De fleste af Det nye Testamentes bøger er breve, skrevet af apostlene til forskellige  menigheder eller enkeltpersoner. De kristne anerkender stort set alt i disse breve som Guds ord til menigheden i dag.

Men én af bøgerne i Det nye Testamente, Åbenbaringsbogen, bærer selve Jesu navn. Bogens titel er faktisk “Jesu Kristi Åbenbaring”. Den begynder med syv breve eller budskaber fra Jesus til menighederne. Af alle breve, eller budskaber, i Det nye Testamente, bør disse personlige breve med specielle råd fra vor Herre være genstand for den største opmærksomhed hos hans folk.

Men dette er ikke tilfældet. Tragisk nok er disse syv vigtige breve fra Jesus blevet næsten glemt. Satan, Guds folks største fjende, må fryde sig over, at de fleste kristne ikke lytter til Jesu rådgivning, som findes i hans egen særlige Åbenbaringsbog.

Men det er heldigvis ikke for sent. Dette Åbenbarings seminar tager nemlig disse syv store budskaber frem. Måtte Helligånden lede os, idet vi studerer kapitlerne 2 og 3 i Åbenbaringsbogen, og måtte vi lytte til Jesu livsvigtige råd til travle kristne i slutningen af det 20. århundrede.

1. Hvilken alvorlig advarsel giver Jesus med hensyn til betydningen af hvert ord i Åbenbaringsbogen? Åb 22,18-19 (NT 336).

Svar:

a.  Dersom nogen lægger noget til Åbenbaringsbogen, vil Gud lægge  __________________________ på vedkommende.

b.  Dersom nogen tager noget bort fra Åbenbaringsbogen, vil Gud fratage ham hans del i _______________.

BEMÆRK: De fleste anmærkninger til denne lektie findes i bilag 5.2. Se punkt 1 som anmærkning til spørgsmål

2. Hvor lå de syv menigheder? Åb 1,4 (NT 316)

Svar: ______________________________________________________________

BEMÆRK: Se bilag 5.2, punkt 2. Se ligeledes bilag 5.3.

BEMÆRK: Dette seminar giver dig en meget vigtig oversigt over Jesu budskaber til de syv menigheder. Venligst studér bilaget omhyggeligt FØR vor næste lektion. Vi skal tale sammen om to kapitler i Åbenbaringsbogen på én aften, så vi må dække alle punkterne hurtigt. Det vil derfor være meget lettere for dig at følge med, hvis du gør dig bekendt med denne oversigt på forhånd.
Oversigten findes som bilag 5.1. Læs venligst også kapitel 2 og 3 i Åbenbaringsbogen før næste studie.

3. Tre af de udtalelser som Jesus kommer med til de syv menigheder, er så vigtige og så relevante for alle kristne i alle tidsaldre, at de blev givet til alle syv menigheder. Hvilke tre udtalelser blev givet til alle syv menigheder?

a. Åb 2,2 (NT 317); 2,9 (NT 317); 2,13 (NT 317); 2,19 (NT 318); 3,1 (NT 318); 3,8 (NT 319); 3,15 (NT 319)

Svar: “Jeg _____________________________________________ dine gerninger.”

BEMÆRK: Se bilag 5.2, punkt 3a.

b. Åb 2,7 (NT 317); 2,11.17 (NT 317.318); 2,26 (NT 318); 3,5 (NT 318); 3,12 (NT 319); 3,21 (NT 319)

Svar: “Den, der _____________________________________________________.”

BEMÆRK: Se bilag 5.2, punkt 3b.

c. Åb 2,7 (NT 317); 2,11.17 (NT 317); 2,29 (NT 318); 3,6 (NT 319); 3,13 (NT 319); 3,22 (NT 319).

Svar: “Hør hvad ___________________________________ siger til menighederne.”

BEMÆRK: Se bilag 5.2, punkt 3c.

HER ER GUDS TRE BUDSKABER TIL HVERT ENESTE MENNESKE I DAG.

  1. Gud kender alt om mig. Jeg kan ikke bedrage ham.
  2.  Det er nødvendigt at “sejre”. Sejr er kun muligt i Jesus.
  3.  Jeg må altid lytte til Helligåndens stemme.

BEMÆRK: Da vi har begrænset tid til at se på disse budskaber til de syv menigheder, skal vi her kun understrege de vigtigste punkter i hver tidsalder.

EFESUS – APOSTLENES TIDSALDER

4.  EFESUS var apostelmenigheden. Den repræsenterer Guds menighed i det første århundrede. I dette århundrede voksede menigheden med en utrolig hast. Historikeren Gibbon siger, at der var ca. 6 millioner kristne i det romerske rige ved slutningen af det første århundrede. Paulus siger også, at de havde bragt evangeliet til hele verden. Kol 1,5.6.23 (NT 258. 259)

Hvilken irettesættelse gav Jesus Efesus? Åb 2,4 (NT 317)

Svar: De havde _____________________ deres ___________________ kærlighed.

BEMÆRK: Se bilag 5.2, punkt 4.

5.  Jesus roste menigheden i Efesus-tidsalderen for dens indstilling til falske lærere. Hvad var dens indstilling? Åb 2,2 (NT 317)

Svar: “Du har _____________________ dem, som ____________________ sig selv _______________________, skønt de _______________________ er det.”

BEMÆRK: Se bilag 5.2, punkt 5.

SMYRNA – FORFØLGELSERNES TIDSALDER

6.  SMYRNA står for menigheden fra omkring 100-313 e. Kr., en periode med frygtelige forfølgelser og martyrium for menigheden. Romerriget anså den kristne tro for at være illegal og forsøgte at udslette den. Kun Gud ved hvor mange af hans børn der blev halshugget, brændt, kastet for løverne eller hugget ned med sværd. Menigheden i denne tidsalder levede så nær Jesus, at han ikke irettesatte den. Men derimod gav han den løfter og opmuntringer. Hvilke? Åb 2,10 (NT 317)

Svar: “_____________________________ ikke for det, du kommer til at lide … vær _______________________ indtil ____________________________, så vil jeg  give dig _________________________________________________________”

BEMÆRK: Se bilag 5.2, punkt 6.

7.  Hvad blev der lovet sejrvinderne i Smyrna? Åb 2,11 (NT 317)

Svar: “Den, _______________________ skal ingenlunde ______________________ af den _____________________________________død.”

BEMÆRK: Se bilag 5.2, punkt 7.

PERGAMUM – KOMPROMISETS TIDSALDER

PERGAMUM står for menigheden i det 4., 5. og begyndelsen af det 6. århundrede. Det er tidsalderen med statsstøttet religion og kompromis. Kristendommen spredte sig så hurtigt, at de romerske ledere følte sig usikre. Visse steder var der flere kristne end hedninger. Den romerske kejser Konstantin og hele hans hær blev døbt og sluttede sig til den kristne tro.

Satan kunne ikke ødelægge menigheden med forfølgelse, så han gjorde den korrupt ved hjælp af popularitet, kompromis, og verdslige alliancer. Hedensk lære og hedenske skikke fik indpas i menigheden, og denne indflydelse forandrede menigheden så meget, at den mistede sin åndelige kraft. Pergamum blev kaldt “Satans trone” (vers 13) fordi den var den romerske provins` hovedstad, og således også hovedkvarteret for den hedenske religion.

Herren irettesatte menigheden i denne periode for at tillade falsk lære at opblomstre. En mands og en gruppes lære nævnes. Hvad hedder manden og gruppen? Åb 2,14-15 (NT 317. 318)

Svar:     a.  Manden __________________________________________________

b.  Gruppen __________________________________________________

BEMÆRK: Se bilag 5.2, punkt 8.

TYATIRA – FRAFALDETS TIDSALDER

9.  TYATIRA dækker en tidsperiode på omkring 1000 år, fra det 6. til det 15. århundrede – den længste af de syv menighedsperioder. Denne periode kaldes ofte “den mørke middelalder”. Det var en tid med et  forfærdeligt frafald. Herren irettesatte menigheden i denne tidsalder for at åbne sin dør for en ond kvinde, som fik indflydelse på menigheden. Hvad hed denne kvinde? Åb 2,20 (NT 318)

Svar: ______________________________________________________________

BEMÆRK: Se bilag 5.2, punkt 9.

10.  Hvilken alvorlig advarsel gav Gud til denne symbolske Jesabel og til alle, som fulgte hende?  Åb 2,22-23 (NT 318)

Svar:    a. “Se, jeg ….. fører stor ________________________________ over dem.”

b. Og hendes _______________  “vil jeg _________________________.”

BEMÆRK: Se bilag 5.2, punkt 10.

11.  Hvem tror du de “andre” var, som ikke tog del i den tids åndelige korruption? Åb 2,24 (NT 318)

Svar: ______________________________________________________________

BEMÆRK: Se bilag 5.2, punkt 11.

SARDES – REFORMATIONENS TIDSALDER 

12.  SARDES dækker den kristne tidsalder i det 16., 17. og første del af det 18. århundrede. Den dækker den vigtigste periode af reformationen, hvor åndsfyldte mænd rystede verden med deres budskaber. Bibelen, Guds bog, blev igen bragt i højsæde, og den kristne tro blev prøvet med den.

Nogle af disse mænd grundlagde store kirkesamfund, som stadig eksisterer i dag. Men da disse mænd døde, forkastede deres efterfølgere dele af, hvad de allerede besad, i stedet for under bøn at søge efter mere sandhed, og menigheden gik tilbage med utrolig hast. Da Jesus i store træk så ud over Sardes-tidsalderen, hvad sagde han da var ved at ske med menighedens åndelige erfaring?     Åb 3,2 (NT 318)

Svar: ______________________________________________________________

BEMÆRK: Se bilag 5.2, punkt 12.

BEMÆRK: Denne alvorlige formaning er til os i dag. Bliv ved at søge efter sandheden, og følg den, når du finder den, for da vil velsignelserne komme. Jesus åbenbarer lys for os gradvist, eftersom vi er i stand til at modtage det. Joh 16,12 (NT 140) Dersom jeg tager imod det lys han giver, vil jeg modtage mere, indtil jeg har fået det fulde lys. Ordsp 4,18-19 (GT 652) Dersom jeg forkaster lyset, går det ud, og jeg snubler i mørket. Joh 12,35 (NT 135)

13.  Med hvilke slående ord beskrives menighedens tilstand i Sardes – Perioden, sådan som Jesus så det? Åb 3,1 (NT 318)

Svar: “Du har ord for at _______________ og er dog _________________.”

BEMÆRK: Se bilag 5.2, punkt 13.

FILADELFIA – VÆKKELSENS TIDSALDER

14.  FILADELFIA – perioden strækker sig fra anden halvdel af det 18. århundrede til den første halvdel af det 19. århundrede. Det er tidsalderen for ydremissionens begyndelse og vækst. De store bibelselskaber bliver stiftet i denne periode, og missionærerne begyndte at drage ud i verden. Store vækkelsesprædikanter som Wesley og Whitefield var med til at starte en global vækkelse. Studiet af Daniels bog og Åbenbaringsbogen rundt omkring i verden forøgede vækkelsen. Navnet “Filadelfia” eller “broderkærlighed” er rammende for denne tids-   periode. Da Jesus så på sin menighed i dette tidsrum, kom han ikke med nogen irettesættelser. Men menigheden havde vanskeligheder med den samme gruppe, som Smyrna – menigheden havde haft. Hvad hed denne gruppe? Åb 2,9 (NT 317); 3,9 (NT 319)

Svar: ___________________________________________________________

BEMÆRK: Læg mærke til, at nogle af medlemmerne i Satans synagoge (menighed) foregav at være trofaste, sande medlemmer af Guds menighed. Disse er de mest farlige udsendinge fra Djævelen, fordi de fremstår som retfærdige og kærlige. Jesus kalder dem “ulve i fåreklæder” Matt 7,15 (NT 8) Vi må dog forvente, at Djævelens repræsentanter er onde og bedrageriske. Djævelen er trods alt løgnens ophav. Joh 8,44 (NT 128) Dersom vi holder os tæt til Jesus og undersøger al lære ved hjælp af hans ord, vil vi ikke blive bedraget. Es 8,20 (GT 692); 30,21 (GT 708)

  15.  I Åb 3,7-8 (NT 319) taler Gud til Filadelfia om ét eller andet, som åbnes og lukkes. Hvad var det?

Svar:______________________________________________________________

BEMÆRK: Den begivenhed, som her er antydet ved symbolerne “en åben og en lukket dør”, er måske en af de vigtigste, vi skal studere i Åbenbaringsbogen. Betydningen af dette skal vi studere i detaljer i to andre lektier i dette seminar. Store begivenheder begyndte at ske i Himmelen, da denne dør blev åbnet. Gå ikke glip af disse lektier.

LAODIKEA – KRISTENDOMMEN I DAG

16.  LAODIKEA – hjertet slår en smule hurtigere, idet vi betragter denne tidsperiode af de syv menigheder, fordi Laodikea repræsenterer menigheden i dag. Ordene til Laodikea er Jesu direkte råd og irettesættelse til de kristne, der lever nu. Han ved, hvad vi trænger til, og i kærlighed tilbyder han os sin hjælp.

Hvad siger Jesus, at vore problemer er i dag? Åb 3,15-17 (NT 319)

Svar:     a.  Vers 16 – Vi er _______________________________________________

b.  Vers 17 – Vi føler, at vi åndeligt er __________________________ og ikke trænger til noget, når sandheden er, at vi åndeligt er __________________________ og ____________ og _____________ og _______________ og _______________.

BEMÆRK: Denne tilstand er foruroligende. Intet er værre for mig end at tro, at jeg er i harmoni med Guds vilje, når sandheden faktisk er den, at jeg desperat trænger til omvendelse (vers 19). Mange tilsyneladende hengivne mennesker vil gå fortabt på dommens dag, netop af denne grund. Se Matt 7,21-23 (NT 9) Det er slemt nok at være i knibe. Men det er endnu værre at være i knibe uden at vide det.

17.  Hvilke tre ting råder Jesus mig til at få fat i, så jeg kan se mig selv som jeg virkelig er, og således kan bringe mit liv i harmoni med ham? Åb 3,18 (NT 319).

Svar:            1.  ______________________________________________ (et ædelt metal)

2. Hvide ____________________________________________________

3.  ____________________________________________________(medicin)

18.  Hvad er betydningen af guld, hvide klædninger og øjensalve?

Svar:  a.  GULD betyder Himmelens sande rigdomme, som åbenbares i en gylden karakter, som vil modstå forfølgelsens og modstandens ild. Det inkluderer: GUDS ORD, Sl 19,8-11 (GT 580) og TRO SOM VIRKER I KÆRLIGHED, Gal 5,6  (NT 245); Jak 2,5 (NT 296); Job 23,10 (GT 558).

b. HVIDE KLÆDER betyder JESU RETFÆRDIGHEDS KLÆDNING. Es 61,10 (GT 733); Åb 19,8 (NT 332). Jesus giver den som en ufortjent gave. Vi kan intet gøre for at fortjene den. Vi modtager den ved tro alene. Zak 3,1-5 (GT 910) Den kan kun besvares ved troen på Jesus. Rom 1,17 (NT 191)

c. ØJENSALVE betyder (1) VISDOM TIL AT FORSTÅ GUDS ORD, Sl 119,18 (GT 635); 1 Joh 2,20.27 (NT 309.310), (2) HELLIGÅNDEN TIL AT HJÆLPE OS AT SE VOR SANDE TILSTAND OG FÅ OS TIL AT FORETAGE DE RIGTIGE VALG. Joh 14,26 (NT 138); Ef 1,17-19 (NT 247)

19.  Hvad må jeg gøre for at være sikker på, at guldet, de hvide klæder og øjensalven bliver mit? Åb 3,20 (NT 319)

Svar: Åbne hjertets _____________, og lade Jesus komme ind i mit ______________.

BEMÆRK: Skønt Jesus er i stand til at åbne mange døre, vil han aldrig tvinge mit hjertes dør op. Jeg må selv åbne den.

JESU SPECIELLE ORD TIL SIN MENIGHED IGENNEM ALLE TIDSALDRE SLUTTER ALVORLIGT: HANS MENIGHED I DE SIDSTE DAGE ER IKKE REDE FOR HANS KOMME. MEN HANS RÅD TIL OS I ÅBENBARINGSBOGEN 3 ER FANTASTISK. HAN HAR IMIDLERTID MEGET MERE HAN ØNSKER AT FORTÆLLE OS I DE ANDRE 19 KAPITLER I BOGEN. NOGLE AF HANS ANVISNINGER VIL VÆRE RYSTENDE OG OVERRASKENDE, MEN SIDEN DET ER VEJLEDNING FRA HAM, SÅ ØNSKER JEG DEN ALLIGEVEL, GØR DU IKKE?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *