Dette kapitel er bygget op over 1 Mosebog 16; 17,18-20; 21,1-14; 22,1-19                          PP 145

Abraham havde uden at stille spørgsmål modtaget løftet om en søn, men han ventede ikke, til Gud opfyldte sit ord til sin tid og på sin måde. Løftets opfyldelse blev udsat for at prøve hans tro på Guds magt; men han bestod ikke prøven. Da Sara mente, at det var umuligt, at hun kunne få en søn i sin alderdom, foreslog hun, at Abraham skulle tage en af hendes tjenestepiger som medhustru, for at Guds hensigt kunne opfyldes. Flerkoneri var blevet så udbredt, at det ikke mere regnedes for synd; men det var alligevel en overtrædelse af Guds lov og var skæbnesvangert for familielivets hellighed og fred. Abrahams ægteskab med Hagar fik onde følger, ikke alene for hans egen husstand, men også for fremtidige slægter.

Smigret over sin nye ærefulde stilling som Abrahams hustru og i håb om at blive moder til det store folk, der skulle nedstamme fra ham, blev Hagar stolt og pralende og behandlede sin frue med foragt. Gensidig skinsyge forstyrrede freden i det før så lykkelige hjem. Abraham var tvunget til at lytte til begges beklagelser og prøvede forgæves at genoprette harmonien. Skønt det var efter Saras indtrængende tilskyndelse, at han havde giftet sig med Hagar, bebrejdede hun ham nu og kastede skylden på ham. Hun ønskede at få sin rivalinde fjernet; men det nægtede Abraham at gå med til, for han nærede det stolte håb, at Hagar skulle være moder til hans barn – løftets søn. Men Hagar var Saras tjenestepige, og derfor overlod han hende til sin frues opsyn. Den hovmodige Hagar ville ikke finde sig i den hårdhed, hun blev udsat for på grund af sin egen uforskammede opførsel. “Da plagede Saraj hende, så hun flygtede.”

Hagar begav sig ud i ørkenen, og mens hun hvilede sig ved en kilde, ensom og venneløs, viste en Herrens engel sig for hende i menneskelig skikkelse. Han tiltalte hende som “Hagar, Sarajs trælkvinde” for at minde hende om hendes stilling og pligt og bød hende:

PP 146

“Vend tilbage til din herskerinde og find dig i hendes mishandling!” Men der fulgte dog trøstens ord med irettesættelsen. “Jeg vil gøre dit afkom så talrigt, at det ikke kan tælles.” Og som en stadig påmindelse om Guds barmhjertighed fik hun besked på at kalde sit barn Ismael, der betyder “Gud hører”.

Da Abraham var næsten hundrede år gammel, blev løftet om en søn gentaget for ham, og han fik forsikringen om, at den fremtidige arving skulle være Sarajs barn. Men Abraham forstod endnu ikke løftet. Hans tanker gik straks til Ismael, idet han klyngede sig til troen på, at Guds nådige forsæt ville blive opfyldt gennem denne. I kærlighed til sin søn udbrød han: “Måtte dog Ismael leve for dit åsyn!” Atter blev løftet givet med ord, som ikke kunne misforstås; “Nej, din ægtehustru Sara skal føde dig en søn, som du skal kalde Isak; med ham vil jeg oprette min pagt.” Men Gud var ikke ligegyldig over for faderens bøn. “Men hvad Ismael angår, har jeg bønhørt dig: jeg vil velsigne ham, ….. og jeg vil gøre ham til et stort folk.”

Isaks fødsel, som efter et helt livs ventetid betegnede opfyldelsen af deres inderligste håb, fyldte Abrahams og Saras telte med glæde. Men for Hagar betød denne begivenhed tilintetgørelsen af hendes stolteste forhåbninger. Ismael, der nu var en ung mand, var af alle i lejren blevet betragtet som arving til Abrahams rigdom og de velsignelser, der var lovet hans efterkommere. Nu blev han pludselig sat til side og i skuffelse herover hadede både moder og søn Saras barn. Den almindelige glæde forøgede blot deres misundelse, indtil Ismael dristede sig til åbent at håne arvingen til Guds løfte. Sara så i Ismaels ustyrlige natur en stadig kilde til splid, og hun henvendte sig til Abraham og opfordrede ham til at sende Hagar og Ismael bort fra lejren. Patriarken sørgede dybt. Hvordan kunne han sende sin søn Ismael bort, som han stadig elskede? I sin kvide søgte han guddommelig bistand. Herren befalede ham gennem en hellig engel at efterkomme Saras ønske. Hans kærlighed til Ismael eller Hagar måtte ikke være en hindring, for det var den eneste måde, hvorpå han kunne genoprette freden og lykken i sin familie. Og engelen gav ham det trøsterige løfte, at selv om Ismael måtte forlade sin faders hus, ville Gud ikke svigte ham. Hans liv ville blive skånet, og han skulle blive fader til et stort folk.

P 147

Abraham adlød englens ord, men ikke uden dyb smerte. Faderens hjerte tyngedes af uudtalt sorg, da han sendte Hagar og sin søn bort.

Den undervisning, Abraham fik om ægteskabets hellighed, skulle være en lære for alle tider. Den viser, at ægteskabets rettigheder og lykke bør vogtes omhyggeligt, selv om det skal koste et stort offer. Sara var Abrahams eneste sande hustru. Ingen anden havde ret til at få del i hendes rettigheder som hustru og moder. Hun ærede sin mand, og derfor fremhæves hun i Det ny Testamente som et værdigt eksempel. Men hun var ikke villig til at lade Abraham give en anden sin kærlighed, og Herren bebrejdede hende ikke, fordi hun krævede, at hendes rivalinde skulle sendes bort. Både Abraham og Sara tvivlede på Guds magt, og det var denne fejl, der førte til ægteskabet med Hagar.

Gud havde kaldet Abraham til at være de troendes fader, og Hans liv skulle være et eksempel for efterfølgende slægter. Men hans tro havde ikke været fuldkommen. Han viste mangel på tillid til Gud, da han skjulte, at Sara var hans hustru, og atter, da han indgik ægteskab med Hagar. For at han kunne nå det højeste mål, satte Gud ham på en ny prøve den største, noget menneske har gennemgået. I et syn om natten fik han befaling om at drage til Morija land og der bringe sin søn som et brændoffer på et bjerg, som ville blive vist ham.

Da denne befaling blev givet, var Abraham et hundrede og tyve år gammel. Han blev betragtet som en gammel mand, selv på den tid. I sine yngre år havde han været stærk nok til at udholde strabadser og trodse farer; men nu var hans ungdoms fyrighed forsvundet. I sin manddoms kraft kan en mand modigt udholde vanskeligheder og sorger, som vil få hans hjerte til at briste senere hen i livet, når hans fødder vakler mod graven. Men Gud havde gemt Abrahams sidste og mest krævende prøve, til årenes byrde hvilede tungt på ham, og han længtes efter hvile fra ængstelse og slid.

Patriarken boede i Beersjeba, omgivet af velstand og ære. Han var meget rig og var æret som en mægtig fyrste af landets herskere. Tusinder af stykker kvæg og får gik og græssede på de sletter, der strakte sig omkring hans lejr. På begge sider lå hans husfolks telte, der tjente som hjem for hundreder af trofaste tjenestefolk. Løftets søn var vokset op til manddom ved hans side. Himmelens velsignelse syntes at have kronet et opofrende liv, 

PP 148

som var levet i tålmodig forventning om opfyldelsen af et længe næret håb.

I troslydighed havde Abraham forladt sit fædreland, sine fædres grave og sine slægtninges hjem. Han havde vandret om som fremmed i det land, han skulle arve. Han havde ventet længe på, at løftets søn skulle fødes. På Guds befaling havde han sendt sin søn Ismael bort, og nu, da det så længe ventede barn havde nået manddommen, og patriarken syntes at se sine håb modnes, kom den største af alle prøver.

Befalingen var udtrykt i ord, der må have fyldt en faders hjerte med smerte: “Tag din søn Isak, din eneste, ham, du elsker, ….. og bring ham dér som brændoffer” Isak var hans hjems lys, hans alderdoms trøst og frem for alt arvingen til den lovede velsignelse. Tabet af en sådan søn ved et ulykkestilfælde eller på grund af sygdom ville have været knusende for den kærlige fader og ville have nedbøjet hans hvide hoved i sorg; men han fik befaling om at udgyde denne søns blod med egen hånd. Det forekom ham frygteligt, ja, umuligt.

Satan var ikke sen til at sige, at Abraham måtte have taget fejl, for Guds lov siger jo: “Du skal ikke slå ihjel!” og Gud ville ikke forlange, at man skulle gøre noget, han engang havde forbudt. Abraham gik uden for sit telt, så op på den skyfri himmel med dens strålende stjerner og mindedes det løfte, der blev givet næsten 50 år tidligere, at hans efterkommere skulle blive utallige som stjernerne. Hvis dette løfte skulle opfyldes gennem Isak, hvordan da lade ham dø? Abraham blev fristet til at tro, at han havde taget fejl. I sin tvivl og kval knælede han på jorden og bad, som aldrig før, om en bekræftelse på befalingen, hvis han skulle udføre denne frygtelige pligt Han kom til at tænke på englene, der blev sendt for at åbenbare Guds beslutning om at ødelægge Sodoma. De gav ham samtidig løftet om denne søn, Isak. Han gik ud til det sted, hvor han flere gange havde mødt de himmelske sendebud, i håb om at møde dem igen og modtage yderligere undervisning; men ingen kom ham til hjælp. Det var, som om mørke omsluttede ham; men Guds befaling vedblev at klinge i hans øren: “Tag din søn Isak, din eneste, ham, du elsker.” Denne befaling måtte adlydes, og han vovede ikke at opsætte det. Dagen var ved at gry, og han måtte af sted.

Da han kom tilbage til teltet, gik han hen til det sted, hvor Isak sov ungdommens og uskyldighedens dybe, ubesværede søvn. Et øjeblik så faderen på sin søns kære ansigt og vendte sig så skælvende bort.

 PP 149  PP 150  PP 151

Han gik hen til Sara, der også sov. Skulle han vække hende, for at hun for sidste gang kunne omfavne sit barn? Skulle han fortælle hende om Guds krav? Han længtes efter at lette sit hjerte over for hende og dele det frygtelige ansvar med hende; men frygten for, at hun skulle hindre ham, holdt ham tilbage. Isak var hendes glæde og stolthed. Hun var stærkt knyttet til ham, og moderkærligheden ville måske nægte at bringe offeret.

Til sidst kaldte Abraham på sin søn og fortalte ham om befalingen om at bringe et offer på et fjerntliggende bjerg. Isak havde ofte været sammen med sin fader, når denne ofrede på et af de mange altre, der markerede hans vej, så denne opfordring vakte ikke nogen forbavselse. Forberedelserne til rejsen var hurtigt til ende. Brændet blev gjort i stand og lagt på æslet, og så drog de afsted med to tjenere.

Fader og søn rejste side om side i tavshed. Patriarken grundede på sin tunge hemmelighed og kunne ikke få et ord frem. Han tænkte på den stolte, ømme moder og på den dag, da han skulle komme alene hjem til hende. Han var vel vidende om, at den kniv, der tog hendes søns liv, ville gennembore hendes hjerte.

Denne dag – den længste, Abraham nogensinde havde oplevet gik langsomt på hæld. Mens hans søn og de unge mænd sov, tilbragte han natten i bøn, idet han stadig håbede, at en himmelsk budbærer ville komme og sige, at prøven var til ende, og at den unge mand kunne vende uskadt hjem til sin moder. Men hans forpinte sjæl fandt ingen trøst. Endnu en lang dag og endnu en nat i ydmyg bøn, mens befalingen, der ville gøre Ham barnløs, blev ved at ringe i hans øren. Satan var i hans nærhed for at indgyde ham tvivl og vantro; men Abraham modstod hans forslag. Da de skulle begynde rejsen den tredje dag, så patriarken ude imod nord det lovede tegn, en herlig sky, der svævede over Morija bjerg, og nu vidste han, at den stemme, der havde talt til ham, var fra Himmelen.

Selv nu knurrede han ikke imod Gud, men styrkede sin sjæl ved at dvæle ved beviserne på Herrens godhed og trofasthed. Denne søn var uventet blevet skænket ham, og havde han, som gav en så dyrebar gave, ikke ret til at tage sin ejendom tilbage? Så gentog troen løftet; “Efter Isak skal dit afkom nævnes” et afkom, utallige som sandkornene ved havets bred. Isak var blevet født ved et mirakel, og kunne den magt, som havde givet ham

PP 152

livet, ikke give ham det tilbage? Abraham så videre end til de synlige ting og forstod det guddommelige ord: “Thi han regnede med, at Gud har magt til endog at vække fra de døde,” Hebræerne 11,19.

Men ingen uden Gud kunne forstå, hvor stort faderens offer var, da han gav sin søn hen i døden. Abraham ønskede, at Gud alene skulle være vidne til afskedsscenen. Han bød sine tjenere blive tilbage og sagde: “Jeg og drengen vandrer derhen for at tilbede; så kommer vi tilbage til Eder.” Brændet blev lagt på Isak, der skulle ofres, faderen tog kniven og ilden, og sammen steg de op mod bjergets top. Den unge mand undrede sig stiltiende over, hvorfra offeret skulle komme nu, da de var langt fra folde og hjorde. Til sidst sagde han: “Fader! her er ilden og brændet, men hvor er dyret til brændofferet?” Å, hvilken prøve! Hvor det kærlige ord “fader” stak Abraham i hjertet! Ikke endnu – han kunne ikke fortælle det endnu. “Gud vil selv udse sig dyret til brændofferet, min søn!” sagde han.

På det udpegede sted byggede de alteret og lagde brændet derpå. Så meddelte Abraham med skælvende stemme det guddommelige budskab. Det var med forfærdelse og rædsel, at Isak fik sin skæbne at vide, men han gjorde ikke modstand. Han kunne være løbet fra sin skæbne, hvis han havde villet. Den sorgbetyngede gamle mand, der var udmattet efter disse tre dages frygtelige kamp, kunne intet have stillet op overfor den kraftige unge mands vilje. Men Isak var fra barndommen blevet oplært til at vise øjeblikkelig, tillidsfuld lydighed, og da Guds hensigt blev åbenbaret for ham, underkastede han sig villigt. Han havde Abrahams tro og betragtede det som en ære at blive kaldet til at give sit liv som et offer til Gud. Han søger ømt at lette faderens sorg og opmuntrer de kraftesløse hænder til at knytte de snore, der skal binde ham til alteret.

Og nu er de sidste kærlige ord udtalt, de sidste tårer udgydt, den sidste omfavnelse givet. Faderen løfter kniven for at dræbe sin søn, da hans arm pludselig holdes tilbage. En Guds engel råber til Abraham fra himmelen: “Abraham, Abraham!” Han svarer hurtigt: “Se, her er jeg!” Og igen hørtes stemmen: “Ræk ikke din hånd ud mod drengen og gør ham ikke noget; thi nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke sparer din søn, din eneste for mig!”

PP 153

Nu fik Abraham øje på “en vædder, hvis horn havde viklet sig ind i de tætte grene” og han tog den hurtigt og bragte den som et offer “i sin søns sted”. I sin glæde og taknemmelighed gav Abraham det hellige sted et nyt navn: Herren udser sig.

På Morija bjerg fornyede Gud atter sin pagt og bekræftede med en højtidelig ed velsignelsen til Abraham og hans sæd gennem alle kommende slægter. “Jeg sværger ved mig selv, lyder det fra Herren: Fordi du har gjort dette og ikke sparet din søn, din eneste, for mig, så vil jeg velsigne dig og gøre dit afkom talrigt som himmelens stjerner og sandet ved havets bred; og dit afkom skal tage sine fjenders porte i besiddelse; og i din sæd skal alle jordens folk velsignes, fordi du adlød mig!”

Abrahams store troshandling står som en ildstøtte og oplyser vejen for Guds tjenere i alle efterfølgende tider. Abraham prøvede ikke at undgå at gøre Guds vilje. På den tre dages rejse havde han tilstrækkelig tid til at tænke sagen igennem og tvivle på Gud, hvis han var tilbøjelig til at tvivle. Han kunne have tænkt, at han ved at dræbe sin søn ville blive betragtet som en morder, som en ny Kain, og at det ville bevirke, at hans undervisning blev foragtet og forkastet, så at hans muligheder for at gøre godt mod sine medmennesker ville forspildes. Han kunne have bedt om at blive fritaget for at adlyde på grund af alder. Men patriarken tog ikke sin tilflugt til nogen af disse undskyldninger. Abraham var et menneske. Hans følelser og tilbøjeligheder var som vore; men han gav sig ikke til at spekulere på, hvordan løftet kunne opfyldes, hvis Isak blev slået ihjel. Han begyndte ikke at rådføre sig med sit smertende hjerte. Han vidste, at Gud er retfærdig i alle sine krav. Han adlød befalingen til punkt og prikke.

“Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed” og han blev kaldt Guds ven.” Jakob 2,23. “De, som er af tro, de er Abrahams børn.” Galaterne 3,7. Men Abrahams tro åbenbaredes gennem hans gerninger. “Blev ikke vor fader Abraham retfærdiggjort af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Du ser altså, at troen virkede sammen med hans gerninger, og ved gerningerne nåede troen sin fuldendelse.” Jakob 2,21-22. Der er mange, der ikke forstår forholdet mellem tro og gerninger. De siger: “Tro blot på Kristus, så er du på den sikre side. Du behøver ikke at holde loven”.

PP 154

Men en ægte tro vil vise sig ved lydighed. Kristus sagde til de vantro jøder: “Hvis I er Abrahams børn, gør så Abrahams gerninger.” Johannes 8,39. Og om de troendes fader siger Herren: “Abraham adlød mine ord og holdt sig mine forskrifter efterrettelig, mine bud, anordninger og love.” 1 Mosebog 26,5. Apostlen Jakob siger: “Sådan er det også med troen; hvis den ikke har gerninger, er den i sig selv død.” Jakob 2,17. Og Johannes, der taler så meget om kærlighed, siger: “Dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud.” 1 Johannes 5,3.

Gennem forbillede og løfte forkyndte Gud evangeliet forud for Abraham (Galaterne 3,8). Og patriarkens tro var fæstet på den kommende forløser. Kristus sagde til jøderne: “Abraham, jeres fader, frydede sig over at skulle se min dag, og han fik den at se og glædede sig.” Johannes 8,56. Vædderen, der blev ofret i stedet for Isak, repræsenterede Guds Søn, der skulle ofres i vort sted. Da mennesket blev dødsdømt på grund af overtrædelse af Guds lov, sagde Faderen til synderen, idet han så på Sønnen: “Lev, jeg har fundet en til at gå i dit sted.”

Det var for at give Abraham et indtryk af evangeliets virkelighed og for at sætte hans tro på prøve, at Gud befalede ham at dræbe sin søn. Den smerte, han gennemgik i den frygtelige prøvelses mørke dage, blev tilladt, for at han af egen erfaring kunne forstå noget af storheden i det offer, den evige Gud bragte for menneskets forløsning. Ingen anden prøve kunne have givet Abraham så megen sjælekval som ofringen af hans søn. Gud lod sin Søn dø i lidelse og skam. Englene, der var vidne til Guds Søns ydmygelse og sjælekval, fik ikke lov at gribe ind som i Isaks tilfælde. Der var ingen stemme, der råbte: “Det er nok.” For at frelse den faldne menneskehed gav herlighedens Konge sit liv. Hvilket stærkere bevis kan der gives på Guds uendelige medlidenhed og kærlighed? “Han, som jo ikke sparede sin egen Søn, men gav ham hen for os alle, hvor skulle Han kunne andet end skænke os alt med ham?” Romerne 8,32.

Det offer, der krævedes af Abraham, var ikke blot til hans eget bedste, og heller ikke blot til gavn for følgende slægter. Det skulle også være en undervisning for de syndfri væsener i Himmelen og på andre kloder. Skuepladsen for striden mellem Kristus og Satan – det sted, hvor forløsningsplanen gennemføres – tjener som hele universets lærebog. Da Abraham viste mangel på tro på Guds løfter, anklagede Satan ham over for

PP 155

englene og Gud og sagde, at han ikke havde holdt pagtens betingelser, og at han derfor ikke var dens velsignelser værdig. Gud ønskede at bevise sin tjeners troskab over for hele Himmelen, og at gøre det klart, at intet mindre end fuldkommen lydighed kan anerkendes, og at åbenbare frelsesplanen mere fuldstændig for dem.

Himmelske væsener var vidner, da Abrahams tro og Isaks lydighed blev sat på prøve. Prøven var langt sværere end den, Adam blev stillet på. Det kostede ikke vore første forældre nogen lidelse at overholde det forbud, der var pålagt dem; men befalingen til Abraham krævede det smerteligste offer. Hele Himmelen betragtede med undren og beundring Abrahams urokkelige lydighed. Hele Himmelen priste hans troskab. Det blev bevist, at Satans beskyldninger var falske. Gud sagde til sin tjener: “Nu ved jeg, at du frygter Gud (til trods for Satans anklager) og end ikke sparer din søn, din eneste, for mig!” Guds pagt, som blev bekræftet over for Abraham med en ed, mens andre verdeners fornuftsvæsener var vidner, fastslog, at lydighed vil blive belønnet.

Det havde været vanskeligt selv for englene at fatte forløsningsplanen – at forstå, at Himmelens leder, Guds Søn, skulle dø for skyldige mennesker. Da befalingen blev givet til Abraham om at ofre sin søn, vaktes alle de himmelske væseners interesse. Med dyb alvor iagttog de hvert skridt i opfyldelsen af denne befaling. Da Abraham besvarede Isaks spørgsmål: “Hvor er dyret til brændofferet?” med: “Gud vil selv udse sig dyret,” og da faderens hånd blev holdt tilbage, da han var ved at dræbe sin søn, og da vædderen, som Gud havde skaffet til veje, blev ofret i Isaks sted, da kastedes der lys over forløsningens gåde, og selv englene forstod tydeligere, hvor vidunderligt Gud havde sørget for menneskets frelse. 1 Peter 1,12.