Så at sige alle i den kristne verden har hørt om Åbenbaringens fire ryttere. Men hvis du skulle udspørge 15-20 mennesker i din kristne omgangskreds, er det sandsynligt, at ingen af dem ville have nogen som helst idé om, hvem disse ryttere i virkeligheden er.

De fire ryttere udgøre en del af de syv segl, som vi finder i Åbenbaringen kap. 6-8. Disse segl er syv symbolske syner eller “ord-billeder” af betydningsfulde forhold og begivenheder, som Guds folk møder mellem Jesu himmelfart og andet komme. De dækker den samme tidsperiode som de syv menigheder fra Åbenbaringens 2. og 3. kapitel.

Disse spændende og meget væsentlige syner har vi fået fra Jesus selv, og derfor kan deres betydning ikke overvurderes. vi må begynde dette studium med megen bøn om Helligåndens vejledning, idet vi nu skal forsøge at forstå de specielle budskaber, som Jesus har til os.

FØR DU GÅR I GANG MED STUDIET AF DENNE LEKTIE OM DE SYV SEGL, SKULLE DU BRUGE NOGLE FÅ MINUTTER PÅ AT FÅ EN OVERSIGT OVER BILAG 9.1. LÆS OGSÅ ÅBENBARINGENS 6. KAPITEL.

EN FORKLARING AF SYMBOLERNE

 1.  Hvad repræsenterer heste og ryttere ofte i profetierne? Zak 1,8-10 (GT 909); 6,2-5 (GT 911. 912)

Svar:

a: Zak 1,10 (GT 909): “Det er ______________, ______________ udsender, for at de skal___________________ rundt.”
b. Zak 6,5 (GT 911.912): “Det er ______________ fire _______________¤, som ____________ ud efter at have ________________ sig for al _____________.”

BEMÆRK: ¤Disse vinde er engle fra Himmelen. Hebr 1,13-14 (NT 282) siger klart og tydeligt, at engle er “ånder i Guds tjeneste, som sendes ud til hjælp for deres skyld, der skal arve frelsen”. I profetierne fremstilles disse engle undertiden som ryttere til hest. Hesten og rytterne i Åbenbaringen 6 symboliserer ved deres farve, påklædning og aktiviteter fire særlige meget vigtige tidsafsnit, som Guds folk ville komme til at gennemleve fra apostlenes tid og fremefter.

2.  Hvem var det, der melde disse rytteres ankomst, idet de galoperede ind på den profetiske arena? Åb 6,1.3.5-6. (NT 321)

Svar: “De fire _______________________________________________________.”

BEMÆRK: Disse fire væsener kaldes også de fire “livsvæsener” Åb 4,6 (NT 320). Disse livsvæsener har specielle ansvar i Himmelen.

DE SYV SEGL

3.  Hvordan beskrives den gerning, som udføres af rytteren på den hvide hest, som kommer frem, da det første segl brydes? Åb 6,2 (NT 321)

Svar: Han drog ud fra ________________________ til _______________________

BEMÆRK: Hvilket passende symbol er ikke dette på menigheden i det første århundrede! Guds menighed var så fremgangsrig, at Paulus før sin død kunne sige, at evangeliet var blevet prædiket ud over hele verden. Kol 1,5-6. 23 (NT 258.259). HVID symboliserer menighedens renhed. Sl 51,9 (GT 598); Es 1,18 (GT 686). KRONEN (sejrskrans) står for sejr. Jak 1,12 (NT 295). BUEN symboliserer fremgang i kampen mod det onde. Sl 45,4-6 (GT 595). Den hvide hest dækker den samme tidsperiode som menigheden i Efesus – altså det første århundrede e.Kr.

4.  Hvad gjorde rytteren på den ildrøde hest under det andet segl? Åb 6,4 (NT 321)

Svar: “Ham …. blev der givet ________________ til at tage ___________________ bort fra ____________, for at menneskene skulle __________________ hverandre.”

BEMÆRK: Den RØDE farve på den anden hest står for den blodige ødelæggelse og forfølgelse af Guds folk, som Romerriget udførte fra det 2. årh. til første del af det 4. årh. Ez 32,6.11 (GT 836); Jer 46,10 (GT 787); Nah 2,3.4 (GT 900). Under denne periode med forfølgelse blev freden berøvet Guds folk. SVÆRDET forbindes med krig og blodsudgydelse. Es 3,25 (GT 688); jvf. 1 Krøn 22,8 (GT 457). Det forbindes også med forfølgelse. ApG 12,1-2 (NT 165). Den røde hest dækker den samme tidsafsnit som Smyrna menigheden.

   5.  Da det tredje segl bliver åbnet, kommer en sort hest frem. Hvad symboliserer sort? ApG 26, 18 (NT 187); Joh 12, 35 (NT 135)

Svar:
a. ApG 26,18 (NT 187): “……. så de må omvende sig fra _________________    _______________________ til _________________________________.”

b.  Joh 12,35 (NT 135): “I skal ____________________________, mens i har   ________________, for at ikke _________________ skal få bugt med jer.”

BEMÆRK: I Skriften bruges mørket og den sorte farve gentagne gange om moralsk mørke, synd, frafald og vranglære – altså om det modsatte af evangeliets lys. Symbolet passer godt på kirken i tiden ca. 300-550 e.Kr. (Pergamos perioden), da kristendommen blev en statsreligion. Millioner af mennesker, som ikke var omvendt, strømmede ind i kirken. Popularitet og kompromiser bragte hedenske skikke med ind i kirken, så evangeliet så at sige blev fortrængt.

6.  Hvad havde rytteren på den sorte hest i sin hånd? Åb 6,5-6 (NT 321)

Svar: Han holdt en _______________________________________ i sin hånd.

BEMÆRK: Det billede, vi ser i vers 6, forestiller mad, som vejes under en forfærdelig hungersnød. For en denar, som var en dagløn, kunne man knap nok købe mad til én person. Hvordan kunne en mand brødføde sin familie – for slet ikke at tale om, hvordan han skulle skaffe sig penge til andre fornødenheder? Denne hungersnød symboliserer også en akut mangel på Guds Ord. Amos 8, 11-12 (GT 891). Folk i almindelighed kunne ikke skaffe sig Bibler, og kirken holder op med at prædike Ordet. Resultatet var stor hunger efter at høre Guds Ord. OLIEN repræsenterer Helligånden, Zak 4, 2-5 (GT 910. 911), og VINEN er Jesu sonende blod. Matt 26, 27-29 (NT 38). Disse to uvurderlige gaver skulle ikke mistes af syne under denne intense åndelige hungersnød.

MARTYRER FOR JESUS

7.  Hvilket navn bar rytteren på den gustengule hest under det fjerde segl? Hvad fugtes med denne hest? Åb 6,8 (NT 321)

Svar: “…. han, som red på den, bar navnet `__________________________`, og ________________________________________ var hans følgesvend.”

BEMÆRK: Den gustengule hest med DØDEN som rytter og graven (på græsk “hades”) som følgesvend er et perfekt symbol på den dødbringende forfølgelse af Guds folk, hvor millioner blev dræbt med sværd, sult, vilde dyr og andre grusomme metoder. Det er den samme periode, som dækker af Tyatira menigheden fra det 6.-15. årh. – også kendt som Den mørke middelalder. Jesus sagde, at denne trængselstid skulle blive den værste nogensinde. Matt 24,21 (NT 34). Og hvad der endnu mere tragisk, er, at det var den nu frafaldne KIRKE, som forfulgte og dræbte anderledes tænkende. Denne forfærdelige periode med trængsel nævnes også andre steder i Bibelen, fordi Guds sande folk næsten blev udslettet fra Jorden. Dan 7,21 (GT 867); 12,7 (GT 874); Åb 13,5 (NT 327); 12,6.14. (NT 326); 17,6 (NT 330). Jesus ønsker, at disse martyrer skal være nærmest ved ham i hans nye rige. Åb 7,13-17 (NT 322)

8.  Hvad så Johannes under alteret, da det femte segl blev åbnet? Hvad sagde de? Åb 6,9-10 (NT 321).

Svar:
a. “Jeg så deres _________, som var ________________ for _______________ skyld.”

b.  “Hvor længe ______________, …….. vil du  _________________ med at hævne vort ____________________________________________?”

BEMÆRK: Symbolikken er hentet fra Moses´brændofferalter. Et dyr blev ofret, og blodet blev udgydt ved foden af alteret. 3 Mos 4,7 (GT 110). Under det 5. segl råbte de hellige martyrers blod til Gud, en symbolik, som også bruges i forbindelse med Abels blod, efter at han var blevet slået ihjel af sin bror. 1 Mos 4,10 (GT 4). Ordet “sjæl” betyder også “liv” (nefesj for nefesj = sjæl for sjæl), 2 Mos 21,23 (GT 82). “sjæl” refererer altså her til martyrernes blod eller liv. Den kendte bibelkommentator,  metodisten Adam Clark, siger: “Alteret befinder sig på Jorden – ikke i himlen.” (UNFOLDING THE REVELATION s. 69). Og en anden velkendt kommentator, Albert Barnes, siger: “Vi må ikke tro, at dette skete bogstaveligt…… for hele fremstillingen er symbolsk; vi skal heller ikke tro, at de sårede og forurettede ….. virkelig bad om hævn over dem, som havde gjort dem ondt.” – NOTES ON THE NEW TESTAMENT, bind 9, (Book of Revelation), s. 171.

9.  Hvor længe skulle martyrerne endnu hvile, før de skulle få deres belønning? Åb 6,11 (NT 321)

Svar: “….. de skulle __________________ endnu en ___________________ stund.”

BEMÆRK: De HVIDE KLÆDNINGER står for disse martyrers sejr, Åb 19,8 (NT 332); 3,5 (NT 318). Selv om de allerede havde sejret, skulle de endnu hvile i graven en lille stund, indtil Jesus kommer igen og på én gang giver sin belønning til hele den samlede flok af frelste, Åb 22,12 (NT 335); Hebr 11,39-40 (NT 292). George Eldon Ladd siger i sin kommentar over Åbenbaringsbogen: “Det faktum, at Johannes så martyrernes sjæle under alteret, har intet at gøre med de dødes tilstand eller deres situation i et mellemliggende stadium; det er kun en beskrivelse af den sørgelige kendsgerning, at de var blevet martret i Guds navn.” EN HEL LEKTION VIL OMHANDLE VORE KÆRES TILSTAND I DØDEN. LEKTIONEN HEDDER “DØDENS NØGLER”. HOLD UDKIG EFTER DEN. Det femte segl dækker den samme periode, som den femte menighed, Sardes – fra det 16. årh.til midten af det 18. årh. Den frygtelige forfølgelse under det fjerde segl fortsatte under det femte. Jesus sagde, at denne periode med forfølgelse og trængsel ville blive afkortet. Og den blev virkelig afkortet takket være den dynamiske prædikegerning, som blev udført af Hus, Hieronymus, Knox, Tyndale, Luther og andre af de store Guds mænd fra reformationstiden, Matt 24,21-22 (NT 34).

TEGN PÅ HIMMELEN

10.  Hvilke chokerende begivenheder finder sted, når det sjette segl bliver åbnet? Åb 6,12-13 (NT 321).

Svar:
a. “Da kom der et stort ____________________________________________”
b.  “__________________________ blev ____________________________”
c.  
“ Hele _______________________ blev som ________________________”

d.  “Himmelens _____________________ faldt ned på ____________________”

BEMÆRK: Den historiske dokumentation for disse tegn findes på bilag 9.2.

11.  Den næste betydningsfulde begivenhed under det 6. segl er Jesu andet komme. Læs den livagtige beskrivelse i Åb 6,14-17 (NT 321). Hvorfor beder de fortabte om, at bjergene og klipperne må falde over dem?

Svar: “Thi deres ___________________ store ____________________ er _________________________; hvem kan da ______________________?”

BEMÆRK: DET ER VIRKELIG TANKEVÆKKENDE AT ERKENDE, AT VI NU LEVER MELLEM VERS 13 OG 14 UNDER DET SJETTE SEGL I ÅBENBARINGSBOGEN 6. DER ER GÅET 150 ÅR SIDEN DET SIDSTE TEGN – STJERNEREGNEN. DET NÆSTE TEGN ER UMIDDELBART FORESTÅENDE. “Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen; og da skal alle  folkestammer jamre sig, og de skal se ´Menneskesønnen komme på himmelens skyer´med kraft og megen herlighed. “Matt 24,30 (NT 35). Vi skal her bemærke, at det sjette segl dækker de samme tidsperioder, som både den sjette og den syvende menighed gør (Filadelfia og Laodikea) – altså fra midten af det 18. årh. til Jesu genkomst.

GUDS SEGL

12.  Når Jesus kommer igen, vil de ufrelste rædselsslagne råbe: “Hvem kan da bestå?” Det er et godt spørgsmål: “Hvem vil være rede?” Jesus afbryder profetien her, og før det 7. segl åbnes, bruger han hele det 7. kap. i Åbenbaringen på at fortælle os, hvem der vil være rede. Ifølge Åb 7,2-3 (NT 322) må de mennesker, som er rede, først have modtaget noget af englen “fra solens opgang” Hvad er det, de skal modtage?

Svar: Gør ikke jorden nogen skade “før vi har _______________________ vor __________________________ på deres ________________________.”

BEMÆRK: De mennesker, som er rede, når Jesus kommer igen, skal først have modtaget Guds segl eller tegn på deres pander. Hvad mon dette segl er? NÆSTE LEKTION I DETTE SEMINAR FORKLARER, HVAD DETTE NØDVENDIGE TEGN ER: HVAD KUNNE VÆRE MERE VIGTIGT?
GUD HAR I SIN NÅDE GIVET OS MANGE ANDRE TEGN, SOM BESKRIVER TIDEN UMIDDELBART FØR JESU KOMME. dU OPFORDRES NU TIL UNDER BØN AT GENNEMGÅ BILAG 9.3. SOM OPREGNER MANGE AF DISSE TEGN.

13.  Evangeliet må spredes til alle mennesker på Jorden, før Jesus kommer, Åb 14,6 (NT 328); Matt 24,14 (NT 34). Hvad sker der, så snart alle har hørt evangeliet? Åb 14,14 (NT 328).

Svar: ____________________________________________________

BEMÆRK: Evangeliet løber tværs over Jorden som en præriebrand, der piskes frem af vinden.

14.  Ingen kender dagen og timen for Kristi genkomst, Matt 24,36 (NT 35), men hvad kan jeg vide ved at se tegnene? Matt 24,33.

Svar: “I kan _______________________ at han er _________________________.”

BEMÆRK: Det græske ord for “skønne” betyder egentlig “vide”. Det er derfor ikke bare gætteværk – vi kan vide, når Kristus står for døren.

STILHED I HIMMELEN

15.  Hvad skete der, da det syvende segl blev åbnet? Åb 8,1 (NT 322)

Svar: Der blev _____________ i _______________ henved _________________ .

BEMÆRK: Denne stilhed opstår på den tid, da Kristus kommer. Der er stilhed i Himmelen, fordi den er tom. Alle englene kommer sammen med Jesus, Matt 25,31 (NT 37). Hvis vi bruger den profetiske målestok for tid, at én profetisk dag står for ét bogstaveligt år, vil en halv time svare til ca. 7½ dag. Fra Jesus forlader Himmelen, og indtil han er tilbage i Himmelen med de frelste, vil der altså gå 7½ dag.

16.  Hvordan burde vi reagere, når vi ser tegnene på Jesu genkomst? Luk 21,28 (NT 107).

Svar: “Da skal I ________________ jer og ______________________ jeres _____________________, thi jeres ______________________ nærmer sig.”

BEMÆRK: Vore mest lyse forhåbninger skulle dreje sig om Herrens genkomst.

17.  Hvad vil Jesus med glæde gøre for os, hvis vi beder ham om det? Jud 24,25 (NT 315.316)

Svar: Han vil bevare os fra _______________ og fremstille os for sin herlighed i _______________ .

BEMÆRK: Jesus GARANTERER os en plads i sit rige, hvis vi vil følge ham, hvorhen han end leder os.

18.  Jesus ønsker at tage dig med på denne fantastiske rumrejse fra Jorden til Himmelen. Vil du nu bestemme dig til at følge ham, så han kan tage dig med på rejsen?

Svar: ______________________________________________________________

BEMÆRK: Efter nu at have studeret denne lektie vil det være yderst givende igen at se på bilag 9.1 om de syv segl.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *