Da disciplene ankom til Jerusalem, gik de ind ad den østre port, der stod åben ved festlige anledninger. Alt var mørkt og stille omkring husene; men månen skinnede, så de kunne finde vejen gennem de smalle gader. De vidste, at de kunne finde deres brødre i den mindeværdige sal, hvor Jesus havde tilbragt den sidste nat, før han døde. Her havde disciplene opholdt sig sabbaten over og sørget over deres Mester, og nu følte de ingen lyst til at lægge sig og sove; for flere af dem berettede om de opsigtsvækkende begivenheder, som havde fundet sted. Disciplene åbnede varsomt dørene på de to rejsendes gentagne opfordring. De gik ind i salen, og Jesus trådte også ind med dem; for skønt usynlig havde han ledsaget dem hele vejen.

Disciplene var forsamlede og var i en meget oprørt sindsstemning. Der var kamp i deres sind; for håb og frygt søgte at gøre sig gældende hos dem. Alle havde de hørt den beretning, som Maria Magdalene og de andre kvinder havde aflagt; men nogle havde alt for lidt håb til at kunne tro deres vidnesbyrd. Peter havde fortalt med stor iver og forvisning, hvorledes han havde talt med den opstandne Mester, og dette havde gjort et dybere indtryk på brødrene, og deres tro begyndte at oplives. Da disciplene fra Emmaus kom ind med deres glade budskab, var der mange, som udråbte: “Herren er virkelig opstanden og set af Simon.” (Lukas 24,34)

De to disciple fra Emmaus fortalte, hvordan Herren havde åbnet deres øjne og fremlagt profeternes tydelige vidnesbyrd for dem, lige fra patriarkernes dage til den nærværende tid, hvilke forudsagde alt det, som var sket med deres frelser. De forsamlede lyttede til denne beretning i dybeste tavshed. Hos nogle fik troen nyt liv, men andre tvivlede. Pludselig stod Jesus selv midt iblandt dem. Han udbredte sine hænder for at velsigne dem og sagde til dem: “Fred være med eder!” (vers 36)

“Da blev de grebet af angst og frygt og mente, det var en ånd, de så. Men han sagde til dem: “Hvorfor er I forfærdede? og hvorfor opstiger der tvivl i jeres hjerter? Se på mine hænder og fødder, at det er mig selv; føl på mig og se; en ånd har jo ikke kød og ben, som I ser, jeg har.” Og da han havde sagt dette, viste han dem sine hænder og sine fødder.” (vers 37-40)

Der så de hans hænder og fødder, som var sårede af de grusomme nagler, og de genkendte hans klangfulde stemme, der var anderledes end nogen andens, de før havde hørt. “Men da de af glæde herover stadig var vantro og undrede sig, sagde han til dem: “Har I noget at spise her?” Så gav de ham et stykke af en stegt fisk. Og han tog det og spiste det i deres påsyn.” (vers 41-43) Tro og glæde trådte nu i stedet for tvivl og vantro, og med følelser, som ingen ord kan udtrykke, anerkendte de, at Frelseren var opstået.

Jesus udlagde nu skrifterne for alle de forsamlede, idet han begyndte med 1. Mosebog og især dvælede ved de profetier, som pegede fremad til den nærværende tid og forudsagde, at Kristus skulle lide og derefter opstå. “Da sagde han til dem: “Dette er, hvad jeg sagde til jer, medens jeg endnu var hos jer: alt det må gå i opfyldelse, som er skrevet om mig i Mose lov og profeterne og salmerne.” Da åbnede han deres sind, så de forstod skrifterne. Og han sagde til dem: “Således står der skrevet, at Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og at der i hans navn skal prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslagene og begyndes fra Jerusalem. I skal være vidner om dette. (vers 44-48)

Disciplene begyndte nu at forstå, hvad karakteren af deres gerning skulle blive, og hvor omfattende den var. De skulle forkynde de forunderlige sandheder for verden, som Kristus havde betroet dem. De begivenheder, som gik for sig i hans liv, hans død og opstandelse, profetiernes overensstemmelse med disse begivenheder, Guds lovs hellighed, forløsningsplanens hemmelighed, Jesu magt til at forlade synd – alt dette havde de været vidne til, og deres opgave var at forkynde det for alle mennesker, og de skulle begynde fra Jerusalem. De skulle forkynde et evangelium, som bringer fred og frelse på grund af omvendelse og Frelserens kraft. Da Jesus kom til verden første gang, sang englene: “Ære være Gud i det højeste! og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag.” (Lukas 2,14) Efter at hans jordeliv var forbi, kom han frem fra de døde, og da han første gang viste sig for sine forsamlede disciple, hilste han dem med disse velsignede ord. “Fred være med eder.” (Lukas 24,36)

Jesus står altid rede til at skænke fred til de sjæle, som besværes af tvivl og frygt. Den dyrebare frelser venter på, at vi skal åbne vort hjertes dør for ham og sige: bliv hos os. Han siger: “Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig.” (Åbenbaringen 3,20) Vort liv er en stadig kamp. Vi må kæmpe mod fyrstedømmer, mod ondskabens åndelige hær og mod fjender, som aldrig sover. Vi må stride imod fristelserne og sejre, ligesom Jesus sejrede. Når Jesu fred kommer ind i vort hjerte, bliver vi rolige og tålmodige selv under de hårdeste prøver.

Jesu opstandelse var et forbillede på, at alle de troende, som er hensovede i ham, skal opstå. Jesu disciple genkendte let Frelserens opstandne legeme, hans adfærd og den måde, hvorpå han udtrykte sig, således skal også de, som sover i Jesus, opstå igen. Vi vil også genkende vore venner, ligesom disciplene kendte Jesus. Skønt sygdom og elendighed har vansiret dem i dette liv, vil de dog i deres opstandne og forherligede legeme til fulde beholde deres personlige kendemærker. Vi vil kunne genkende de ansigter som stråler så herligt af lyset, der udgår fra Jesu ansigt, og forstå, at de er de venner, som vi elsker så højt.

Thomas faldt i den dybeste fortvivlelse, da Jesus døde; hans tro syntes at være aldeles udslukket. Han var ikke tilstede i salen, da Jesus viste sig for sine disciple. Han havde hørt, hvad de andre fortalte, og havde fået rigeligt med beviser på, at Jesus var opstået. Men et upåvirkeligt mørke og en hårdnakket vantro havde tillukket hans hjerte mod alle opmuntrende vidnesbyrd. Da han hørte disciplene omtale, hvorledes den opstandne frelser så vidunderligt havde vist sig, blev han blot fortvivlet; for hvis Jesus virkelig var opstået fra de døde, kunne der ikke være mere håb om, at han skulle oprette et virkeligt rige på jorden. Det sårede hans stolthed, når han tænkte på, at hans Mester åbenbarede sig for alle sine disciple, men ikke for ham. Han havde derfor besluttet, at han ikke ville tro, og i en hel uge gik han og rugede over sin elendighed, og denne blev endnu mørkere, da han stillede den i modsætning til sine brødres oplivende håb og tro.

I disse dage havde han ofte sagt, medens han var samlet med sine brødre: “Hvis jeg ikke får set naglemærkerne i hans hænder, ja, stikker min finger i naglegabene, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke.” (Johannes 20,25) Han ville ikke se gennem sine brødres øjne eller nære en tro, som grundede sig på deres vidnesbyrd. Han elskede sin herre inderligt, men misundelse og vantro havde taget hans sind og hjerte i besiddelse.

Flere af disciplene boede i salen, og alle samledes her hver aften. En særlig aften besluttede Thomas, at han ville samles med sine brødre; for til trods for sin vantro nærede han dog et svagt håb om, de gode beretninger var sandfærdige, skønt han ikke selv ville tilstå det. Medens disciplene spiste deres aftensmad og imidlertid talte om de beviser, som Jesus af profetierne havde givet dem for deres tro, kom Jesus, “medens dørene var lukkede; og han stod midt iblandt dem og sagde: “Fred være med eder!” (vers 26)

Han irettesatte derpå dem, som ikke havde troet på de andre, der havde set Jesus og deres vidnesbyrd, og idet han vendte sig til Thomas, sagde han: “Ræk din finger frem; se, her er mine hænder; og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende!” (vers 27) Disse ord viser, at han havde set ind i Thomas’ tanker og forstået, hvad han havde sagt. Den tvivlende discipel vidste, at ingen af hans fæller havde set Jesus i løbet af ugen, og de kunne derfor ikke havde fortalt Mesteren om hans hårdnakkede vantro. Han genkendte den person, der stod foran ham, som Mesteren, der var blevet korsfæstet. Han ønskede ikke at få noget yderligere bevis. Hans hjerte fyldtes med glæde, da han forstod, at Jesus i sandhed var opstået fra de døde. Han kastede sig ned for sin Mesters fødder i dyb kærlighed og hengivenhed og sagde: “Min Herre og min Gud.” (vers 28)

Jesus antog hans anerkendelse, men irettesatte ham dog mildt for hans vantro: “Fordi du har set mig, tror du; salige er de, som ikke har set og dog tror.” (vers 29) Her viste Jesus Thomas, at hans tro ville have været mere behagelig for Herren, hvis han havde troet på sine brødres vidnesbyrd og ikke havde vægret sig ved at tro, indtil han havde set Jesus med sine egne øjne. Hvis verden skulle følge Thomas’ eksempel, ville ingen tro til frelse; for enhver, som nu tager imod Kristus, grunder sin tro på andres vidnesbyrd.

Mange, som har en svag og vaklende tro, bilder sig ind, at hvis de havde de beviser, som Thomas fik fra sine brødre, ville de ikke tvivle som ham. De fatter ikke, at de har ikke alene disse beviser, men også mange andre vidnesbyrd, som fremlægges for dem fra alle sider. Mange, som i lighed med Thomas venter på, at al grund til at tvivle skal fjernes, opnår måske aldrig deres ønske således som ham, men synker gradvis dybere og dybere i vantro, indtil de ikke kan fatte, hvilke store beviser man har for, at Jesus er Frelseren, og i lighed med de vantro jøder vil det lille lys, som de endnu har, blive aldeles omtåget af det mørke, som svæver i deres sind. Når man forkaster den guddommelige sandheds tydelige og afgørende beviser, bliver hjertet forhærdet og forstanden forblindet. Når man ikke værdsætter det dyrebare lys, svinder det helt bort fra det sind, som ikke vil tage imod det.

Af den måde, hvorpå Jesus behandlede Thomas, kan hans efterfølgere lære, hvorledes de skal behandle dem, som nærer tvivl om religiøse sandheder, og som lader denne tvivl herske. Han overvældede ikke Thomas med bebrejdelser, ej heller indlod han sig på at stride med ham. Men med en iøjnefaldende ydmyghed og ømhed åbenbarede han sig for den tvivlende sjæl. Da Thomas sagde, at han kun ville tro på visse betingelser, indtog han et meget urimeligt standpunkt. Men Jesus nedbrød ved sin kærlighed og overbærenhed alle de barrierer, han havde opstillet. Vedholdende strid vil sjældent svække vantroen, men vil nærmere vække selv-forsvar, hvor den søger at finde nye støtter og undskyldninger. Men når Jesus åbenbarer sig i sin kærlighed og barmhjertighed som en trofast Frelser, kommer mange sjæle som før var uvillige, til at udråbe med Thomas: “Min herre og min Gud.”

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *