået tildelt den rigeste del af landet, indbefattet Sarons frugtbare slette, men mange af de vigtigste byer i dalen var stadig i kanaanæernes besiddelse, og de nævnte stammer ville helst undgå de anstrengelser og farer, der var forbundet med at erobre disse dele af landet, og ønskede at få et ekstra stykke af det område, der allerede var erobret. Efraim var en af de største stammer i Israel. Josua hørte til denne stamme, og derfor mente stammens medlemmer, at der burde vises dem særlige hensyn. “Hvorfor har du kun givet mig én lod og én part til arvelod,” spurgte de, “skønt jeg er et talrigt folk?” Men det var umuligt at få den ubestikkelige leder til at vige en tomme fra retfærdig- hedens slagne vej.

Han svarede: “Når du er et talrigt folk, så drag op i skovlandet og ryd dig jord der i perizzitternes og 

PP 514

refaitternes land, siden Efraims bjergland er dig for trangt!”

Deres svar afslørede den virkelige grund til deres klage. De havde hverken tro eller mod nok til at drive kanaanæerne bort. “Bjerglandet er os ikke nok,” sagde de, “og alle kanaanæerne, som bor på slettelandet, har jernbeslagne vogne!”

Israels Gud havde lovet at hjælpe sit folk, og hvis efraimitterne havde været i besiddelse af Kalebs mod og tro, kunne ingen fjende have holdt stand over for dem. Josua imødegik deres åbenbare forsøg på at undgå vanskeligheder og farer. “Du er et talrigt folk og har stor kraft,” sagde han, “du skal drive kanaanæerne bort, selv om de har jernbeslagne vogne; du er nemlig stærkere end de.” Han brugte deres egne argumenter imod dem. Når de var et stort folk, som de påstod, skulle de også kunne klare sig selv ligesom deres brødre. Når Gud var med dem, behøvede de ikke at frygte for fjendernes jernbeslagne vogne.

Folket havde hidtil haft deres hovedkvarter i Gilgal, der også havde været hjemsted for tabernaklet. Nu skulle dette flyttes til den lille by Silo, der lå i Efraims område. Denne by lå næsten midt i landet og var centralt beliggende for alle stammerne. I denne del af landet var fjenderne fuldstændig besejret, så der var ikke fare for, at de tilbedende ville lide overlast fra deres side. “Hele israelitternes menighed kom sammen i Silo, og de rejste åbenbaringsteltet der.” De stammer, der stadig boede i lejren i Gilgal, da tabernaklet blev flyttet, fulgte med og slog sig ned i nærheden af Silo. Her blev de boende, til de flyttede ud til deres arvelod.

Arken blev stående i Silo i tre hundrede år. Da faldt den i filisternes hænder på grund af Elis hus synder, og Silo blev lagt i ruiner. Arken blev aldrig flyttet tilbage til tabernaklet i Silo. Helligdomstjenesten blev til sidst overflyttet til templet i Jerusalem, og Silo mistede sin betydning. Nu er der kun ruinerne tilbage af denne by. Længe efter blev Jerusalem mindet om Silos skæbne. “Gå dog hen til mit hellige sted Silo,” sagde Herren ved profeten Jeremias, “hvor jeg først stedfæstede mit navn, og se, hvad jeg gjorde ved det for mit folk Israels ondskabs skyld ….. Derfor vil jeg gøre med huset, som mit navn nævnes over, og som I stoler på, og med 

PP 515

stedet, jeg gav Eder og Eders fædre, ligesom jeg gjorde med Silo.” Jeremias 7,12-14.

Da israelitterne var færdige med udskiftningen af landet, og alle stammerne havde fået tildelt deres arvelod, fremkom Josua med sit ønske. Han havde ligesom Kaleb fået løfte om en særskilt arvelod, men bad blot om en enkelt by. Og de gav ham den by, han udbad sig, ….. og han befæstede byen og bosatte sig der. Byen blev kaldt Timnat-Sera, den part, som er tilbage, som et stadigt vidnesbyrd om den ædle karakter og uselviske ånd, byens erobrer besad. Han gjorde nemlig ikke krav på at få det første, der blev erobret af landet, men ventede, til de ringeste i hans folk havde fået deres arvelod.

Seks af levitternes byer – tre på hver side af Jordan – blev udpeget til at være tilflugtsbyer. Her kunne manddrabere søge tilflugt. Moses havde sagt, at israelitterne skulle udse sig disse byer, for at “en manddraber, der begår et drab af vanvare, kan ty derhen. I disse byer skal I have ret til at søge tilflugt for blodhævneren, for at ikke manddraberen skal dø, før han er blevet stillet for menighedens domstol”. 4 Mosebog 35,11-12. Denne nådige foranstaltning blev truffet, fordi det var en gammel skik, at et mord blev hævnet af den dræbtes nærmeste slægtning eller arving. Hvis der ikke var tvivl om skyldspørgsmålet, var det ikke nødvendigt at vente på dommernes afgørelse. Hævneren måtte forfølge morderen overalt og dræbe ham, hvor han fandt ham. Herren fandt det ikke belejligt at ophæve denne skik på det tidspunkt, men han skabte en udvej, så at de, der begik drab af vanvare, kunne redde livet.

Tilflugtsbyerne var beliggende således, at de kunne nås fra alle dele af landet i løbet af en halv dag. Vejene til disse byer skulle altid være i orden, og de skulle være afmærket med skilte, hvorpå ordet “tilflugt” stod skrevet med store, tydelige bogstaver, så den flygtende ikke blev opholdt et eneste øjeblik. Både hebræerne, de fremmede og de besøgende kunne søge tilflugt i disse byer. Den uskyldige måtte ikke dræbes overilet, men på den anden side skulle den skyldige heller ikke slippe for straf. Flygtningens sag skulle bedømmes retfærdigt af de lovlige myndigheder, og han skulle kun nyde beskyttelse i tilflugtsbyen, hvis han blev kendt uskyldig 

PP 516

i overlagt mord. De skyldige blev udleveret til blodhævneren, og de, der havde krav på beskyttelse, fik det kun, hvis de blev i tilflugtsbyen. Hvis nogen gik uden for de afstukne grænser, og han blev fundet af blodhævneren, måtte han bøde med livet, fordi han havde tilsidesat Herrens forskrifter. Først når ypperstepræsten døde, måtte de, der havde søgt beskyttelse i tilflugtsbyerne, vende tilbage til deres ejendom.

I mordsager måtte den anklagede ikke dømmes på et enkelt vidnes udsagn, selv om omstændighederne tydede på, at han var skyldig. Herren sagde: “Når nogen slår et menneske ihjel, må man kun dræbe manddraberen efter flere vidners udsagn. Et enkelt vidnes udsagn er ikke nok til en dødsdom.” 4 Mosebog 35,30. Det var Kristus, der gav Moses disse love til Israel, og da Den store Lærer selv var hos sine disciple på Jorden og lærte dem, hvorledes man skal behandle dem, der fejler, gentog han, at ét menneskes vidnesbyrd ikke er tilstrækkeligt til at frikende eller dømme. Stridsspørgsmål skal ikke afgøres på grundlag af ét menneskes synspunkter og meninger. I alle sådanne tilfælde kræves der to eller flere vidners udsagn, og disse skal dele ansvaret, for at “enhver sag kan blive afgjort efter to eller tre vidners udsagn”. Mattæus 18,16.

Hvis et menneske, som var anklaget for mord, blev kendt skyldigt, kunne dets liv ikke reddes ved forsoning eller løsepenge. “Om nogen udøser menneskers blod, ved mennesker skal hans blod udøses.” 1 Mosebog 9,6. “I må ikke tage mod sonebøde for en manddraber, når han har forbrudt sit liv; han skal lide døden.” De skulle “rive ham bort fra mit alter, for at han kan lide døden”. Sådan lød Guds befaling. “Landet får kun soning for det blod, der er udgydt deri, ved dens blod, der har udgydt det.” 4 Mosebog 35,31.33; 2 Mosebog 21,14. Nationens sikkerhed og renhed krævede, at morderens synd blev straffet hårdt. Kun Gud kan skænke menneskene livet, og det skal værnes og betragtes som helligt.

Tilflugtsbyerne i det gamle Israel var et symbol på den tilflugt, som er blevet tilvejebragt gennem Kristus. Den nådige frelser, der udpegede de midlertidige tilflugtsbyer, tilvejebragte et sikkert tilflugtssted for dem, der har overtrådt Guds lov, da han udgød sit eget blod. Her kan de søge tilflugt imod den anden død. Ingen magt kan rive de sjæle, der beder ham om nåde, ud af hans hænder. “Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som 

PP 517

er i Kristus Jesus.” “Hvem er den, som fordømmer? Kristus er den, som er død, ja, meget mere: som er opstanden, som er ved Guds højre hånd, som også går i forbøn for os,” for at vi “skulle have en stærk trøst, når vi søgte vor redning i at gribe det håb, der ligger rede til os”. Romerne 8,1.34; Hebræerne 6,18.

Den, der flygtede til en tilflugtsby, kunne ikke gøre ophold undervejs. Han rejste fra sin familie og sit arbejde. Han havde ikke tid til at tage afsked med sine kære. Hans liv var i fare, og alt andet måtte vige for hensynet til hans sikkerhed. Han glemte sin træthed og ænsede ikke sine vanskeligheder. Flygtningen vovede ikke at sagtne farten et eneste øjeblik, før han var inden for byens mure.

Synderen trues af den evige død, indtil han har søgt ly hos Kristus. Ligesom en flygtning, som var på vej til tilflugtsbyen, kunne miste sin eneste chance for at redde livet, således kan sjælen blive ruineret på grund af tøven og ligegyldighed. Den store modstander Satan er på jagt efter hvert eneste menneske, som overtræder Guds hellige lov, og den, der ikke er klar over sin fare og ikke bestræber sig alvorligt på at søge ly hos den evige klippe, vil blive ødelæggerens bytte.

Hvis en fange vovede sig uden for tilflugtsbyen, var han prisgivet blodhævneren. Således lærte folket at rette sig efter de forskrifter, som Gud i sin uendelige visdom havde givet for at beskytte dem. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at synderen tror på Kristus for at få syndstilgivelse; han skal i tro og lydighed blive i ham. “Thi synder vi med vilje efter at have lært sandheden at kende, gives der ikke mere noget offer for vore synder, men en frygtelig forventning om dom og en nidkærheds brand, som skal fortære de genstridige.” Hebræerne 10,26-27.

Gads og Rubens stamme og Manasses halve stamme havde fået deres arvelod inden overgangen over Jordan. De store, højtliggende sletter og frodige skove i Gilead og Basan rummede udstrakte græsgange til hjordene og øvede stor tiltrækning på et hyrdefolk. Der fandtes ikke engang sådanne områder i selve Kanaan, og rubenitterne, gaditterne og Manasses halve stamme ville gerne bosætte sig her. De havde lovet at sende et passende antal våbenføre mænd med deres brødre over Jordan for at kæmpe sammen med dem, indtil også de havde fået deres arvelod. Dette løfte havde de trofast opfyldt.

PP 518

Da de ti stammer gik ind i Kanaan, drog 40.000 af “rubenitterne, gaditterne og Manasses halve stamme” “rustede til strid” foran Herren over til Jerikos sletter til kamp”. Josua 4,12-13. I flere år havde de kæmpet tappert side om side med deres brødre. Nu var tiden kommet, da de skulle tilbage til deres eget land. Deres våbenfæller delte byttet med dem, og de vendte “tilbage til deres telte med store rigdomme, med kvæg i mængde, med sølv og guld, kobber og jern og klæder i stor mængde”. Alt dette skulle de dele med dem, der var blevet hjemme hos deres familier og hjorde.

De skulle nu bo i nogen afstand fra Herrens helligdom, og det var med bange anelser, at Josua så dem drage af sted. Han vidste, at de i deres ensomhed ville blive hårdt fristet til at efterligne de skikke, som blev praktiseret af de hedenske stammer, der boede ved deres grænser.

Mens Josua og de øvrige israelitiske ledere endnu gik med disse tunge tanker, fik de en mærkelig meddelelse. De hørte, at rubenitterne, gaditterne og Manasses halve stamme havde bygget et stort alter i lighed med brændofferalteret i Silo i nærheden af det sted, hvor israelitterne foretog deres mirakuløse overgang over Jordanfloden. Ifølge Guds lov var det forbudt at tilbede andre steder end ved helligdommen, og overtrædelse af dette forbud straffedes med døden. Hvis det var hensigten at tilbede ved dette alter, ville folket blive ledt bort fra den sande tro, hvis der ikke blev grebet ind.

Folkets repræsentanter samledes i Silo og foreslog i øjeblikkets ophidselse og harme, at man straks skulle drage i krig mod overtræderne. De mere besindige iblandt dem rådede dog til, at man først skulle sende en deputation til rubenitterne, gaditterne og Manasses halve stamme for at få en forklaring på deres adfærd, og dette forslag blev vedtaget. Der blev udvalgt ti øverster, én fra hver af Israels stammer. Deputationens leder var Pinehas, der havde udmærket sig ved sin nidkærhed, da folket holdt til med Baal-Peor.

Det var forkert af rubenitterne, gaditterne og Manasses halve stamme at gennemføre en plan, der vakte en så alvorlig mistanke, uden at forklare formålet dermed. Udsendingene anså det for givet, at deres brødre var skyldige, og irettesatte dem skarpt. De beskyldte dem for at gøre oprør imod Herren og opfordrede dem til at tænke på, hvorledes Israel var blevet straffet, da de holdt til med Baal-Peor. På Israels vegne sagde Pinehas til

PP 519

Gads og Rubens børn, at hvis de ikke ønskede at bo i et land, hvor der intet brændofferalter var, ville deres brødre på den anden side af floden med glæde dele deres besiddelser og deres forrettigheder med dem.

De anklagede svarede, at de ikke havde haft i sinde at benytte deres alter til at ofre på; det skulle blot være et vidne om, at de havde samme tro som deres brødre i Kanaan, selvom floden dannede et skel imellem dem. De frygtede for, at deres børn i fremtiden ville blive udelukket fra tabernaklet og anset for at stå uden for Israels menighed. Hvis det skete, ville dette alter, der var bygget ligesom Herrens alter i Silo, være et vidnesbyrd om, at dets bygmestre også tjente den levende Gud.

Udsendingene var meget glade for denne forklaring og rejste straks hjem for at aflægge beretning til dem, der havde udsendt dem. Tanken om krig blev opgivet, og hele folket glædede sig og takkede Gud.

Gads og Rubens børn forsynede nu deres alter med en indskrift, som forklarede, hvorfor alteret var bygget. De sagde; “Det skal være vidne mellem os om, at Herren er Gud!” Således prøvede de at forebygge misforståelser i fremtiden og at fjerne alt, hvad der kunne friste dem.

En lille misforståelse kan ofte give anledning til alvorlige vanskeligheder, selv mellem mennesker med de bedste motiver. Hvis der ikke vises høflighed og forståelse i sådanne tilfælde, kan det få de alvorligste og mest skæbnesvangre følger. De ti stammer huskede, hvorledes Gud i Akans tilfælde havde straffet folket, fordi de ikke havde været på vagt og opdaget de synder, der gik i svang iblandt dem. De ville ikke begå den samme fejl en gang til, men denne gang gik de til den modsatte yderlighed. I stedet for at rette en høflig forespørgsel til deres brødre for at lære sagens rette sammenhæng at kende fordømte de dem. Hvis gaditterne og rubenitterne havde svaret i samme ånd, ville der være udbrudt krig. Selv om det er vigtigt ikke at se igennem fingre med synden, er det ikke mindre betydningsfuldt, at man undgår at dømme hårdt og at nære ubegrundet mistanke.

Mange mennesker er alt for hårde ved dem, som de mener bærer sig forkert ad, mens de er meget sarte over for kritik af dem selv. Det er aldrig lykkedes at få mennesker til at holde op med at gøre det forkerte ved at kritisere og bebrejde dem. Tværtimod er mange blevet drevet længere bort fra rettens vej, når de er blevet behandlet på den måde, og har til sidst forhærdet deres hjerte. 

PP 520

Ved at vise venlighed, høflighed og overbærenhed kan man frelse de fejlende og skjule en mangfoldighed af synder.

Rubenitternes og deres medbrødres kloge optræden er eksemplarisk. Skønt de blev misforstået og alvorligt irettesat, da de bestræbte sig på at fremme den sande tro, blev de ikke bitre. De hørte høfligt og tålmodigt på deres brødres anklager, før de forsøgte at forsvare sig, og da de fik ordet, gjorde de grundigt rede for deres motiver og beviste deres uskyld. Det førte til, at den uoverensstemmelse, som truede med at få de alvorligste følger, blev ordnet i al fredelighed.

Når et menneske har retten på sin side, har det også råd til at være behersket og hensynsfuldt, selv om det bliver anklaget med urette. Gud har kendskab til alt det, som mennesker opfatter og fortolker forkert, og vi kan roligt lægge vor sag i hans hænder. Vi kan være lige så sikre på, at han vil forsvare dem, der sætter deres lid til ham, som at han vil finde de skyldiges synd. Når mennesker drives af Kristi Ånd, er de i besiddelse af den kærlighed, der betegnes som langmodig og mild.

Det er Guds vilje, at der skal råde enhed og broderkærlighed blandt hans folk. Lige før sin korsfæstelse bad Kristus om, at hans disciple måtte være eet, ligesom han var eet med Faderen, for at verden måtte tro, at Gud havde sendt ham. Denne gribende og vidunderlige bøn gælder til alle tider, også vor tid, for han sagde: “Ikke alene for disse beder jeg, men også for dem, som ved deres ord kommer til tro på mig.” Johannes 17,20. Vi bør stadig bestræbe os på at opnå denne enhed uden at opgive et eneste af sandhedens principper. Dette er tegnet på, at vi er Kristi disciple. Jesus sagde: “Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, om I har indbyrdes kærlighed.” Johannes 13,35. Apostlen Peter giver menigheden denne formaning: “Vær alle enssindede, medfølende, kærlige imod brødrene, barmhjertige, ydmyge; gengæld ikke ondt med ondt, eller skældsord med skældsord, men velsign derimod; thi til at arve velsignelse blev I kaldet.” 1 Peter 3,8-9.