Hvo, som har øren at høre med, han høre! Profeten Zakarias giver os en levende symbolsk fremstilling af den Helligånds udgydelse, han siger: Englen som talte med mig, vakte mig, som man vækker et menneske af hans søvn, og spurgte mig: ”Hvad skuer du?” Jeg svarede: ”Jeg skuer, og se, der er en lysestage, helt og holdent af Guld, og et oliekar ovenpå og syv lamper og syv rør til lamperne, desuden to olietræer ved siden af den, et til højre, et andet til venstre for oliekarret.” Og jeg spurgte englen, som talte med mig: ”Hvad betyder disse ting Herre?” Han svarede: ”Ved du ikke, hvad de betyder?” Jeg sagde: ”Nej! Herre!” Da svarede han og sagde til mig: ”Det er Herrens ord: ”Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd,” siger Hærskarers Herre. Hine syv er Herrens øjne, som søger ud over hele jorden.” Derpå spurgte jeg ham: ”Hvad betyder de to olietræer der til højre og til venstre for lysestagen?” Og videre spurgte jeg: ”Hvad betyder de to oliegrene ved siden af de to guldrør, som leder den gyldne olie ned derfra?” Han svarede: ”Ved du ikke, hvad de betyder?” Jeg sagde: ”Nej, Herre!” Så sagde han: ”Det er de to med olie salvede, som står for al jordens Herre.” I Johannes Åbenbaringen finder vi et nogenlunde lignende billede. Johannes så syv guldlysestager og midt imellem de syv lysestager en lig en Menneskesøn, iført en fodsid kjortel og omgjordet om brystet med et guldbælte. De syv guldlysestager er de syv menigheder, han, som vandrer midt imellem de syv lysestager, holder syv stjerner i sin højre hånd, de syv stjerner er de syv menigheders engle. Åb 1:12,13,20.

De syv lamper hos Zakarias’ 4. kapitel, synes at tyde på at skulle symbolisere det samme. I kapitel 11 i Åbenbaringens bog finder vi tilsvarende to olietræer og de to lysestager, også her står de to lysestager for al jordens Herre; det er Herrens to vidner, og alt tyder på, at det er den hellige skrift, det gamle og ny testamentes hellige bøger, disse skulle profetere i sække i et tusinde og to hundrede og tresindstyve dage, hvilket vi ikke her skal komme nærmere ind på, men kun tænke på den kendsgerning, at disse to vidner er de to olietræer og lysestager, som står for al jordens Herre, og at de profeterer, og derfor synes alt at tyde på, at det er den hellige skrift, som er Ånd og liv. Olien synes da utvivlsomt at symbolisere den Helligånd, som tilflyder hans folk, hans menighed. Ved Zakarias var der én lysestage helt og holdent af guld og et oliekar oven på. Desuden var der to olietræer ved siden af lysestagen, og fra de to olietræer og to oliegrene var der to guldrør, som leder den gyldne olie ned. Oliekarret er det sted, hvorfra hele oliemængden flyder ud, og den gyldne olie flyder gennem to guldrør til de to olietræer og grene, men der er også syv guldrør, som fører olie til de syv lamper. Vi må gå ud fra, at lysestagen, træerne og grenene samt de syv lamper er bestemte til at lyse, men uden tilførsel af den gyldne olie er de ikke i stand dertil; en lysestage eller en lampe uden olie kan ikke lyse, selv om den er nok så blankpudset, endda om den er af det rene guld. Der må være forbindelse med oliestationen, hvorfra olien kommer, og jo rigeligere olietilstrømningen er, desto klarere blusser flammen, og jo længere udad er den i stand til at skinne. Jesus siger til sine disciple: I er verdens lys, en stad, som ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder ikke et lys og sætter det under en skæppe, men på en lysestage; så skinner det for alle dem, som er i huset. Lad således eder lys skinne på menneskene, at de må se eders gode gerninger og ære eders Fader, som er i himmelen. Her ser vi da Guds hensigt, han ønsker, at den gyldne olie skal tilflyde os i rigelig mængde. Olien er symbol på den Helligånd! Sådan ønsker Gud, at hans børn, de enkelte, hver for sig skal være lys. Mat 5:14-16.

Herren siger: ”Gør dig rede, bliv lys, thi dit lys er kommet, Herrens herlighed er oprundet over dig. Thi se, mørke skjuler jorden og dunkelhed folkene, men over dig skal Herren oprinde, over dig skal hans herlighed ses, og til dit lys skal folkene vandre hen. Es 60:1-3. Sådan lyder Herrens ord til de enkelte, men også til sin menighed ønsker Gud at udgyde af sin Ånd i rig overmål. 1 Kor 12. De ti jomfruer i Mat 25:1-13 vidner også om, at olien er symbol på den Helligånd. De fem var dårer og de fem kloge, de to alle deres lamper og gik brudgommen i møde. Dårerne tog nemlig deres lamper, men tog ikke olie med sig, men de kloge tog olie i deres kar tillige med deres lamper, og da brudgommen tøvede, slumrede de alle ind og sov. Men ved midnat lød der et råb: ”Se brudgommen kommer, gå ham i møde!” Da vågnede alle jomfruerne og gjorde deres lamper i stand. Men dårerne sagde til de kloge: ”Giv os af eders olie, thi vore lamper slukkes.” Men de kloge svarede og sagde: ”Der vil ikke blive nok til os og eder, gå hellere hen til købmanden og køb til eder selv!” Men medens de gik bort for at købe, kom brudgommen, og de, som var rede, gik ind med ham til brylluppet, og døren blev lukket. Men senere kom også de andre jomfruer og sagde: ”Herre, Herre, luk op for os!” Men han svarede og sagde: ”Sandelig siger jeg eder, jeg kender eder ikke. Våg derfor, thi I vide ikke dagen, ej heller timen. Dagen go timen ved ingen, end ikke himmelens engle, heller ikke Sønnen, men Gud Faderen alene.” 24:36. I denne skildring fremdrager Jesus det farlige ved at leve et såkaldt Kristenliv uden olie på lampen eller uden Guds Ånds iboen, thi olie er symbol på den Helligånd. Gud den Almægtige, som er Ånden, men som dog er en person, et allerhøjeste væsen, som har livet i sig selv, er repræsenteret ved oliekarret hos profeten Zakarias. Gud er lys, og der er intet mørke i ham! 1 Joh 1:5. Han boer i et lys, til hvilket ingen kan komme, han som alene har udødelighed, som bor i et utilgængeligt lys, hvem intet menneske har set, ikke heller kan se; ham være ære og magt! Amen! Og Gud, som sagde at lyset skulle skinne, han har også ladet det skinne i vore hjerter. 1 Tim 6:16, 2 Kor 6:4.

Er det muligt, at Kristus, Guds eenbårne Søn, repræsenterer den ene lysestage som Zakarias så? Jeg skuede, og se, der er en lysestage helt og holdent af guld og et oliekar ovenpå. Denne lysestage er nærmest oliekarret, og de to olietræer er ved hver sin side af denne lysestage. I Jesus Kristus har lyset fra det høje besøgt os. Johannes var ikke lyset, men at han skulle vidne om lyset, det sande lys, der oplyser alle mennesker. Joh 1:6-9. Jesus sagde: ”Jeg er verde3ns lys; den, som følger mig, skal ikke vandre i mørket, men have livets lys.” Joh 8:12. Guds Ånd er i Kristus og Guds og Kristi Ånd er i ordet, og fra ordet stråler Guds og Kristi Ånd os i møde. Det er Guds eget indre, den hellige kærlighed, sandheden og retfærdigheden i hele sin fuldkommenhed, renheden og helligheden.

Der er skrevet: ”Vorder hellig, thi jeg er hellig,” siger Herren, eders Gud. 3 Mos 19:2, 1 Pet 1:16. Men efter den hellige, som kaldte eder, vorder og I hellige i al omgængelse. Vers 15. Hellig, hellig, hellig er den Herre Zebaoth; al jorden er fuld af hans ære. Es 6:3. Kristus, Guds eenbårne Søn, er de Højestes hellige! Daniel 7:18, 22, 25. Luk 1:35. Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders Ånd, sjæl og legeme må bevares helt og holdent, uden dadel i vor Herres Jesu Kristi tilkommelse! 1 Tes 5:23. Åndens frugter i et menneskehjerte er det eneste bevis på, at fredens Gud har helliget os ganske og aldeles, og at det er sket, som Jesus bad sin himmelske Fader om, hellige dem i din sandhed, dit ord er sandhed. Dersom lyset fra det høje har besøgt os og fået lov til at lade det skinne i vore hjerter, da er vi lysets børn og dagens børn, vi er ikke mørkets og nattens børn. 1 Tes 5:5. Vi er da Guds ulastelige børn, midt i en vanartet og forvænt slægt, iblandt hvilke vi viser os som himmellys i verden. Fil 2:15. Dersom vort Åndsliv er det indvortes menneske, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, er det da vanskeligt at forstå, at åndslivet, således som det viser sig hos os, er kommet til os fra lysenes Fader, hos hvem der ikke er forandring eller skiftende skygge. Gud er kærlighed, og den, som bliver i kærlighed, bliver i Gud og Gud i ham. 1 Joh 4:8-16.

Det var olietræerne og grenene hos Zakarias, der symboliserede den hellige skrift, de to olietræer stod på hver sin side af denne ene lysestage, der stod lige under oliekarret og derfor fik sin tilførsel af olie direkte, og det er derfor mest antagelig at denne lysestage symbolsk er Kristus. Ingen har nogensinde set Gud; dersom vi elske hverandre, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldkommet i os. Derpå kender vi, at vi bliver i ham, og han i os, at han har givet os af sin Ånd. I elskede! Lad os elske hverandre, thi kærligheden er af Gud, og hver den, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Vi finder, at Guds Ånd er knyttet så intimt til kærligheden, som er det dybeste og helligste hellige i hele Guds ophøjede væsen, kærligheden er lovens fylde. Det er Guds lov, som er hellig og retfærdig og god. 1 Joh 4:6-16, Rom 7:12. Og kærligheden står med gyldne bogstaver højt hævet over de åndelige frugter. Gal 5:22-23.

Alle Åndens frugter er i den fuldkomneste harmoni med Guds lov, vers 23, mod sådanne er loven ikke! Loven er åndelig! Rom 7:14. Og den, som sår i sit kød, skal høste fordærvelse af kødet, men den, som sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden. Gal 6:8. Dersom vi opfylder den kongelige lov efter skriften: ”Dette, du skal elske, Herren, din Gud, af hele din sjæl og din næste som dig selv, gør du ret. Jak 2:8, Mark 12:30-31. Den kongelige lov er de ti bud, som er gældende for alle mennesker og til alle tider. Den samme lov kaldes også frihedens fuldkomne lov, og det er den lov, som er åndelig, den er hellig, retfærdig og god. Herrens lov er fuldkommen, den vederkvæger sjælen. Salme 19:8. Loven er derfor et udtryk for Guds eget væsen, og Gud har skrevet den med sin egen finger, han vil skrive loven i vore hjerter, og det er den nye pagt. Derfor hedder det: ”Vil du indgå til livet, så hold budene!” Mat 19:17. Vi kommer tilbage til emnet: ”Dette er det evige liv at de kender dig, den eneste sande Gud, og den du udsendte, Jesus Kristus. Joh 17:3. Moses sagde: ”Hør Israel! Herren vor Gud Herren er én.” 5 Mos 6:4. og Jesus bekræftede det og sagde: ”Det første bud er: Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én.” Mark 12:29. Der er én Gud, som er alles Fader. Ef 4:6, 1 Kor 8:6. Det er vor Herres, Jesu Kristi, Fader. 1 Pet 1:3. Jesus sagde: ”Min Fader og eders Fader, min Gud og eders Gud. Joh 20:17. Der er kun én Gud, og der er én Mellemmand! Jesus Kristus. 1 Tim 2:5. Jakob siger ”Du tror, at Gud er én; deri gør du ret. Også de onde Ånder (djævelen), tror det og skælver. Giv Gud, at alle de, der bekender sig til Gud og tror på den Herre Jesus Kristus, måtte bekende det, som Jakob betoner: at Gud er én, og tjene ham af hele sit hjerte, sjæl og sind og styrke. Amen!