Der blev jubel i himlen, da Kristus udråbte: “Det er fuldbragt!” Striden mellem Kristus og Satan angående frelsesplanens udførelse var forbi. Den ånd, som besjælede Satan i hans virksomhed, havde fæstet dybe rødder i menneskebørnenes hjerter. Hvis Satan havde fået uindskrænket magt, ville det have resulteret i verdens undergang. Han viste sit uforsonlige had mod Guds Søn ved den måde, hvorpå han behandlede ham, medens han var i verden. Den faldne fjende havde lagt planerne både for Kristi forrådelse, forhør og korsfæstelse. Hans had, som blev ført ud i livet da Guds Søns blev ihjelslået, og Satans sande djævelske væsen blev åbenbaret for alle skabninger, som ikke var faldet på grund af synd.

De hellige engle blev forfærdede over, at en, som før havde været iblandt dem, kunne falde så dybt, at han kunne tillade sådanne grusomheder. Dersom de nogensinde havde følt medynk med Satan eller beklaget, at han blev forvist fra himlen, så blev disse følelser nu aldeles udslukkede. At han lod sin misundelse gå så vidt, at han således hævnede sig på en uskyldig person, var nok til at afklæde ham den lysende engleskikkelse, som han havde påtaget sig, og at åbenbare den hæslighed, som den skjulte. Men at han udviste en sådan ondskab mod Guds egen Søn, der på en uhørt måde havde fornægtet sig selv og elsket dem, som var skabt i hans billede, så højt, at han steg ned fra himlen og påtog sig deres faldne natur, var en så afskyelig forbrydelse mod himlen, at englene gyste af skræk og forfærdelse, og de sønderrev for evigt det sidste medfølelses bånd, som nogensinde havde bundet Satans og den himmelske verden sammen. Satan havde anstrengt sig overmåde mod Jesus fra den tid, da han åbenbarede sig som et barn i Bethlehem. Han havde forsøgt på enhver mulig måde, at forhindre ham fra at udvikle en fuldkommen barndom, en fejlfri manddom, en hellig virksomhed som prædikant og et evigt offer, idet han uden den mindste lyd hengav sit liv for menneskenes synder. Men Satan var ikke i stand til at gøre ham mismodig eller at drive ham bort fra den gerning, som han var kommet til jorden for at udføre. Satans vrede stormede løs på ham fra ørkenen til Golgatha. Men jo mere ubarmhjertig den rasede, des fastere klyngede Guds Søn sig til sin Faders hånd og arbejdede sig fremad på den blodbestænkte sti, der lå foran ham. Enhver bestræbelse, som Satan gjorde for at nedtrykke og overvælde ham, lod kun Kristi pletfri væsen vise sig i et endnu renere lys.

Striden mellem Kristus og Satan, havde nu fuldstændig retfærdiggjort Guds karakter i hans handling, da han forviste den faldne engel fra himlen – ham, som engang havde været den ypperste næst efter Kristus. Hele himlen og de kloder, som ikke var faldne på grund af synd, havde været vidner til striden mellem Kristus og Satan. Med hvilken spændt interesse havde de ikke set ned på slutningsscenen i denne kamp! De havde set Frelseren træde ind i Getsemane have. De havde set, at et rædselens mørke, som man aldrig før havde kendt, nedbøjede hans sjæl. En overvældende sjælekval havde fremtvunget det bitre råb, af hans læber, om der var muligt, at denne kalk måtte tages fra ham. En frygtelig forfærdelse havde fyldt hans guddommelige sjæl med en rædsel, der fik ham til at gyse, da han følte, at Faderen unddrog sig fra hans nærværelse. Hans bitre sorg overgik endog den, han følte i sin store dødskamp. Blodet trængte frem gennem porerne og faldt ligesom sveddråber på jorden. Tre gange var den samme bøn om befrielse blevet fremtvunget af hans læber. Gud kunne ikke længere udholde dette syn, og han sendte en engel til at trøste sin Søn, der lå afmægtig og døende under verdens store syndeskyld.

Himlen havde set med sorg og forfærdelse på, at Kristus hang på korset, medens blodet randt fra hans sårede tindinger, og sveden blandet med blod perlede på hans pande. Fra hans hænder og fødder randt blodet dråbe efter dråbe på klippen, som man havde boret et hul i for korset. De gabende sår, som naglerne havde gjort, blev endnu større, idet hans legemes tyngde hvilede på hans hænder. Hans tunge åndedræt blev hurtigt dybt, idet hans sjæl vansmægtede under vredens syndebyrde. Hele himlen blev fyldt med beundring, da Kristus, midt under sine skrækkelige lidelser, opsendte sin bøn: “Fader, tilgiv dem thi de ved ikke hvad de gør.” (Lukas 23,34) Dog var der mennesker, skabte i Guds billede, som stod der og forenede sig med Satan om at udslukke den sidste livsgnist af Guds Søns hjerte.

Kristus var i legeme og væsen et billede af Guds selv. At den plan, som blev lagt til menneskets frelse, er blevet gennemført, er et bevis på guddommelig visdom og magt, som det menneskelige hjerte ikke kan fatte. Herren beviste sin uudgrundelige kærlighed for menneskeslægten derved, at han hengav sin søn i døden for den. Kristus åbenbarede sig i al sin selvopofrende kærlighed og renhed. Menneskene kunne nu opnå det evige liv på grund af hans fortjeneste. Da Gud udtalte den retfærdige dom over Satan, at han skulle fuldstændig fortæres tilligemed alle dem, som havde stillet sig under hans banner, genlød hele himlen af jubelråb: “Værdig er Lammet, det slagtede, til at få kraft og rigdom og visdom og styrke og pris og ære og lov!” (Åbenbaringen 5,12)

Når vi omtaler Guds retfærdighed betragter vi kun den ene side af hans karakter; for i sin storhed og magt nedlod han sig til at tænke på vor svaghed, idet han sendte sin Søn til verden, for at menneskene ikke skulle fortabes. Ved korset kan vi se hans ømme barmhjertighed og miskundhed forenet i skøn harmoni med hans strenge urokkelige retfærdighed. Man føler Guds strenghed, når man er adskilt fra ham; men når man angrer sin synd og forsoner sig med ham på grund af Kristi fortjeneste, erfarer man, at han er en barmhjertig fader, som i Kristus forenede verden med sig selv.

Jesu legeme blev hurtigt lagt i graven fordi sabbaten nærmede sig, så at disciplene kunne holde den dag hellig efter loven. De to kvinder ved navn Maria var de sidste der forlod graven. Dette var en sabbat, som hverken de bedrøvede disciple eller præsterne, de ældste og skriftkloge eller folket nogensinde kunne glemme. Man fejrede påskefesten således, som den var blevet fejret i århundreder, medens ugudelige mennesker havde ihjelslået det modbilledlige Lam, som påskefesten afbildede, og som nu lå i Josefs grav. Skarer af mennesker, der var kommet for at tilbede, fyldte templets forgård og frembar sit morgen og aftenoffer som hidtil. Mange sind beskæftigede sig med tanker som var opkommet hos dem på grund af scenerne på Golgatha. Der var mange søvnløse øjne fra den tid, Kristus blev korsfæstet, til han opstod igen, som vedholdende ransagede profetierne, en del for at erfare, hvad den fest, som de nu fejrede, i virkeligheden betød, nogle for at finde beviser for, at Jesus ikke var den, han gjorde krav på at være, og andre ransagede den med skuffede forhåbninger og bedrøvet hjerte efter uomstødelige beviser for, at han var Messias. Skønt de ransagede med forskellige formål for øje, blev de dog alle overbeviste om en og samme sandhed, nemlig, at profetierne var blevet opfyldt i de sidste få dages begivenheder, og at den korsfæstede i sandhed var verdens Forløser.

Præsterne, som tjente foran alteret, havde dystre anelser, idet de så på forhænget, som usynlige hænder havde revet itu fra øverst til nederst, og som man ikke havde haft tid til at forny eller helt istandsætte. De hellige hemmeligheder i det allerhelligste var blevet afslørede, og dette bragte dem til med bæven at frygte for en kommende ulykke. Mange af de tjenestegørende præster følte sig dybt overbeviste om Jesu sande væsen. De havde ikke ransaget profetierne forgæves, og efter at han opstod fra de døde, anerkendte de ham for at være Guds Søn.

Disciplenes tro blev formørket af tvivl. De var helt rådvilde og deres sind så omtåget, at de ikke kunne huske de ord, som Jesus talte, da han på forhånd varslede om de ting, som skulle ske. De var i sandhed som adspredte får uden hyrde. Men aldrig før havde de elsket deres Herre, som de elskede ham nu; aldrig før havde de følt hans sande værd, og hvor meget de behøvede ham som nu, da han var adskilt fra dem.

Da Nikodemus så Jesus ophøjet på korset, huskede han de ord, han havde hørt af ham, da han var alene med ham en nat på Oliebjerget. På denne sabbatsdag, medens Kristus lå tavs i graven, havde han en gunstig anledning til at overveje alle disse ting. Et klarere lys strålede nu i hans sind, og de ord, som Jesus havde talt til ham, var ikke længere hemmelighedsfulde, for ham. Han følte, at han havde lidt et stort tab derved, at han ikke havde sluttet sig til Frelseren, medens han endnu var på jorden. Da Frelseren blev opløftet på korset, kom Nikodemus i hu, at han havde fortalt ham, at Menneskesønnen skulle ophøjes, ligesom man ophøjede slangen i ørkenen. Da nu den lærde rådsherre erindrede, at Jesus bad for sine mordere, og at han besvarede den døende røvers bøn, medens hans selv led kødets forfærdeligste kvaler på korset, gjorde det et tydeligt og kraftigt indtryk på hans hjerte. Og da han også tænkte på det sidste råb, “Det er fuldbragt,” som Kristus havde udtalt ligesom en sejrherre, samt at jorden skælvede, himlen blev formørket, forhænget blev revet itu, og at klipperne revnede, stadfæstede dette Nikodemus’ tro for bestandig.

Josef havde troet på Jesus, skønt han ikke havde sagt noget. Nu overvandt disse mænd al deres frygt. De havde fået en fast og urokkelig tro, og udrettede med frimodighed, hvad den krævede. Det, som man tænkte og talte mest om ved denne mindeværdige påskefest, var det, som var sket ved korsfæstelsen. Hundreder havde bragt deres syge slægtninge og venner med til påskefesten i håb om, at de kunne se Jesus og få ham til at helbrede og frelse dem. Stor var deres skuffelse over, at de ikke kunne finde ham ved festen, og når man fortalte dem, at han var blevet henrettet som en forbryder, kendte deres bedrøvelse og harme ingen grænser. Nu kunne de aldrig mere håbe at møde ham igen, at høre ham irettesætte og advare mennesker, at hente opmuntring og håb hos ham, på Jerusalems gader, ved søen, i synagogerne og i lundene.

Disse fremmede fik beretningen om hans død at høre fra to klasser. De, som hjalp til med at ihjelslå ham, fremkom med deres falske beretninger, og de, som elskede ham, de, som han havde helbredt og opmuntret, fortalte den frygtelige sandhed samtidig med deres egen erfaring og de undere, han havde udrette for dem. De lidende mennesker, som var kommet med det håb, at Frelseren skulle helbrede dem, overvældedes af deres skuffelse. Der var stor sorg på gaderne og i templets forgård. De syge døde, fordi Jesus af Nazaret ikke var til stede for at berøre og helbrede dem. Man rådførte sig med lægerne, men forgæves; ingen var så duelig som den, der lå død i Josefs grav. Lidende sjæle, som længe havde set fremad til denne tid, og som intet andet håb om hjælp havde, spurgte nu forgæves efter den læge de søgte.

Mange, som havde råbt: “Korsfæst ham! Korsfæst ham!” indså nu, hvilken stor ulykke der var kommet over dem, og havde han været i live nu, ville de lige så gerne have råbt: “Giv os Jesus!” De syge og døende, som nu ikke havde nogen, der kunne frelse dem, sørgede og jamrede sig, og dette overbeviste tusinder om, at et stort lys var gået ud i verden. Da Jesus døde, blev der en tomhed og en mangel, som ikke kunne afhjælpes. Præsterne og de ældste følte sig ilde til mode. De hørte, at folket råbte på Jesus af Nazaret, og de forsøgte at undgå dem så meget som muligt.

Ved denne anledning undersøgte præsterne de mennesker som man mistænkte for at være blevet angrebet af spedalskhed, Mange blev tvunget til at høre, at deres mænd, deres hustruer eller deres børn var urene, og de blev dømt til at gå bort fra deres trygge hjem og deres venners omsorg og måtte advare den fremmede med det sørgelige råb: “Uren, uren!” Jesus af Nazarets venlige hænder, som aldrig vægrede sig ved at berøre og helbrede den ulykkelige spedalske, lå rolig sammenfoldede på hans bryst og bar naglernes grusomme mærker. De læber, som havde besvaret den spedalskes bøn om hjælp med disse trøstefulde ord: “Jeg vil, bliv ren!” var nu tavse i døden. Menneskene forstod ikke, hvor meget Kristus kunne udrette for verden, før hans lys blev udslukket i gravens mørke. De hørte, hvorledes de syge råbte på Jesus uden at kunne hjælpe sig selv, indtil deres stemmer forstummede i døden.

Den hævn, som præsterne mente skulle blive så sød, var allerede forvandlet til bitterhed for dem. De vidste, at folket nu dadlede dem strengt. De vidste, at de selvsamme personer, som de havde påvirket til at træde op imod Jesus, nu følte sig forskrækkede over deres egen skamfulde gerning, og idet, de var vidner til alle disse beviser på Jesu guddommelige indflydelse, blev de mere bange for hans døde legeme i graven, end de havde været for ham, medens han levede og vandrede iblandt dem. Tanken om, at Jesus muligvis ville opstå af graven, fyldte deres skyldbetyngede sjæl med ubeskrivelig rædsel. De følte, at Jesus når som helst kunne stå frem for dem, så at den anklagede blev en anklager, den fordømte den, som ville fordømme, og den ihjelslåede den, som med god grund ville forlange, at hans mordere skulle dø.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *