Budskabet om Kristi andet komme skal forkyndes med høj røst for alle slægter, stammer og tungemål og folk, og det er derfor Guds ønske, at ordets og budskabets forkyndere skal gå frem i hele hans Ånds fulde styrke, at han med Kristus kan bo i hjerterne, de vil da gå frem i Elias’ Ånd og kraft.

Profeten Malakias skriver: ”Se, jeg sender eder profeten Elias, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Han skal vende fædrenes hjerter til sønnerne og sønnerne til fædrene, at jeg ikke skal komme og slå landet med band.” Vi kan sikkert ikke forvente Elias, men en bevægelse, der går frem i Elias’ Ånd og kraft. Johannes Døberen skulle fyldes med den Helligånd alt fra moders liv af, og mange skulle han omvende til Herren, deres Gud, og han skulle gå frem i Elias’ Ånd og kraft for at berede vejen for Frelseren, den Herre Jesus Kristus. Mal 4:5, Luk 1:15-17.

Elias blev taget til himmelen uden at smage døden og kan derfor symbolisere det folk, der lever til Kristi komme, og som skal forvandles fra dødelighed til udødelighed og fra forkrænkelighed til uforkrænkelighed. Thi uden at smage døden skal de gå med Kristus hjem til de himmelske boliger, og sammen med alle de frelste være hos Herren gennem evigheden. 1 Tes4:15-18, 1 Kor 15:51-55. Thi vort borgerskab er i himmelen, hvorfra vi også forvente som Frelser den Herre Jesus Kristus, der skal forvandle vort fornedrelses legeme til at blive ligedanne med hans herligheds-legeme, efter den kraft, ved hvilken han også kan underlægge sig alle ting. Fil 3:20-21. Vi må fyldes med den Helligånd og kraft, så vederkvægelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Apg 3:19. Han venter på at give os meget af sin Ånd, så lad os da jage efter at kende Herren! Som morgenrøden er hans opgang vis, da kommer han til os som regn, som vårregn, der væder jorden. Hos 6:3. Herren skal I bede om regn ved tidlig- og sildigregnstide; Herren skaber uvejr; regnskyl giver han dem, hver mand urter på marken. Zak 10:1. Gud lover at give regn i rette tid, og hans byger skal blive til velsignelse. Ez 34:26.

Den sildige regn såvel som den tidlige regn og Elias’ Ånd og kraft er udtryk for et og samme, det er det samme som Guds Ånds kraftige virkemåde blandt sit folk eller over den enkelte, årsagen er altid den samme. Det fremkommer kun ved inderlig og oprigtig bøn og påkaldelse med taksigelse! Bøn til Gud den Almægtige om nåde og barmhjertighed og kraft og styrke til at arbejde for menneskers frelse. En retfærdig bøn formår meget, når den er alvorlig. Elias var et menneske, live vilkår undergivet med os, og han bad en bøn, at det ikke måtte regne; og det regnede ikke på jorden i tre år og seks måneder, og han bad atter om regn, og himlen gav regn på jorden, og den gav sin afgrøde. Mine brødre! Dersom nogen af eder er faren vild fra sandheden, og om nogen omvender ham, han vide, at den, som omvender en synder fra hans vejs vildfarelse, han frelser en sjæl fra døden og skjuler en mangfoldighed af synder. Jak 5:16-20.

Bøn er sjælens åndedræt. Elias var en bønnens mand, han bad til Gud, og han blev bønhørt! Han fik ikke smage døden, thi Gud tog ham til sig i et stormvejr. 2 Kong 2:1. Og vi møder derfor Elias sammen med Moses på forklarelsesbjerget, da Jesus sammen med tre af sine disciple var deroppe. Mat 17:1-5. Jesus blev forvandlet for disciplenes øjne, hans Åsyn skinnede som solen og hans klæder blev hvide som lyset. De overskyggedes af en lysende sky, og se, fra skyen lød en røst: ”Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, hør ham.” Der er nogle som mener at kunne bevise, at Kristus døde på korset som Gud og ikke som Guds Søn, endog Kristus beskrives som Guds Søn overalt i det nye testamente af hans apostle. I Apostlenes Gerninger og i alle brevene, ja selv i Åbenbaringens Bog.

Mennesker vil forføre og forføres. Taler nogen, han taler som Guds ord; har nogen en tjeneste, han tjene, eftersom Gud forlener ham styrke dertil, for at Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, hvem herligheden og magten tilhører i evighedernes evigheder! Amen! 1 Pet 4. Dersom I hånes for Kristi navns skyld, er I salige, thi herlighedens og Guds Ånd hviler over eder. Vers 14. Paulus skriver til Tessalonikerne og minder dem om, hvorledes de vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud og ventede på hans Søn fra himlene, hvem han oprejste fra de døde, Jesus, som frier os fra den kommende vrede. 1 Tes 1:9-10.