Det helt store emne i Bibelen er Jesu genkomst, hvor han kommer for at hente sit folk.  Hvert ellevte vers i Det nye Testamente omtaler denne afgørende begivenhed. Evangelisten Dwight Moody påstod, at Jesu genkomst nævnes mere end 2500 gange i hele Skriften. Mange mennesker kalder begivenheden for “himmelfarten”, selv om Bibelen ikke bruger dette udtryk.
Bibelens profetier har Jesu genkomst som deres egentlige mål, og dette kommer tydeligere frem i Åbenbaringsbogen end i nogen af de andre bøger i Bibelen. Himmelfarten er i Åbenbaringsbogen den mest fremtrædende begivenhed, det vigtigste tema i alle budskaberne og aksen, hvorom alle synerne drejer. Alle akterne i dette profetiske drama kulminerer ved Jesu genkomst. Idet man studerer Åbenbaringsbogen, bliver det helt klart for en, at Jesus kommer tilbage. Derfor vedbliver Satan med at fortælle os, at bogen er forseglet.
Man kan blive helt rystet, når man tænker på Jesu første komme her til Jorden som et lille barn, og hvor overraskende og uventet det var for menneskene dengang, og det skønt i hundredvis af gammel-testamentlige profetier klart og detaljeret havde forudsagt og beskrevet hans komme. Men man forvekslede profetierne om hans første komme med dem om hans andet komme.  Man var dermed klar til at forkaste ham, Frelseren, en søn af en fattig familie.
Det er, som om historien ofte gentages. Det er chokerende at tænke sig, men er det muligt, at kristne i dag kunne fejltolke de ca.  2500 profetier om Jesu genkomst? Kan der mon vente os en ubeskrivelig overraskelse? Kan endog lærde bibelgranskere være på galt spor angående himmelfarten?  Er det muligt? Jesus selv advarede imod en sådan mulighed, da han omtalte sin herlige genkomst i Matt 24,4 (NT 34): “Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild.” Han gik endda så vidt, at han mere end antydede, at fejltolkningen vil være enormt overbevisende for,  “om det er muligt, at føre endog de udvalgte vild.” Matt 24,24 (NT 35) Han afsluttede sine advarsler med ordene: “Se, jeg har sagt jer det forud.” Eller, som vi ville have sagt det i dag: “Nu er I advaret.”
I lyset af disse alvorlige advarsler vil vi med bøn i tankerne se, hvad profeterne fortæller os om den herlige himmelfart.

JESUS KOMMER TILBAGE

1. To mænd i hvide klæder sluttede sig til disciplene, idet de stod og så, at han blev løftet op til Himmelen i en sky. Hvad sagde disse to mænd om måden, Jesus skulle komme tilbage på? ApG 1,9-11 (NT 149)

Svar: Han skal komme igen på _________________, som I har set ham fare til Himmelen.

BEMÆRK:

HAN VIL VÆRE SYNLIG. De så ham blive taget bort.
Vers 9 og 10.

HAN VIL KOMME I/PÅ EN SKY. Han blev taget bort i en sky.
Vers 9.

HAN VIL VÆRE AF KØD OG BLOD. Han var af kød og blod, da han forlod dem.
Se Luk 24,36-43. (NT 113-114)
Englene, de to mænd i hvidt, sagde: “Denne Jesus… “ skal vende tilbage. ApG 1,11 (NT 149)

HANS HIMMELFART VAR VIRKELIG, PERSONLIG OG SYNLIG.
Hans tilsynekomst vil være det samme.

2.  Hvordan kommer Jesus tilbage, ifølge Johannes? Åb 1,7 (NT 316); 14,14 (NT 328)

Svar: ____________________________________________

BEMÆRK: Akkurat, som englene sagde, det ville blive, således vil Jesus komme i skyerne, som en sky tog ham bort. Bibelen fortæller det så ofte, at der ikke kan herske nogen tvivl om det. Det nye Testamente alene henviser til det 9 gange.

3.  Hvad siges om de skyer? Sl 104,3 (GT 626); Sl 18,11-12 (GT 579)

Svar: _____________________________________________

4.  Hvem skal se Jesu genkomst? Åb 1,7 (NT 316)

Svar: _____________________________________________

BEMÆRK: Dette punkt kan heller ikke misforstås. Ethvert menneske på Jorden skal se hans herlige tilsynekomst. Dette gælder både de frelste og de fortabte. I Matt 24,30 (NT 35) står der, at “alle folkestammer på jorden skal jamre”.

5.  Hvem ledsager Jesus, når han kommer? Matt  25,31 (NT 37)

Svar: __________________________________________________________

6.  Hvad er englenes opgave ved Jesu genkomst? Matt 24,31 (NT 35)

Svar: De skal _____________ hans _____________ sammen fra hele verden.

INVASION FRA VERDENSRUMMET

7.  Hvad sker i Himmelen, fra Jesus og hans engle forlader Himmelen, indtil de er tilbage igen sammen med de frelste?  Åb 8,1 (NT 322)

Svar: _____________________________________________________________

BEMÆRK: Vi skal studere de 7 segl på et senere tidspunkt, men vi kan blot nævne her, at Jesu genkomst finder sted under det 6. segl, Åb 6,12-17 (NT 321). Under det 7. segl er der fuldkommen stilhed i Himmelen i en halv profetisk time, Åb 8,1 (NT 322). Stilheden skyldes, at alle englene er sammen med Jesus for at hente de frelste.  Matt 24,31 (NT 35), og alle har forladt Himmelen.

8.  Mange troende kristne mener, at bortrykkelsen af Guds folk vil ske i al hemmelighed og usynligt.  Hvad siger følgende Skriftsteder?

a.  Matt 24,27 (NT 35): Jesus sammenligner sin genkomst med _____________
BEMÆRK: Det er meget vanskeligt at skjule et lyn.

b.  Sl 50,3-6 (GT 597) fortæller, at Gud ikke ________ og der skal være _______ storme.
BEMÆRK: Skriftstederne fortæller i hvert fald, at det ikke er noget hemmeligt og stille, når Gud viser sig igen.

c.  Jer 25,30-33 (GT 764) siger: “Herren ________ fra det høje…. han __________ over sin græsgange… __________ når til jordens ende…. “
BEMÆRK: Et brøl, som når til Jordens ende, vil ledsage Jesu genkomst. Det kan vel ikke kaldes “i stilhed” eller “hemmeligt”.

d.  1 Tess 4,16 (NT 265) og 1 Kor 15,52 (NT 227) nævner, at i tillæg til basunens lyd skal der lyde en _________________________________ og en overengels _____________________ .
BEMÆRK: Jesu genkomst  er ikke “hemmelig” eller “stille”.

9.  Hvad sker der med de retfærdige, som allerede er døde, ved Jesu genkomst? 1 Tess  4,16-17 (NT 265); 1 Kor 15,52-53 (NT 227)

Svar:  De skal _______________ uforkrænkelige og iføres udødelighed, og de skal bortrykkes for at møde _______________ i ________________ .

10.  Hvad vil der ske med de retfærdige levende, når Jesus kommer igen?  1 Kor  15,51-54 (NT 227); 1 Tess  4,16-17 (NT 265)

Svar: De bliver __________ i et nu fra at være forkrænkelige til at være _________, og fra at være iført dødelighed til at være iført ____________, og de skal bortrykkes, for at møde _____________ i ____________ .

11.  Hvordan vil de frelstes legemer være?

Svar:     a)   Fil 3,20-21 (NT 257): Legemer lig ____________

b) Luk 24,36-43. 50-51 (NT 113-114); ApG 1,11 (NT 149); Legemer af _________ og ___________ . (v.  39)

FALSKE MESSIAS’ER SKAL FREMSTÅ

12.  Vil Jesus sætte sin fod på Jorden, når han kommer tilbage, eller forbliver han i luften?

Svar: ______________________

BEMÆRK: Jesus lovede at vende tilbage for at føre sit folk med sig til Himmelen, Joh  14,1-3 (NT 137-138). Han lovede ikke, at han ved sit komme skulle begynde at herske over denne syndige Jord, og Johannes så de frelste stå foran den himmelske trone.  Åb 7,9-10 (NT 322).

13.  Sæt nu, at et overnaturlige væsen (menneske) pludselig dukkede op i Jerusalem og gjorde krav på at være Kristus.  Han passede ind i beskrivelsen af Jesus i Åb 1,13-17 (NT 316-317). Han forkyndte varmhjertet i de bibelske sandheder,  kaldte ild fra Himmelen, helbredte syge, standsede krige, læste andres tanker, velsignede børn, osv. Hvordan ville du reagere?

Svar: Vi burde øjeblikkelig vide, at det var et __________________________ .

BEMÆRK: Vi burde vide med det samme, at det var en bedrager, for Jesus har sagt, at han ved sin genkomst vil vise sig i skyerne, og ikke på Jorden. Han forbliver i luften, medens de falske messias’er viser sig på Jorden. Desuden må vi huske, at Satan:

a.  VIL FREMSTÅ SOM EN LYSETS ENGEL. 2 Kor 11,14 (NT 238)
b.  
KAN UDFØRE MIRAKLER. Åb 16,14 (NT 329); 2 Tess  2,9 (NT 268)

c.   KAN FÅ ILD TIL AT FALDE NED FRA HIMMELEN. Åb 13,13 (NT 327)
d.   VIL GØRE BRUG AF BIBELSKE SKRIFTSTEDER, SÅDAN SOM HAN OGSÅ GJORDE DET OVER FOR JESUS. Matt 4,6 (NT 4)
e.   ER FULD AF VISDOM OG SKØNHED Ez 28,12 (GT 832), sidste halvdel.

14.  Kunne du trygt overvære et møde med en sådan falsk messias,  når blot du vidste, at han var falsk? Matt 24,23-26 (NT 35)

Svar: Jesus siger: “Gå ikke ______________________________________ .”

EN ALVORLIG ADVARSEL

Jesus gav et klart bud angående sådanne tilfælde, at vi ikke skal tro, at det er Kristus, og “ikke gå derud”. Når jeg går imod den befaling, går imod Guds ønsker, har Satan fået en stor fordel. Han førte 1/3 af Himmelens engle vild,  Åb 12,3-4 (NT 326), og at tro, at han ikke vil føre mig vild, idet jeg giver slip på Jesu vejledning: “Gå ikke derud, “ ville være naivt. De, som går “derud” for at se, vil blive ført vild. Sandsynligheden er ca. 100%.

Satans strategi er at få folk til at tro, at Jesus allerede er kommet tilbage, for da vil man ikke længere være på vagt og berede sig for hans genkomst. Lad os ikke undervurdere Satans magt. Hvis jeg helt og fuldt stoler på menneskelig logik og tænkemåde, vil Satan bedrage mig. Hvis jeg derimod til stadighed vil huske, at Jesus skal komme i skyerne, at hvert eneste øje skal se ham, og at jeg ikke skal gå til de falske messias’er, men adlyde Kristus, så vil jeg ikke kunne føres vild.

KONGEN KOMMER

15.  Hvad vil de ugudelige gøre ved Jesu genkomst? Åb 6,14-16 (NT)

Svar: Sige til _____________ og ______________ : “Fald over os og skjul på. “

16.  Hvad vil Herren gøre ved de ugudelige, når han kommer igen?
2 Tess 2,8 (NT 268); 2 Tess 1,7-8 (NT 267); Es 11,4 (GT 694)

Svar: “Gudløse _______________ han med _____________ ånde. “

17.  Hvorfor giver Gud ikke de ugudelige endnu en chance til at omvende sig efter Jesu genkomst? 2 Tess 2,10-12 (NT 268)

Svar: De ugudelige fortabes, fordi de ikke tog imod ___________ , men fandt behag i ______________

BEMÆRK: En ny anledning ville blive forkastet af de fortabte.  Jesus kommer ikke tilbage, førend alle mennesker har fået anledning til at høre frelsesbudskabet (Matt 24,14 (NT 34); Mark 16,15 (NT 69), og har taget et standpunkt for eller imod,  døden eller livet. Åb 22,11 (NT 335) Alle, som går fortabt, har ganske enkelt valgt syndens lod. De har valgt med fuldt overlæg at gå imod Guds ønsker og vilje og har forkastet hans frelseskald. De ville vantrives i Himmelen. Hvis jeg vælger at gå fortabt, så vil Gud ikke tvinge mig til noget andet, selv om det næsten knuser hans hjerte. 2 Tess 2,10-12 (NT 286)

18.  Hvilken herlighed skal åbenbares ved Jesu komme?  Luk 9,26 (NT 86)

Svar: __________________________________________________________

BEMÆRK: En enkelt engels herlighed fik en romersk vagtafdeling til at falde om som døde, da den viste sig ved Jesu grav. Matt 28,2.4 (NT 42). Prøv at forestille dig herligheden af millioner af engle plus Faderens og Sønnens herlighed. Dette strålende skær vil langt overgå selv den stærkeste middagssol, og de ugudelige vil omkomme ved dets stråleglans. 2 Tess 2,8 (NT 268) Han vil i sandhed komme med kraft og megen herlighed. Luk 21,27 (NT 107)

19.  Hvad vil Jesus, rytteren på den hvide hest, og hans hære gøre ved folkeslagene, når han kommer tilbage? Åb 19,11-16 (NT 332)

Svar: ______________________________________________________

BEMÆRK: Teksten viser klart, at der skal ske en ødelæggelse af nationerne.

HVILKEN HERLIG DAG!

20.  Hvorfor kommer Jesus igen?  Joh 14,2-3 (NT 137-138)

Svar: Han kommer for at hente ______________________________________

BEMÆRK: Vi længes efter Himmelen og et virkeligt hjem, men Jesus og hans Fader længes også efter, at vi alle skal komme hjem. Hvilken genforening det en dag skal blive!

Her er nogle af de ting, vi kan se frem til:
a)  Genforeningen med vore kære.  1 Tess 4,16-18 (NT 265)

b)  De blinde skal blive seende, de stumme skal kunne tale og lovsynge og de lamme gå. Es 35,4-6 (GT 711)
c)  
Ingen sorg eller smerte eller tårer mere. Åb 21,4 (NT 334)

21.  Hvad kalder Paulus Jesu andet komme i Tit 2,13 (NT 279), og hvordan burde vi føle for begivenheden? 2 Tim 4,8 (NT 277)

Svar:
a.  
Tit 2,13 (NT 279): ________________________________

b.  2 Tim 4,8 (NT 277): _______________________________

BEMÆRK: Jesu genkomst er i sandhed “det salige håb” blandt Guds folk, og følelsen af kærlighed og længsel efter den dag kan ikke beskrives.

22.  Findes der nogle mennesker, som kender det nøjagtige tidspunkt for Jesu genkomst? Matt 24,36 (NT 35)

Svar: Nej! Kun _________________ kender tidspunktet.

23.  Hvad kan vi med sikkerhed vide om Jesu genkomst?  Matt 24,32-33 (NT 35)

Svar: Vi kan vide, at han er _____________________________

BEMÆRK: Når vi ser, at de profetier, Jesus omtalte for de sidste tider, opfyldes, kan vi vide, at hans andet komme er nært forestående.

24.  Hvordan vil Gud lønne det enkelte menneske ved Jesu genkomst? Åb 22,12 (NT 335)

Svar: Han vil gengælde enhver _______________________________________

BEMÆRK: Også på dette punkt er Bibelen helt klar: alle skal modtage fra Gud ifølge deres gerninger.

25.  Vil hans komme blive en overraskelse for alle? Matt 24,44 (NT 35)

Svar: Ja! Han skal ______________ i den time,  I __________ tænker jer.

26.  Når vi nu ved, at hans komme vil blive en overraskelse for alle, hvad kan vi da gøre? Matt 24,44 (NT 35)

Svar: Holde os _______________________________________

27.  Dersom Jesus skulle komme i aften, ville du da være rede?

Svar: _______________________________________________

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *